Stora Enso AB

Stora Enso förvärvar aktiemajoriteten i Intercell i Polen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:34 CEST

Stora Enso kommer att förvärva 66 % av aktierna i den polska förpackningstillverkaren Intercell S A från dels privata aktieägare, dels International Finance Corporation. Förvärvet beräknas bli genomfört till årsskiftet, förutsatt att tillsynsmyndigheterna godkänner det.

Polska staten äger resterande aktier i Intercell och aviserade i februari 2004 sin avsikt att privatisera sitt innehav i företaget.

Förvärvet är ett led i Stora Ensos strategi att öka verksamheten inom Förpackningskartong. Genom affären utökas Stora Ensos wellpappverksamhet och samtidigt stärks koncernens närvaro på den snabbväxande polska marknaden.

Intercell är ett av Polens största wellpappföretag med integrerad verksamhet som sträcker sig från returpappersinsamling till tillverkning av wellpappförpackningar. Företaget har tre förpackningsanläggningar i Polen samt en säckfabrik i Polen och en i Serbien. Intercells pappers- och kartongbruk i Ostroleka, Polen, har en årskapacitet på cirka 250 000 ton wellråvaror samt säck- och kraftpapper. Årskapaciteten för wellpappförpackningar är cirka 250 miljoner m2. Under 2003 hade Intercell en omsättning på 150 MEUR, varav 60 % avsåg förpackningar och 40 % wellråvaror och papper, och ett EBITDA på 27 MEUR. Antalet anställda är omkring 1 700. Intercell driver också Polens största returpappersinsamling, som svarar för cirka 15 % av den totala pappersinsamlingsverksamheten i Polen.

International Finance Corporation med bas i Washington D C är den gren inom Världsbanken som svarar för investeringar i den privata sektorn. Dess aktieinnehav i Intercell uppgår till 12,4 %.

För ytterligare information, v g kontakta:
Pekka Laaksonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Packaging Boards, tel +358 2046 21218
Veli-Jussi Potka, Senior Vice President, Business Development, Stora Enso Packaging Boards, tel +358 2046 21486
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
www.intercell.pl


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8