Stora Enso AB

Stora Enso beslutar om investeringar i Kvarnsveden och Skoghall

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 08:32 CET

Vid sammanträde den 10 december 2003 fattade Stora Ensos koncernstyrelse slutligt beslut om att bygga en ny pappersmaskin i Kvarnsveden, vilket tidigare offentliggjorts den 25 oktober 2002 som en del av koncernens program för omstrukturering av anläggningstillgångarna. Dessutom beslutades om omfattande åtgärder för att öka energieffektiviteten i kartongbruket i Skoghall.

Investeringarna i Kvarnsveden och Skoghall ligger inom ramen för Stora Ensos mål att hålla investeringarna under eller på samma nivå som avskrivningsnivån över en konjunkturcykel.

Syftet med omstruktureringsprogrammet är att generellt öka konkurrenskraften hos koncernens anläggningstillgångar, omfattande omkring hundra produktionsenheter, och samtidigt möta kundernas växande kvalitetskrav. Programmet består av riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar.

Kvarnsveden
I syfte att öka konkurrenskraften i sin produktion av obestruket journalpapper kommer Stora Enso att bygga en ny pappersmaskin i Kvarnsvedens Bruk. Investeringen beräknas uppgå till totalt cirka 450 MEUR. Ambitionen är att investeringskostnaden per ton ska understiga 1 000 EUR. Den nya maskinen får en produktionskapacitet på omkring 420 000 ton högkvalitativt superkalandrerat (SC) papper per år och idrifttagning är beräknad till slutet av 2005. I samband med igångkörningen av den nya maskinen kommer pappersmaskin 9 i Kvarnsveden, med en årskapacitet på 130 000 ton förbättrat tidningspapper, att läggas ned.

Genom investeringen ökar kostnadseffektiviteten väsentligt och samtidigt stärks Stora Ensos position på den växande och lönsamma marknaden för SC-papper.

Omstruktureringsprogrammet omfattar också andra investeringar avseende obestruket journalpapper. Pappersmaskin 6 i Maxau Bruk i Tyskland byggs om för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. På maskinen tillverkas returfiberbaserat SC-B-papper. När Kvarnsvedens nya maskin tagits i drift kommer pappersmaskin 3 i Langerbrugge Bruk i Belgien (årskapacitet 165 000 ton) att ställas om från produktion av huvudsakligen högkvalitativt SC-papper till enbart SC-B. Därigenom kan Langerbrugge maximera användningen av returfiber. Dessutom kommer koncernen att upphöra med den icke konkurrenskraftiga tillverkningen av SC-papper på pappersmaskin 5 i Wolfsheck Bruk i Tyskland i samband med igångkörningen av den nya maskinen i Kvarnsveden. Koncernen undersöker nu olika alternativ för Wolfshecks PM 5 men den kommer i fortsättningen inte att vara i produktion inom division Tryckpapper. Wolfsheck Bruk har idag två maskiner med en sammanlagd årsproduktion av cirka 150 000 ton högkvalitativt SC-papper och tapetbaspapper. Bruket kommer att utvecklas vidare inom Stora Enso.

Som tidigare meddelats innebär de beslutade åtgärderna en nettoökning av koncernens årskapacitet för högkvalitativt SC-papper på omkring 200 000 ton under femårsperioden 2005-2010.

Skoghall
Investeringsprojekter Energi 2005 vid Skoghalls Bruk syftar till att säkra den framtida basen för kartongproduktionen och stärka brukets energiförsörjning. Härigenom möjliggörs kostnadseffektiv produktion med låga utsläppsnivåer på både kort och lång sikt. Projektet omfattar ny sodapanna och indunstningsanläggning samt konvertering av en oljepanna till biobränslepanna. Den nya indunstningsanläggningen och sodapannan tas i drift hösten 2005 och biobränslepannan sommaren 2006. Arbetena startar omedelbart.

Investeringen uppgår till totalt 211 MEUR. Den minskar brukets oljeförbrukning med omkring 60 000 kubikmeter per år och ökar självförsörjningsgraden i fråga om el från 15 % till cirka 40 %.

För ytterligare information, v g kontakta:
Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Papers, tel +49 211 581 2310
Pekka Laaksonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Packaging Products, tel +358 2046 21218
Yngve Stade, Senior Executive Vice President, Corporate Support, tel +46 8 613 66 60
Esko Mäkeläinen, Chief Financial Officer, tel +44 20 7016 3115
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Lars-Ove Staff, brukschef, Kvarnsvedens Bruk, tel +46 243 650 01
Ulf Eliasson, brukschef, Skoghalls Bruk, tel +46 54 51 43 50

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/kvarnsveden
www.storaenso.com/skoghall

Kvarnsvedens Bruk är ett modernt pappersbruk i Mellansverige. Produktionskapaciteten är cirka 670 000 årston tidningspapper, förbättrat tidningspapper och obestruket journalpapper (SC) på fyra maskiner. Kvarnsvedens Bruk ingår i Stora Ensos produktområde Papper.

Skoghalls Bruk är en modern tillverkare i världsklass av kartong för konsumentförpackningar och tryck, framför allt vätskekartong, kartong för torra livsmedel samt liner. Skoghall är ett integrerat bruk med tillverkningen baserat på förnyelsebar råvara som kan återvinnas eller användas som bränsle. Årskapaciteten är 650 000 ton kartong, t ex falskartong (FBB), vätskekartong (LPB) och white top liner (WTL), på två maskiner. Skoghalls Bruk ingår i Stora Ensos produktområde Förpackningar.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8