Stora Enso AB

Stora Enso fjärde kvartalet och helåret 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:26 CET

Helårsresultatet förstärkt av resultatförbättringsåtgärder - utdelningen för 2006 föreslås oförändrat 0,45 EUR per aktie.


Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-02-07 kl 11:00 GMT

Rörelseresultatet exklusive engångsposter under fjärde kvartalet var i stort sett oförändrat jämfört med tredje kvartalet. Försäljningsvolymer och vissa priser steg något jämfört med föregående kvartal, vilket motverkades av högre fasta kostnader.

Sammandrag av fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal)
Omsättningen var 3 731,8 MEUR (3 638,1).
Rörelseresultatet var 186,0 MEUR (195,2) exklusive engångsposter och 246,0 MEUR (18,0) inklusive engångsposter.
Resultatet före skatt var 141,4 MEUR (197,0) exklusive engångsposter. Resultatet före skatt var 234,4 MEUR (19,8) inklusive engångsposter.
Resultatet per aktie var 0,13 EUR (0,18) exklusive engångsposter och kassamässigt resultat per aktie 0,49 EUR (0,52) exklusive engångsposter. Resultatet per aktie inklusive engångsposter var 0,33 EUR (0,07).
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 415,2 MEUR (473,8).

Marknader
Jämfört med tredje kvartalet 2006
På den europeiska marknaden var efterfrågan på koncernens produkter något bättre än föregående kvartal.

Marknaden var säsongsmässigt starkare för tryckpapperskvaliteter med stabila priser, förutom en viss priserosion för bestruket journalpapper.

Efterfrågan på finpapper förstärktes i Europa. Priserna för obestruket finpapper steg och var oförändrade för bestruket finpapper under kvartalet. Efterfrågan på förpackningskartong var säsongsmässigt svagare, men marknaden för industriförpackningar var starkare. Priserna för förpackningskartong var oförändrade.

Efterfrågan på träprodukter förblev god i Europa, Asien, Nordafrika och Mellanöstern. Tilltagande efterfrågan och låga lagernivåer gav stöd åt ytterligare prishöjningar på dessa marknader. I Nordamerika var efterfrågan på träprodukter fortfarande svag och priserna var dämpade.

I Nordamerika förstärktes efterfrågan på tidningspapper och obestruket journalpapper under kvartalet, främst av säsongsfaktorer, men efterfrågan på bestruket journalpapper försvagades. Priserna på tidningspapper och journalpapper försämrades. Efterfrågan på bestruket finpapper försvagades och priserna föll något.

I Latinamerika var efterfrågan på bestruket journalpapper betydligt bättre än föregående kvartal och priserna var stabila.

I Kina var efterfrågan på bestruket finpapper svagare än föregående kvartal och prispressen ökade.
Jämfört med fjärde kvartalet 2005
I Europa var efterfrågan på koncernens produkter i allmänhet starkare än för ett år sedan.

Efterfrågan på tidningspapper och obestruket journalpapper var starkare, men något svagare för obestruket journalpapper. Priserna var högre för tidningspapper och i stort sett oförändrade för journalpapper. Efterfrågan på bestruket finpapper var starkare än för ett år sedan, men något svagare för obestruket finpapper. Priserna på obestruket finpapper steg något, medan priserna på bestruket finpapper förblev stabila. Efterfrågan på förpackningskartong var stabil och priserna oförändrade. Efterfrågan på träprodukter var starkare och prisnivån högre än för ett år sedan.

I Nordamerika var efterfrågan på journalpapper bättre, men var betydligt svagare för tidningspapper än för ett år sedan. Priserna på tidningspapper steg, medan priset på obestruket journalpapper var stabilt och priset på bestruket journalpapper gick ned. Efterfrågan på bestruket finpapper var starkare och priserna steg.

I Latinamerika var efterfrågan på bestruket journalpapper betydligt bättre än för ett år sedan och priserna var stabila.

I Kina förstärktes efterfrågan på bestruket finpapper under året och priserna förblev oförändrade.

Nyckeltal
MEUR Q4/05 20054) Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 2006
Nettoomsättning 3 636,1 13 187,5 3 607,7 3 616,3 3 638,1 3 731,8 14 593,9
EBITDA 1) 2) 411,6 1 487,4 463,3 451,2 462,8 470,9 1 848,2
Rörelseresultat 2) 120,9 357,5 194,1 182,2 195,2 186,0 757,5
Engångsposter (rörelsen) -430,8 -417,3 -23,2 6,7 -177,2 60,0 -133,7
Rörelsemarginal 2) , % 3,3 2,7 5,4 5,0 5,4 5,0 5,2
Rörelseresultat -309,9 -59,8 170,9 188,9 18,0 246,0 623,8
Finansnetto 5) -48,9 -151,6 115,2 -149,2 -8,4 -37,0 -79,4
Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 96,4 273,1 210,9 53,2 197,0 141,4 602,5
Resultat före skatt och minoritetsintressen -334,4 -144,2 317,7 59,9 19,8 234,4 631,8
Periodens nettoresultat -239,4 -107,4 226,4 40,9 57,1 264,8 589,2

Resultat per aktie (EPS) 2), EUR 0,13 0,28 0,20 0,05 0,18 0,13 0,55
Resultat per aktie (EPS), EUR -0,30 -0,14 0,29 0,05 0,07 0,33 0,74
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2) 3), EUR 0,50 1,70 0,54 0,39 0,52 0,49 1,94
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 4,2 3,3 6,7 6,4 7,0 6,7 6,6

1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill.
2) Exklusive engångsposter. Exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet redovisas som engångsposter. De vanligaste engångsposterna är kapitalvinster, extra nedskrivningar, avsättningar för omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras normalt individuellt om den överstiger en cent per aktie.
3) CEPS = (Periodens nettoresultat + avskrivningar)/genomsnittligt antal aktier.
4) Inverkan av den sju veckor långa arbetsmarknadskonflikten i Finland under 2005 stör jämförelsen på årsbasis.
5) Se separat tabell Finansnetto


Finansiellt resultat 2006 (jämfört med föregående år)
Inverkan av den sju veckor långa arbetsmarknadskonflikt som berörde skogsindustrin i Finland under 2005 stör jämförelsen på årsbasis. Konflikten bedöms ha påverkat rörelseresultatet för 2005 i negativ riktning med cirka 190 MEUR.

Under 2006 uppgick leveranserna av papper och kartong till 14 618 000 ton, vilket är 468 000 ton mer än 2005, och produktionen ökade med 380 000 ton till 14 699 000 ton. Leveranserna av träprodukter minskade med 169 000 m3 till 6 572 000 m3. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till 467 000 (141 000) ton, främst för bestruket journalpapper till följd av förlorade marknadsandelar.

Omsättningen på 14 593,9 MEUR var 1 406,4 MEUR eller 10,7 % högre än 2005. Högre priser, särskilt för tidningspapper, och ökade leveranser svarade för två tredjedelar av omsättningsökningen. Förvärven av Schneidersöhne och Arapoti, som delvis motverkades av avyttringarna av bruken i Grycksbo, Pankakoski, Celbi och Wolfsheck, stod för den resterande omsättningsökningen.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 400,0 MEUR till 757,5 MEUR, och var högre i alla segment. Rörelseresultatet innefattar en negativ icke-kassamässig effekt på 12,1 MEUR (-8,0), varav -17,0 MEUR relaterat till marknadsvärdering av aktiebaserade ersättningar. Detta uppvägs delvis av 4,9 MEUR i utnyttjade utsläppsrätter för koldioxid. Båda dessa icke-kassamässiga poster redovisas under Övrigt.

Rörelseresultatet för Tryckpapper förbättrades när priserna steg. Stilleståndet vid Port Hawkesbury Bruk i Kanada belastade rörelseresultatet med cirka 45 MEUR under året. Produktionen vid bruket återupptogs under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för Finpapper förbättrades när försäljningsvolymerna ökade, och rörelseresultatet för Grossister lyftes avsevärt genom förvärvet av Schneidsöhne. Rörelseresultatet för Förpackningskartong förbättrades när försäljningsvolymerna ökade. Rörelseresultatet för Träprodukter förbättrades när priserna steg. Valutakursförändringar, främst försvagningen av US-dollarn, hade en negativ inverkan på rörelseresultatet om 12,2 MEUR (positiv 33,6) netto efter valutarisksäkring.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 623,8 MEUR (-59,8). Engångsposter i rörelseresultatet uppgick till -133,7 MEUR, varav de främsta var -166,2 MEUR omfattande realisationsresultat samt omstruktureringsavsättningar relaterade till det tidigare presenterade Asset Performance Review-programmet, -24,0 MEUR i nedskrivningar av tillgångar i Träprodukter, 30,0 MEUR till följd av upplösning av reserver med anledning av avslutade skatteärenden och 30,0 MEUR till följd av minskade pensionskostnader beroende på en ändring av koncernens redovisningsprinciper vid redovisning av aktuariella vinster och förluster i förmånsbestämda pensionsplaner.

Resultatandelar i intressebolag uppgick till 87,4 MEUR (67,2), varav det största bidraget kom från Bergvik Skog AB och Veracel.

Finansnetto
MEUR Q4/05 2005 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 2006
Ränteintäkter, likvida medel 5,5 23,8 4,8 5,0 5,2 6,5 21,5
Låneräntor, netto, efter kapitaliserad ränta -67,6 -240,5 -66,5 -70,1 -69,6 -69,8 -276,0
Ränteswappar (inkl TRS-ränta) 8,7 51,7 17,5 5,4 4,0 2,8 29,7
Räntenettokostnader -53,4 -165,0 -44,2 -59,7 -60,4 -60,5 -224,8

Kursvinst/-förlust 1,2 14,4 -7,0 -11,1 4,0 -11,0 -25,1

Övriga finansiella poster, av vilket: 3,3 -1,0 166,4 -78,4 48,0 34,5 170,5
Kapitalvinst, noterade aktier 3,9 5,8 136,7 - -2,1 37,6 172,2
Orealiserad förändring av marknadsvärde
på optionssäkringar (TSR) 0,9 9,7 41,7 -61,2 36,0 -7,4 9,1
Orealiserad förändring av marknadsvärde
på övriga finansiella poster -4,5 -17,8 -8,9 -10,7 15,7 -5,2 -9,1
Övriga poster 3,0 1,3 -3,1 -6,5 -1,6 9,5 -1,7
Finansnetto, totalt -48,9 -151,6 115,2 -149,2 -8,4 -37,0 -79,4


Stora Enso använder Total Return Swaps (TRS) för att delvis säkra sig mot förändringar i aktiekursen för de syntetiska optioner vilka kontantregleras, som har delats ut enligt optionsprogrammen för ledande befattningshavare. Även om dessa TRS-instrument möjliggör för koncernen att delvis stabilisera framtida kassaflöden i samband med avräkningen av utestående syntetiska optioner medför de ändå vissa marknadsrisker. TRS:er kvalificerar sig inte som säkringstransaktioner, varför de periodvisa förändringarna i deras marknadsvärde måste redovisas i resultaträkningen.

Finansnettot uppgick till -79,4 MEUR (-151,6), inklusive en realisationsvinst på 163,0 MEUR från försäljningen av aktierna i Sampo och Finnlines. Räntenettokostnaden ökade med 59,8 MEUR till -224,8 MEUR (-165,0), främst beroende på högre genomsnittlig nettoskuld och högre räntor. Nettot av kursvinster/-förluster på lån, valutaderivat och bankkonton var -25,1 MEUR (14,4).

Övriga finansiella poster, exklusive realisationsvinsten på 163,0 MEUR, steg till 7,5 MEUR från -1,0 MEUR, främst beroende på orealiserade förändringar av marknadsvärden på finansiella instrument, inklusive total return swaps (TRS). Dessa orealiserade förändringar av marknadsvärden är icke-kassamässiga poster.

Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, uppgick till 602,5 MEUR (273,1).

Nettot av skatter uppgick till -42,6 MEUR (36,8). Skatter påverkades positivt med 102,0 MEUR i upplösta reserver från avslutade skatteärenden. Årets skattesats var 27,1 % exklusive engångsposter.

Vinsten hänförlig till minoritetsintressen var 4,2 MEUR (3,7), vilket resulterade i en nettovinst på 585,0 (-111,1) MEUR hänförlig till moderbolagets aktieägare.

Resultatet per aktie var 0,55 EUR (0,28) exklusive engångsposter. Resultatet per aktie inklusive engångsposter var 0,74 EUR (-0,14). Kassamässigt resultat per aktie var 1,94 EUR (1,70) exklusive engångsposter.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 6,6 % (3,3) exklusive engångsposter. Per 31 december 2006 uppgick sysselsatt kapital till 11 331,8 MEUR, en nettominskning med 346,1 MEUR. Det operativa rörelsekapitalet var 2 174,5 MEUR, en minskning med 158,5 MEUR under året på grund av lagerminskningar.

Kapitalstruktur
MEUR 2005-12-31 2006-03-31 2006-06-30 2006-09-30 2006-12-13
Anläggningstillgångar 11 616,8 11 454,3 11 200,6 10 956,3 11 234,7
Operativt rörelsekapital 2 333,0 2 509,6 2 537,0 2 298,0 2 174,5
Långfristiga icke räntebärande poster, netto -1 207,3 -1 312,1 -1 292,4 -1 352,3 -1 204,0
Operativt kapital, totalt 12 742,5 12 651,8 12 445,2 11 902,0 12 205,2
Nettoskatteskuld -1 064,6 -1 125,5 -1 083,9 -967,2 -873,4
Sysselsatt kapital 11 677,9 11 526,3 11 361,3 10 934,8 11 331,8
Intresseföretag 719,9 754,7 762,2 782,1 805,2
Totalt 12 397,8 12 281,0 12 123,5 11 716,9 12 137,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 220,1 7 072,4 7 104,4 7 162,3 7 799,6
Minoritetsintressen 93,6 93,0 91,6 91,8 103,5
Räntebärande nettoskuld 5 084,1 5 115,6 4 927,5 4 462,8 4 233,9
Finansiering, totalt 12 397,8 12 281,0 12 123,5 11 716,9 12 137,0


Finansiering
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 892,9 MEUR (1 057,0) och kassaflödet efter investeringar till 1 309,5 MEUR (-88,3).

Vid slutet av året uppgick den räntebärande nettoskulden till 4 233,9 MEUR, en minskning med 850,2 MEUR, främst beroende på att det förbättrade kassaflödet och avyttringen av massabruket Celbi mer än väl uppvägde förvärvet av Arapoti Bruk i Brasilien. Outnyttjade kreditlimiter samt kassa, bank och korta placeringar uppgick till 2,1 miljarder EUR.

Eget kapital uppgick till 7 799,6 MEUR eller 9,89 EUR per aktie (9,16). Beroende på en ändring av koncernens redovisningsprinciper vid redovisning av aktuariella vinster och förluster i förmånsbestämda pensionsplaner minskade eget kapital med 305,3 MEUR. Men genom marknadsvärdering av tillgångar för försäljning ökade aktiekapitalet med 388,0 MEUR. Båda dessa värderingsposter var icke-kassamässiga. Bolagets börsvärde på Helsingforsbörsen per 31 december 2006 var 9,5 miljarder EUR.

Per 31 december var skuldsättningsgraden 0,54 (0,66).


Kassaflöde
MEUR Q4/05 2005 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 2006
Rörelseresultat -309,9 -59,8 170,9 188,9 18,0 246,0 623,8
Justeringar* 559,2 1 439,4 307,6 249,6 223,2 289,6 1 070,0
Förändring i rörelsekapital -79,6 -322,6 -189,9 -31,6 361,3 59,3 199,1
Kassaflöde från rörelsen 169,7 1 057,0 288,6 406,9 602,5 594,9 1 892,9
Investeringar -279,4 -1 145,3 -167,7 -107,3 -128,7 -179,7 -583,4
Kassaflöde efter investeringar -109,7 -88,3 120,9 299,6 473,8 415,2 1 309,5

* I justeringar ingår avskrivningar, övriga icke-kassamässiga värderingsposter samt realisationsresultat vilka är en del av betalningar för tillgångar och aktier.

Investeringar
Under 2006 uppgick investeringarna till 583,4 MEUR, vilket motsvarar 54 % av beräknade avskrivningar och 4 % av omsättningen. Koncernens investeringar under 2007 beräknas uppgå till 900 MEUR.

De största projekten under året var projekt Energi 2005 vid Skoghalls Bruk (34,3 MEUR), den nya ångpannan i Hylte Bruk (27,0 MEUR), markförvärv i Latinamerika (25,8 MEUR), färdigställandet av pappersmaskin 12 vid Kvarnsvedens Bruk (18,7 MEUR) och plantageprojektet vid Guangxi (18,5 MEUR).

Resultat under fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal)
Under fjärde kvartalet 2006 uppgick leveranserna av papper och kartong till 3 735 000 ton, vilket är 49 000 ton mer än föregående kvartal, och produktionen ökade med 108 000 ton till 3 740 000 ton. Leveranserna av träprodukter uppgick till 1 670 000 m3, vilket var 77 000 m3 mer än föregående kvartal. De marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna ökade från 93 000 ton till 119 000 ton under fjärde kvartalet.

Omsättningen på 3 731,8 MEUR var 2,6 %, eller 93,7 MEUR, högre än föregående kvartals 3 638,1 MEUR. Förvärvet av Arapoti Bruk i Brasilien den 1 september 2006 ökade koncernens omsättning med 41,6 MEUR under fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter minskade med 4,7 % till 186,0 MEUR (195,2), vilket motsvarar 5,0 % av omsättningen. Rörelseresultatet ökade för Tryckpapper och Grossister samt även något för Finpapper, men minskade för Förpackningskartong och Träprodukter. Rörelseresultatet för Tryckpapper förbättrades genom ökade försäljningsvolymer efter att Port Hawkesbury Bruk återstartats. Rörelseresultatet för Finpapper förbättrades när försäljningspriserna på kontorspapper steg. Grossister ökade också sitt rörelseresultat. Rörelseresultatet för Förpackningskartong minskade på grund av säsongsmässigt lägre försäljningsvolymer och högre underhållskostnader. Rörelseresultatet för Träprodukter förblev i stort sett oförändrat.

Intern omfördelning av extra logistikkostnader relaterade till ett nytt transportsystem ökade rörelseresultatet för Övrigt med 20,7 MEUR och minskade i motsvarande mån segmentens rörelseresultat (se redovisning per segment nedan). Försvagningen av US-dollarn hade en negativ inverkan på rörelseresultatet om 11,6 MEUR (+9,6) netto efter valutarisksäkring.

Rörelseresultatet innefattar en negativ icke-kassamässig effekt på 7,7 MEUR, bestående av -4,9 MEUR från marknadsvärdering av aktiebaserade ersättningar och -2,8 MEUR från utnyttjade utsläppsrätter för koldioxid. Båda dessa icke-kassamässiga poster redovisas under Övrigt.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 246,0 MEUR (18,0). Engångsposter i rörelseresultatet uppgick till 60,0 MEUR, bestående av 30,0 MEUR till följd av upplösning av reserver med anledning av avslutade skatteärenden och ytterligare 30,0 MEUR till följd av minskade pensionskostnader beroende på en ändring av koncernens redovisningsprinciper vid redovisning av aktuariella vinster och förluster i förmånsbestämda pensionsplaner.

Resultatandelar i intressebolag uppgick till 25,4 MEUR (10,2), varav det största bidraget kom från Bergvik Skog AB.

Finansnettot uppgick till -37,0 MEUR (-8,4). Differensen förklaras främst av förändringen vid marknadsvärdering av risksäkringen för personalens optionsprogram, total return swaps (TRS). Räntenettot var -60,5 MEUR (-60,4) och nettot av kursvinster/-förluster på lån, valutaderivat och bankkonton var -11,0 MEUR (4,0).

Övriga finansiella poster uppgick till 34,5 MEUR (48,0), inklusive en reavinst om 33,0 MEUR från försäljningen av aktierna i Finnlines Abp. Orealiserade förändringar av marknadsvärden på finansiella instrument, inklusive TRS, uppgick till -12,6 MEUR (51,7). Dessa orealiserade förändringar av marknadsvärden har ingen kassamässig effekt.

Resultatet före skatt uppgick till 141,4 MEUR (197,0) exklusive engångsposter. Resultatet före skatt uppgick till 234,4 MEUR (19,8) inklusive engångsposter.

Nettot av skatter uppgick till 30,4 MEUR (37,3) och påverkades positivt med 102,0 MEUR i upplösta reserver från avslutade skatteärenden, vilket gav ett nettoresultat för kvartalet på 264,8 MEUR (57,1). Vinsten hänförlig till minoritetsintressen var 1,8 MEUR (1,3), vilket resulterade i en nettovinst på 263,0 MEUR hänförlig till moderbolagets aktieägare.

Resultatet per aktie var 0,13 EUR (0,18) exklusive engångsposter. Resultatet per aktie inklusive engångsposter var 0,33 EUR (0,07). Kassamässigt resultat per aktie var 0,49 EUR (0,52) exklusive engångsposter.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 6,7 % (7,0) exklusive engångsposter.

Finansiering under fjärde kvartalet
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 594,9 MEUR (602,5) och kassaflödet efter investeringar till 415,2 MEUR (473,8). Kassaflödet minskade främst beroende på att investeringarna ökade. Den räntebärande nettoskulden minskade till 4 233,9 MEUR.

Händelser under fjärde kvartalet

Oktober
Stora Enso inledde samtal på exklusiv basis med Arauco, ett chilenskt skogsindustriföretag, med syfte att etablera ett gemensamt ägande av vissa av Stora Enso Arapotis tillgångar i Brasilien. Även om exklusivitetsperioden gick ut den 31 januari 2007 fortsätter förhandlingarna.

Stora Enso aviserade investeringar i Finland om 32,4 MEUR i en ombyggnad av färdigställningen vid Anjala Bruk och 25,3 MEUR i en ny arkskärningslinje vid Uleåborg Bruk, och i Österrike om 16,8 MEUR i ett bruk för massiva väggelement (CLE - Cross-Laminated Elements) vid Bad St. Leonhard sågverk.

November
Stora Enso Oyj sålde samtliga sina 2 209 340 aktier i Finnlines Abp för 35,5 MEUR. Aktierna utgjorde 5,43 % av det totala antalet utestående aktier i Finnlines. Aktieinnehavet i Finnlines Abp var en investering utanför Stora Ensos kärnverksamhet. Försäljningen var därmed förenlig med koncernens mål att koncentrera sina kapitalmedel på kärnverksamheterna.

December
Stora Enso aviserade att dotterbolaget Corenso ska bygga om och återstarta pappersmaskin (PM) 12 för hylskartongproduktion vid Wisconsin Rapids Bruk. Investeringen uppgår till cirka 27 MEUR (35 MUSD) och i den ingår även arbeten för att förbättra Corensos returfiberanläggning. Med anledning av investeringen kommer kartongmaskin (BM) 13 att stängas. Ombyggnadsarbetet påbörjas i maj 2007 och väntas vara klart under första kvartalet 2008.

Stora Enso aviserade också en investering om 54,8 MEUR i ombyggnad av finpappersmaskin (PM) 3 vid Varkaus Bruk i Finland. Syftet är att öka effektiviteten vid bruket och lönsamheten inom affärsområdet kontorspapper. Projektet medför en vidare specialisering av bruken inom divisionen och väntas bli slutfört under december 2007.

Granskningar av konkurrensmyndigheter
I maj 2004 var Stora Enso föremål för granskningar av EU-kommissionen och den finska konkurrensmyndigheten vid anläggningar i Europa, och har också mottagit förelägganden från Department of Justice i USA som ett led i undersökningar av konkurrensbegränsande åtgärder inom pappersindustrin i Europa och USA. Samtidigt med dessa undersökningar har Stora Enso pekats ut i ett antal fall av grupptalan som har lämnats in i USA.

Den 9 augusti meddelade EU-kommissionen Stora Enso att man avslutat sin undersökning avseende finpapperssektorn och den 16 november fick koncernen underrättelse om att kommissionen har avslutat sin granskning beträffande misstänkt kartellbildning i tryckpapperssektorn.

Den 13 december 2006 meddelade den amerikanska konkurrensmyndigheten att åtal har väckts mot Stora Enso North America Corp. för påstått konkurrensbegränsande agerande i samband med försäljningen av bestruket journalpapper i USA från hösten 2002 till våren 2003. Ingen av Stora Ensos anställda åtalas personligen. Stora Enso förnekar att man gjort sig skyldigt till någon överträdelse och nekar till de anklagelser som har riktats mot bolaget i det inledande domstolsärendet. Åtalet avslutar den utredning som inleddes i maj 2004. Koncernen räknar med att rättegången inleds under år 2007.

Den 21 december 2006 aviserade Stora Enso att det finska konkurrensverket yrkat att den finska marknadsdomstolen ålägger Stora Enso en konkurrensskadeavgift om 30 MEUR för överträdelse av konkurrenslagstiftningen vid anskaffning av virkesråvara i Finland under perioden 1997-2004. Stora Enso anser att föreläggandet är grundlöst.

Koncernen har inte gjort några avsättningar med anledning av ovannämnda granskningar och stämningar.

Förändringar i koncernstrukturen under 2006
I februari undertecknade Stora Enso ett avtal om försäljning av Grycksbo Bruk i Sverige till Accent, ett Stockholmsbaserat företag inom private equity. Affären som är ett led i Stora Ensos Asset Performance Review (APR)-program slutfördes den 31 mars 2006. Försäljningspriset för aktiekapitalet var 350 MSEK (37 MEUR). Koncernen tecknade även avtal om försäljning av Lingheds sågverk i Sverige till Dalarna Lumber AB. Försäljningspriset var 10 MSEK (1 MEUR). Överlåtelsen trädde i kraft omedelbart efter tillkännagivandet den 28 februari och omfattade byggnader, varulager och produktionsanläggningar.

I juni undertecknade Stora Enso ett avtal om försäljning av Celulose Beira Industrial (Celbi) SA, vars främsta tillgång är massabruket Celbi i Portugal, till Altri, ett portugisiskt stål-, massa- och pappersföretag. Försäljningspriset för Celbis aktier var 428 MEUR. Affären slutfördes i augusti.

I juli sålde Stora Enso Pankakoski Bruk i Finland till en internationell grupp av investerare ledd av Dr Dermot Smurfit och i vilken Lansdowne Capital Limited ingår. Köpesumman var 20 MEUR på skuldfri basis.

I augusti nådde Stora Enso en överenskommelse om att förvärva 100 % av aktierna i Vinson Indústria de Papel Arapoti Ltda. och Vinson Empreendimentos Agricolas Ltda. från International Paper. Dessa bolag har slagits samman till Stora Enso Arapoti. Tillgångarna ägdes tidigare av Inpacel - Indústria de Papel Arapoti Ltda. och Inpacel Agroflorestal Ltda. - dotterbolag till International Paper. I affären ingick ett pappersbruk som tillverkar bestruket trähaltigt papper, ett sågverk och cirka 50 000 hektar mark, varav cirka 30 000 hektar är produktiva plantager. Företagsvärdet uppgick till cirka 420 MUSD (333 MEUR). Affären slutfördes den 1 september.

I augusti avyttrade Stora Enso också Wolfsheck Bruk i Tyskland till schweiziska Rohner AG, ett dotterbolag till det tyska investmentbolaget ARQUES Industries AG. Transaktionen var en försäljning av tillgångar och försäljningspriset uppgick till 1 euro. Affären slutfördes den 1 september.

Förändringar i koncernledningen under 2006
Arno Pelkonen, Senior Executive Vice President, Strategy and Emerging Markets, avgick från Stora Enso den 12 januari 2006.

Yngve Stade, Senior Executive Vice President, Corporate Support och landsansvarig i Sverige, avgick med pension den 31 mars 2006.

Magnus Diesen, Executive Vice President, Corporate Strategy, avgick med pension den 30 september 2006.

Den 17 oktober 2006 meddelade Stora Enso att styrelsen utsett Jouko Karvinen, M. Sc. (Eng.), till ny koncernchef, CEO. Han började sin anställning den 1 januari 2007 och tillträder som CEO efter årsstämman den 29 mars 2007. Han var tidigare Chief Executive Officer för Philips Medical Systems Division och medlem av ledningsgruppen för Royal Philips Electronics.

Jukka Härmälä lämnar posten som koncernchef efter årsstämman den 29 mars 2007. Han kommer att fortsätta med särskilda uppdrag åt Stora Ensos styrelse till och med den sista augusti 2007.

Ändringar i organisationsstrukturen

Följande förändringar trädde i kraft den 1 februari 2006:

Ekonomi och strategi
Strategy, Mergers & Acquisitions, Business Intelligence, Investments och Corporate Affairs gick samman med Finance, Accounting, Legal och IR. Den nya koncernfunktionen Finance and Strategy leds av CFO Hannu Ryöppönen.

Latinamerika
Divisionen Latin America leds av Nils Grafström, Executive Vice President, Latin America och rapporterar till koncernchefen Jukka Härmälä.

Följande förändringar trädde i kraft den 1 april 2006:

Corporate Technology and Asia Pacific
Den nya koncernfunktionen Corporate Technology and Asia Pacific ansvarar för koncernens energiservice, forskning och utveckling (Corporate R&D), Pulp Competence Centre samt Asia Pacific och Ryssland. Funktionen leds av Markku Pentikäinen, Executive Vice President, som rapporterar till koncernchefen Jukka Härmälä.

Corporate Services
Corporate Services innefattar Corporate IT, HR, Business Excellence samt koncernens inköpsfunktion (Procurement), och leds av Christer Ågren, Senior Executive Vice President och landsansvarig i Sverige.

Forest Products
Miljöfunktionen Environment services rapporterar till Elisabet Salander Björklund, Senior Executive Vice President, Stora Enso Forest Products.


Personal
Per 31 december 2006 hade koncernen 43 887anställda, vilket är 2 777 färre än vid utgången av 2005. Medeltalet anställda minskade under året med 535 personer till 45 631. Minskningen är ett resultat av nettoeffekterna av Profit 2007-programmet, avyttringarna och nedläggningarna som gjorts inom ramen för APR-programmet samt förvärvet av Arapoti. Även förvärvet av Schneidersöhne under 2005 ökade det genomsnittliga antalet anställda eftersom helårseffekten av förvärvet uppnåddes under 2006.

Aktiekapital
Den 5 december 2006 informerades Stora Enso om att NWQ Investment Management Company hade ett aktieinnehav i bolaget som översteg 5 % av aktiekapitalet. Innehavet uppgick då till 43 451 169 R-aktier, vilket motsvarar 5,50 % av kapitalet och 1,82 % av rösterna i bolaget.

Årsstämman i Stora Enso Oyj den 21 mars 2006 bemyndigade styrelsen att återköpa och disponera över högst 17 700 000 A-aktier och 60 100 000 R-aktier i bolaget. Inga återköp har skett under 2006.

Under kvartalet har 950 A-aktier och under helåret 18 061 A-aktier konverterats till R-aktier. Den senaste konverteringen registrerades i det finska handelsregistret den 15 november 2006.

Under kvartalet har koncernen allokerat 2 202 av de återköpta R-aktierna till optionsprogrammet Stora Enso North America Option Plan. Under året som helhet har 20 825 aktier allokerats.

Per 31 december 2006 fanns 178 103 117 A-aktier och 611 435 382 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget inte hade några A-aktier men 952 627 R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.

Händelser efter periodens utgång
Den 29 januari 2007 meddelade Stora Enso att man har tecknat ett låneavtal på 140 MEUR med Europeiska investeringsbanken (EIB) för att finansiera delar av sin investering i forskning och utveckling i Finland och Sverige under de kommande fem åren.

Den 18 januari 2007 undertecknade koncernen ett femårigt arbetsmarknadsavtal med fackförbundet United Steelworkers i centrala Wisconsin i USA. Nettominskningen av förmånsbestämda åtaganden till följd av det nya avtalet uppgår till 125,1 MUSD (95,0 MEUR), av vilket 40,8 MUSD (31,0 MEUR) bokförs som en engångsintäkt i personalkostnader under första kvartalet 2007. Resterande delen löses upp under den genomsnittliga återstående arbetstiden på åtta år.


Resultatförbättringsprogram
Eftersom målen och besluten som sattes upp i de två resultatförbättringsprogrammen har uppnåtts eller genomförts, såsom redovisas nedan, har det beslutats att den särskilda redovisningen av programmen ska upphöra om inte betydande avvikelser från planen uppkommer. Koncernen kommer att fullfölja resultatförbättringsprogrammen som planerat.

Profit 2007
Profit 2007-programmet har fungerat väl och vid slutet av 2006 uppgick den uppnådda årliga resultatförbättringen till 310 MEUR. Det ursprungliga målet med en årlig förbättring om 300 MEUR före skatt från och med halvårsskiftet 2007 baserades på 2005-års pris- och kostnadsnivåer och nettot av implementeringskostnaderna.

Som en del av programmet uppgick personalneddragningarna till cirka 1 600 av det förväntade 2 000 till och med slutet av 2006. Hälften av dessa var tjänstemän och hälften arbetare. Drygt hälften av neddragningarna har skett i de nordiska länderna och resten i övriga Europa. Av de outsourcing-alternativ som identifierats för 600-700 personer har dessutom 180 utnyttjats.

Asset Performance Review (APR) - bruk under utvärdering
I oktober 2006 aviserade Stora Enso planerna på att stänga Berghuizer Bruk och Reisholz Bruk. Stängningsprocesserna fortgår enligt plan. Det är planerat att Berghuizer Bruk stängs under 2007 och Reisholz Bruk vid slutet av 2007. Tidpunkten för stängningarna optimerar överföringen av volymer till andra bruk.


Utsikterna på kort sikt
I Europa är utsikterna för efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter förhållandevis gynnsamma eftersom den ekonomiska utvecklingen väntas stimulera konsumtionen. Efterfrågan på tryckpapper försvagas dock säsongsmässigt under första kvartalet, och marknaden för bestruket journalpapper väntas vara fortsatt pressad. Prisförhandlingarna för nya kontrakt pågår fortfarande.

I Europa förblir utsikterna för finpapper goda, medan efterfrågan och leveranser under första kvartalet bedöms bli högre än för ett år sedan såväl som under föregående kvartal. Högre priser förutses för obestruket finpapper, och prishöjningar har aviserats för bestruket finpapper. Efterfrågan på förpackningskartong bedöms bli i huvudsak god med fortsatt stabila priser. Utsikterna för efterfrågan på träprodukter förblir gynnsamma trots en viss säsongsmässig uppbromsning i byggsektorn. En ytterligare förstärkning av priserna förutses.

I Nordamerika väntas marknaden för tryckpapperskvaliteter förbli dämpad, i varje fall på kort sikt, med ett visst prisfall. Marknaden för bestruket finpapper väntas förbli stabil med oförändrade priser.

I Kina väntas efterfrågan på bestruket finpapper förbättras senare under våren och priserna stärkas.

I Latinamerika väntas en måttlig tillväxt i efterfrågan, men prispressen ökar.

Koncernens rörelsekostnader bedöms bli 2-2,5 % högre under 2007 jämfört med 2006, främst beroende på stigande virkeskostnader.

Årsstämma
Årsstämma hålls tisdag den 29 mars 2007 kl 16.00 (lokal tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning på 0,45 EUR per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2006. Om förslaget godkänns kommer utdelningen att utbetalas den 17 april 2007 till aktieägare som på avstämningsdagen den 3 april 2007 är införda i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral, VPC i Sverige eller Deutsche Bank Trust Company Americas i USA.

Denna rapport är ej reviderad.


Helsingfors den 7 februari 2007
Stora Enso Oyj
StyrelsenFör ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +358 2046 21450
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 40 763 8767


Resultatet för första kvartalet 2007 publiceras den 26 april 2007.


Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurs


Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Internet:
www.storaenso.com/investors
Rapporten kan även laddas ner från medföljande länk:
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-4639-5616-,00.html