Stora Enso AB

Stora Enso lanserar fas 2 av det gemensamma transportsystemet för de nordiska bruken

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:02 CEST

Stora Enso har beslutat genomföra den andra fasen av sitt nordeuropeiska transportsystem NETSS (North European Transport Supply System). Den inleds under tredje kvartalet 2006 och beräknas från och med 2007 sänka kostnaderna med minst 15 % från den nuvarande nivån på 80 MEUR per år.

I fas 2 kommer de nuvarande transporterna från norra Finland till Storbritannien, Belgien och Tyskland att ersättas med ett nytt system som binder samman hamnarna i Ajos (nära Kemi) och Uleåborg med Lübeck och Göteborg, som tjänar som nav för vidaretransporten till Storbritannien och Belgien. Tre roro-fartyg ska tre gånger i veckan huvudsakligen frakta pappersprodukter i SECU-boxar (Stora Enso Cargo Units) samt container för översjöexport.

Stora Enso avser att teckna ett 15-årsavtal med B&N Nordsjöfrakt AB om chartring av de tre nya fartygen som tas i drift under andra halvåret 2006. Det gäller traditionella roro-fartyg som är anpassade till SECU-boxarna och till is- och vinterförhållandena i Östersjön.

En långtidsplan för hamntjänster på kontinenten kommer att utvecklas och vara färdig för implementering innan fas 2 startar.

Stora Enso kommer att utöka innehavet av SECU-boxar med ytterligare 800 boxar för transporterna från norra Finland. När fas 2 är genomförd kommer det totala antalet boxar i systemet att uppgå till 2 750.

Den 14 januari 2004 offentliggjorde Stora Enso den första fasen av NETSS, som innebär att transportflödena från södra Finland till Storbritannien och Belgien koncentreras till hamnen i Kotka. Två roro-fartyg ska transportera pappersprodukter från Kotka till Göteborg tre gånger i veckan. Beräknat startdatum är 1 juli 2005.


För ytterligare information, v g kontakta:
Lars-Gunnar Almryd, Senior Vice President, Stora Enso Transport and Distribution, tel +46 8 613 6620
Antti Vehviläinen, Vice President, Stora Enso Transport and Distribution, tel +358 2046 21375
Stig Wiklund, utvecklingsdirektör och projektledare för NETSS, Stora Enso Transport and Distribution, tel +46 8 613 6618

www.storaenso.com


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj