Stora Enso AB

Stora Enso lämnar erbjudande om inbyte av sina 7,375 % obligationslån som förfaller 2011 samt aviserar emission av nya obligationslån

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:11 CET

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-03-14 kl 13:00 GMT


Stora Enso Oyj meddelade idag att bolaget lämnat erbjudande om inbyte av alla sina 7,375 % obligationslån som förfaller 2011 (CUSIP-nr 86210MAA4; ISIN-nr US86210MAA45) på ett sammanlagt kapitalbelopp om 750 000 000 USD ("gamla obligationslån") mot nya obligationer med fast ränta som förfaller 2016 ("nya obligationslån"). Erbjudandet görs helt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i Stora Ensos prospekt om inbyteserbjudanden från den 14 mars 2006. Detta pressmeddelande är varken ett erbjudande om inköp av gamla obligationslån eller om försäljning av nya.

Erbjudandet om inbyte förfaller vid midnatt den 10 april 2006 New York-tid ("förfallodatumet"), så till vida det inte förlängs.

Enligt villkoren för inbyteserbjudanden får de nya obligationslånen en fast årlig ränta motsvarande summan av (a) köpräntan per kl 10.00 New York-tid den näst sista börsdagen innan förfallodatumet ("prissättningstidpunkten") för det US Treasury Note-lån på 4,5 % som förfaller den 15 februari 2016 samt (b) 153 räntepunkter.

Det totala inbytespriset för de gamla obligationslånen beräknas, såsom beskrivet i prospektet om inbyteserbjudanden, på en diskonteringsränta motsvarande summan av (i) köpräntan vid prissättningstidpunkten för det US Treasury Note-lån på 4,50 % som förfaller den 28 februari 2011, och (ii) 100 räntepunkter. I det totala inbytespriset ingår en ersättning för förhandsteckning på 10 USD per varje 1 000 USD av kapitalbeloppet på de gamla obligationslånen. Ersättningen för förhandsteckning utgörs av nya obligationslån och erbjuds endast ägare som på ett giltigt sätt lämnar in sina gamla obligationslån till inbyte senast den 27 mars 2006 kl 17.00 New York-tid ("datum för förhandsteckning") och som inte på ett giltigt sätt återkallar inlämnandet. Ägare av befintliga obligationslån som på ett giltigt sätt lämnar in dem till inbyte efter datumet för förhandsteckning men innan eller på förfallodatumet kommer att få ett inbyteserbjudande motsvarande det totala inbytespriset minus ersättningen för förhandsteckning. Gamla obligationslån som lämnats in till inbyte före datumet för förhandsteckning kan inte dras tillbaka efter detta datum, och gamla obligationslån som lämnats in till inbyte efter datumet för förhandsteckning kan endast dras tillbaka före eller senast på förfallodatumet.

Stora Enso är inte skyldigt att ta emot gamla obligationslån för inbyte mot nya om färre än motsvarande 200 000 000 USD i gamla obligationslån lämnas in på ett giltigt sätt och inte dras tillbaka innan förfallodatumet.

Stora Enso har idag även meddelat att beroende på rådande marknadssituation eventuellt bjuda ut till försäljning samtidigt med inbyteserbjudandet ytterligare obligationslån mot kontant betalning ("ytterligare obligationslån"). Priset för dessa ytterligare obligationslån baseras på en orderboksprocess som speglar marknadssituationen. De nya obligationslånen som emitteras i samband med inbyteserbjudandet och de ytterligare obligationslånen väntas för närvarande uppgå till ett sammanlagt kapitalbelopp om minst 500 000 000 USD och kommer att utgöra en egen värdepappersserie. De ytterligare obligationslånen regleras samtidigt med de nya obligationslånen.

Samtidigt med emitteringen av dessa ytterligare obligationslån ska Stora Enso eventuellt emittera en separat serie av obligationslån med en längre löptid för ett kapitalbelopp om totalt cirka 250 000 000 USD. Villkoren för dessa lån ska fastställas senare.

Erbjudandet om inbyte görs i enlighet med villkoren och bestämmelserna i Stora Ensos prospekt om inbyteserbjudanden från den 14 mars 2006. De nya obligationslånen, ytterligare obligationslånen och obligationslånen med längre löptid har inte registrerats och kommer inte att registreras vid US Securities and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Detta erbjudande har inte gjorts i Italien, och ytterligare restriktioner gäller i Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. För mer detaljerad information, se prospektet om inbyteserbjudanden från den 14 mars 2006.

Ytterligare information om inbyteserbjudandet och kopior av prospektet om inbyteserbjudanden och relaterade dokument kan erhållas från informationstjänsten på Global Bondholder Services Corporation, tel +1 866 488 1500.För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel +44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8