Stora Enso AB

Stora Enso North America aviserar sänkning av fasta kostnader

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 15:08 CEST

tora Enso Oyj Börsmeddelande 2003-08-26 kl 13:00 GMT


Stora Enso North America kommer att minska de årliga fasta kostnaderna med 65 MUSD (60 MEUR) genom en utökning av det resultatförbättringsprogram som offentliggjordes i augusti 2002. Programmet får full finansiell effekt från mitten av 2005 och ökar resultatet per aktie med 0,04 EUR utöver ökningen med 0,05 EUR genom tidigare program.

Det nya programmet innefattar en minskning av Stora Enso North Americas totala personalstyrka med cirka 12 %, eller 700 personer, fram till mitten av 2005. Dessutom återstår att genomföra en personalnedskärning i storleksordningen 350 som ingår i det tidigare offentliggjorda resultatförbättringsprogrammet. Stora Enso North America har för närvarande omkring 6 050 anställda. När programmet är helt genomfört kommer antalet anställda att vara cirka 5 000.

Som ett led i åtgärderna kommer pappersmaskin nr 32 i Stevens Point, USA, med en årsproduktion av 25 000 ton specialpapper samt, som tidigare aviserats, pappersmaskin nr 24 i Biron, USA, med en årsproduktion av 69 000 ton LWC-papper att stängas permanent fr o m den 1 september 2003. Härigenom reduceras årskapaciteten med 94 000 ton. Omkring 60 heltidsbefattningar berörs.

Stora Enso kommer under tredje kvartalet att redovisa en härtill relaterad engångskostnad för omstrukturering på cirka 24 MUSD (22 MEUR) före skatt, varav 2 MUSD är en icke kassapåverkande post.

Åtgärderna föranleds av följande faktorer: en försenad konjunkturuppgång efter de tre senaste årens nedgång, ökad konkurrens från lågprisimport, högre energikostnader och högre produktions- och personalkostnader. Försäljningspriserna för pappersprodukter i Nordamerika är fortfarande på historiskt låga nivåer.

VD för Stora Enso North America, Lars Bengtsson, noterar att många förändringar redan har gjorts:
- De tre senaste åren har Stora Enso North America genomfört större kostnadssänkande åtgärder, inklusive en 20-procentig minskning av personalstyrkan. Vi har infört anställningsstopp och restriktioner för tjänsteresor samt minskat användningen av externa konsulter. Vi kommer att frysa lönerna på tjänstemannaområdet och överväga kostnadseffektiva modifieringar av anställningsförmånerna samt omorganisation av avdelningarna.

Alla enheter och stödfunktioner inom divisionen omfattas av de aktuella åtgärderna. Personalminskningarna på såväl tjänstemanna- som kollektivsidan kommer att genomföras utifrån respektive enhets behov i fråga om arbetsplatssäkerhet och produktionskvalitet.

Personalminskningarna kommer att ske på olika sätt, t ex med hjälp av avgångsvederlag, pensionering och naturlig avgång, och genomförs i enlighet med tillämpliga kollektivavtal. Nedskärningarna har redan inletts och fortsätter enhet för enhet och avdelning för avdelning till mitten av 2005. Anställda som berörs av åtgärderna kommer att erbjudas hjälp att hitta andra anställningar.


För ytterligare information, v g kontakta:
Kai Korhonen, SEVP, Paper Product Area, tel +44 7990 665 048
Esko Mäkeläinen, CFO, tel +44 20 7016 3115
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659

www.storaenso.com

Stora Enso North America är en division tillhörande Stora Enso Oyj och Nordamerikas ledande tillverkare av bestruket och superkalandrerat papper för tryckeri- och förlagsbranschen. Stora Enso North America är också en ledande tillverkare av specialpapper. Divisionen tillverkar elementärt klorfri (ECF) sulfatmassa, totalt klorfri (TCF) mekanisk massa samt returpappersbaserad massa.

Papperstillverkningen sker i Wisconsin Rapids, Stevens Point, Whiting, Kimberly, Niagara och Biron i staten Wisconsin och i Duluth i staten Minnesota, samtliga i USA, samt i Port Hawkesbury i Nova Scotia, Kanada.


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8