Stora Enso AB

Stora Enso lämnar erbjudande på 10- och 30-åriga obligationslån i dollar enligt Rule 144A/Regulation S

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 17:23 CEST

Stora Enso Oyj har idag offentliggjort ett erbjudande om försäljning av ytterligare obligationslån med förfall 2016 ("ytterligare obligationslån") mot kontant betalning. Dessa obligationslån jämställs med de nya obligationslånen ("nya obligationslån") i inbyteserbjudandet från den 14 mars 2006. Kapitalbeloppet för de ytterligare samt de nya obligationslånen väntas bli totalt minst 500 000 000 USD. Enligt Stora Ensos meddelande om resultatet av förhandsteckningen från den 28 mars 2006 hade cirka 273 729 000 USD av det sammanlagda kapitalbeloppet av Stora Ensos 7,375 % obligationslån med förfall 2011 den 27 mars 2006 lämnats in på ett giltigt sätt för inbyte till nya obligationslån.

Därutöver bjuder Stora Enso, samtidigt med emitteringen av de ytterligare obligationslånen, ut 30-åriga obligationslån ("obligationslån med längre löptid") till försäljning mot kontant betalning i en separat serie, vars kapitalbelopp väntas bli totalt cirka 250 000 000 USD.

Såväl de ytterligare obligationslånen som obligationslånen med längre löptid prissätts enligt en orderboksprocess som speglar marknadssituationen och förväntas bli reglerade den 13 april 2006. Intäkterna från erbjudandet kommer att användas till avbetalning på kortfristiga skulder och för koncernens allmänna behov.

Erbjudandet görs i enlighet med villkoren och bestämmelserna i prospektet om inbyteserbjudande från den 6 april 2006. De ytterligare obligationslånen och obligationslånen med längre löptid har inte registrerats och kommer inte att registreras vid US Securities and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Restriktioner kan vara tillämpliga under annan jurisdiktion; se det preliminära prospektet för erbjudandet från den 6 april 2006 för närmare detaljer.

För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel +44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266

www.storaenso.com
www.storaenso.com/press

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8