Stora Enso AB

Stora Enso och Aracruz offentliggör beslut att bygga massabruket Veracel

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2003 00:00 CEST

Stora Enso Oyj och Aracruz Celulose S.A. har beslutat sätta i gång bygget av ett massabruk för Veracel Celulose S.A. med en årskapacitet på 900 000 ton eukalyptusmassa i Eunápolis i den brasilianska delstaten Bahia. Vardera bolaget är hälftenägare till projektet med rätt till hälften av brukets produktion.

Investeringsbeslutet har fattats efter förstudier som visar på gynnsamma förutsättningar. Bruket blir världens största enlinjes produktionsanläggning för blekt eukalyptusmassa. Projektet är budgeterat till 870 MUSD. Dessutom har 300 MUSD redan investerats i skogsbruksrelaterad verksamhet samt infrastruktur i form av t ex vägar och en hamn. Ytterligare 70 MUSD kommer att investeras i infrastruktur.

Projektet finansieras till 45 % genom eget kapital och till 55 % genom lån. Enligt finansieringsplanen kommer lånen att arrangeras genom ett antal utvecklingsbanker. Diskussioner pågår med den brasilianska utvecklingsbanken (BNDES), Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB). Stora Ensos 50-procentiga andel av kapitaldelen överensstämmer med koncernens investeringspolicy. Veracel kommer att konsolideras på nettokapitalbasis.

Bygget startar omedelbart och bruket beräknas kunna tas i drift i mitten av 2005. Tjänster och utrustning för projektet kommer till övervägande del att upphandlas lokalt.

– Högkvalitativ och kostnadseffektiv massatillverkning inom koncernen är nyckeln till långsiktigt lönsam produktion, i synnerhet för Stora Ensos finpappersdivision, säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä. Veracels storskalighet och uthålliga råvaruresurser kommer att säkra massaråvara till låg kostnad för den framtida produktionen.

Enligt Aracruz’ VD och koncernchef Carlos Aguiar medför investeringen betydelsefulla samhälleliga och miljömässiga vinster i regionen och genererar ekonomiskt välstånd och hårdvalutareserver till landet.

Veracel – fakta och bakgrundsinformation
Veracel har 70 000 hektar eukalyptusplantager och ungefär lika stora insprängda områden med ursprunglig vegetation som delvis har återbeskogats av Veracel. Ett reservat om cirka 6 000 hektar ursprunglig skog i Estação Veracruz är uppsatt på UNESCOs världsarvslista som en del av regnskogsreservatet Brazilian Discovery Coast Atlantic Forest Reserves. Plantagerna är anlagda på mark som tidigare användes för bete och där den ursprungliga regnskogen sedan decennier var avverkad för att bli betesmark.

Hela massaproduktionen i Veracel baseras uteslutande på uthålligt brukade eukalyptusplantager som antingen ägs av bolaget eller sköts genom ett partnerprogram som utvecklats tillsammans med markägarna i regionen. Den ursprungliga skogen kommer att bevaras för att säkerställa ett balanserat ekosystem inom de planterade områdena.

Veracels plantager erbjuder konkurrenskraftig vedråvara genom en kombination av högt utbyte per hektar (mer än 50 m3 per år), lämplig markstruktur och ett logistikmässigt utmärkt läge. I Brasilien är eukalyptus ett snabbväxande trädslag som är avverkningsmoget efter sju år.

Plantagerna är idealiskt belägna. Avståndet från plantagerna till bruket är omkring 40 km och från bruket till hamnen omkring 60 km. Praktiskt taget hela produktionen vid bruket kommer att användas eller säljas utanför Brasilien. Stora Ensos bruk i Europa, USA och Asien kommer att ha fördel av den högkvalitativa lågkostnadsmassan, som är väl lämpad för finpappersproduktion.

Projektet är i linje med Stora Ensos fiberstrategi som syftar till att leverera kostnadseffektiv, högkvalitativ råvara för koncernens slutprodukter och säkerställa samhälleligt och miljömässigt uthållig verksamhet. Projektet stärker koncernens inriktning att säkra tillgången på olika typer av fiber från flera olika källor med bibehållen massabalans.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +44 20 7160 3110
Björn Hägglund, vice koncernchef, tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, ekonomidirektör, tel +44 20 7016 3115
Nils Grafström, EVP, Division Latinamerika, tel +46 70 585 4660 eller +55 11 9115 6560
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +358 40 865 3553
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146