Stora Enso AB

Stora Enso skapar plattform för starkare resultat

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:22 CEST

Massa- och pappersindustrin i allmänhet lider av dålig lönsamhet. Stora Enso står inför ett flertal utmaningar i Europa, såsom ökande kostnader för insatsvaror, strukturell överkapacitet och ökad konkurrens från lågkostnadsregioner. Trots koncernens betydande globala närvaro och fokus på investeringar i nya tillväxtmarknader kvarstår Europa som dess huvudmarknad, där det är väsentligt att säkerställa bättre resultatgenereringsförmåga och konkurrenskraft.

"De två förbättringsprogrammen Profit 2007 och Asset Performance Review (APR) kommer att öka konkurrenskraften för vår europeiska plattform genom kontinuerlig utveckling av våra kärnområden. Samtidigt inriktar vi i allt högre grad våra investeringar på nya tillväxtmarknader", förklarar
CEO Jukka Härmälä.

De två huvudinitiativen är:
Profit 2007 - en förbättring av den årliga vinsten före skatt med 300 MEUR
Asset Performance Review (APR) - kortsiktig minskning av årskapaciteten med omkring 400 000 ton


Profit 2007 - att förbättra den årliga vinsten före skatt med 300 MEUR från och med mitten av 2007

Detta uppnås genom:
sänkta produktionskostnader (160 MEUR)
sänkta kostnader för administration och stödfunktioner (120 MEUR)
förbättrad försäljning och produktionsmix (20 MEUR)
personalminskningar på omkring 2 000 personer

Resultatförbättringsmålet för Profit 2007 har 2005 års pris- och kostnadsnivåer som bas.

Produktionskostnader
Huvudåtgärderna för besparingar i produktionen kommer att genomföras inom råvaruanskaffning och underhåll, samt revision av produktionsanläggningarnas organisation. Kostnaderna minskas med energisparprogram, minskad användning av kemisk massa, ändrade recept, effektivare och globalt samordnade inköpsprocesser, samt genom fortsatt optimering av logistikflödena.
Kostnader för administration och stödfunktioner
De viktigaste förändringarna inom administration och stödfunktioner sker genom en översyn av huvudkontorets verksamhet, omstrukturering av försäljningsnätverket och vidare utveckling av gemensamma servicetjänster. IT-plattformarna kommer att samordnas och standardiseras.

De planerade förändringarna innefattar
upprättande av gemensam service för Human Resources och redovisning.
integrerad administration för:
Skutskärs och Norrsundets bruk i Sverige
Summa, Kotka och Anjala bruk i Finland
Veitsiluoto och Kemijärvi bruk i Finland
Kabel och Reisholz bruk och Düsseldorfkontoret i Tyskland
omorganisation av Financial Services (Treasury) genom att flytta huvuddelen av verksamheten från London till Helsingfors

Försäljnings- och produktionsmix
Syftet med "försäljnings- och produktionsmix" är att öka effektiviteten genom optimering av kund- och produktportföljen. Revideringen av produktportföljen kommer att fokuseras på lönsamhetsperspektivet.

Personalreduktioner
Personalreduktioner om 2 000 personer har identifierats, varav hälften är tjänstemän och hälften övriga anställda. Något mer än hälften är planerade att genomföras i de nordiska länderna och resten i övriga Europa. Ingen enhet drabbas särskilt. Det slutgiltiga antalet avgörs efter avslutade lokala förhandlingar. Eventuell outsourcing möjliggör ytterligare reduktion med 600-700 personer. Koncernen kommer att reservera för kostnader hänförbara till detta program, hörande till Profit 2007, när dessa kostnader slutgiltigt identifierats.

Asset Performance Review (APR) skall trygga en konkurrenskraftig europeisk produktionsbas

Planerad nedläggning av fyra enheter med en årskapacitet på uppskattningsvis 400 000 ton
Avyttring av sex produktionsenheter
Omkring 2 300 anställda kan påverkas

De enheter för vilka nedläggning planerats, inom APR, har inte uppnått koncernens ekonomiska resultatmål och kommer sannolikt inte heller att göra det i framtiden. Avsikten med nedläggningarna
är att förbättra villkoren för kvarvarande enheter. Individuella planer kommer att upprättas så att nedläggningarna kan vara genomförda under 2006.

Beräknade effekter av nedläggningar efter att åtgärderna genomförts, exklusive effekter från eventuella avyttringar:
Försäljningen minskar med cirka 220 MEUR
EBIT ökar med cirka 10 MEUR
Rörelsekapital på omkring 30 MEUR frigörs
Koncernen har bedömt att avsättningar och nedskrivningar relaterade till de planerade nedläggningarna kan uppgå till cirka 300 MEUR, varav cirka 50 MEUR bedöms ha kassamässig effekt.
Hittills identifierade personalreduktioner till följd av nedläggningar uppgår till omkring 730 personer

Sammanfattning av nedläggningar och avyttringar, vilka påverkas av regionala regler och bestämmelser:

Stora Enso Publication Paper
Planerad nedläggning av PM3 och PM4 vid Corbehem bruk, Frankrike (LWC, 250 000 ton/år)
Avyttring av Wolfsheck bruk, Tyskland, som övergår från superkalandrerat papper till andra pappersslag (155 000 ton/år)

Stora Enso Fine Paper
Planerad nedläggning av PM1 vid Varkaus bruk, Finland (WFC, 95 000 ton/år)
Avyttring av Grycksbo bruk, Sverige (WFC, 280 000 ton/år)
Eventuell avyttring av Celbi bruk, Portugal (kortfibermassa, 305 000 ton/år)

Stora Enso Packaging Boards
Planerad nedläggning av Hammarby bruk, Sverige (plastbeläggning, 35 000 ton/år)
Planerad nedläggning av PM31 vid Stevens Point bruk, USA (bestruket specialpapper,
25 000 ton/år)
Avyttring av Pankakoski bruk, Finland (FBB, WPB, SBS, 95 000 ton/år)

Stora Enso Forest Products
Avyttring av Veitsiluoto sågverk, Finland (300 000 m³/år)
Avyttring av Linghed sågverk, Sverige (40 000 m³/år)

Avyttring av dessa enheter skulle minska försäljningen med 490 MEUR. De ekonomiska effekterna kommer att fastställas när de slutliga överenskommelserna om avyttringarna nås. Beslutet att avyttra enheterna bygger på bedömningar av deras resultatpotential, strategiska lämplighet eller försäljningsvärde.

Ytterligare åtgärder

Förutom listan över åtgärder ovan är även följande anläggningar under granskning och slutgiltigt beslut om eventuella åtgärder ska tas inom ett år. Anläggningarna kommer att bedömas utifrån ett antal ekonomiska och operativa mått, med långsiktig lönsamhet som främsta kriterium. Inga åtgärder är uteslutna beträffande framtiden för dessa anläggningar.

Summa bruk, Finland (MF, tidningspapper, förbättrat tidningspapper, 405 000 ton/år)
Reisholz bruk, Tyskland (SC, 215 000 ton/år)
Berghuizer bruk, Nederländerna (WFU, 235 000 ton/år)
Uetersen bruk, Tyskland (WFC, bestruket specialpapper 270 000 ton/år)

Dessutom förbereds ytterligare analys av hur väl koncernens strategi harmoniserar med dess produktportfölj och produktionstillgångar.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, Chief Executive Officer, tel +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659Torsdag den 27 oktober 2005 kl 09.00 CET (10.00 finsk tid) publicerar Stora Enso sitt resultat för tredje kvartalet 2005.

Helsingfors
Ni hälsas välkomna att delta i PRESSKONFERENS i HELSINGFORS under ledning av Jukka Härmälä, CEO, Hannu Ryöppönen, CFO och Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, på Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, kl 11.00 finsk tid (10.00 CET). Konferensen hålls på engelska.

Till dem som inte har möjlighet att närvara vid presskonferensen i Helsingfors erbjuder vi möjligheten att delta från STOCKHOLM eller DÜSSELDORF, där man kan lyssna på konferensen i Helsingfors och följa presentationsmaterialet. Efter presentationen har man även möjlighet att ställa frågor direkt till Jukka Härmälä och Hannu Ryöppönen.

Stockholm
PRESSKONFERENSEN i STOCKHOLM (kl 10.00 lokal tid) leds av Yngve Stade, Senior Executive Vice President, Corporate Support samt landsansvarig för Stora Enso Sverige och Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations. Presskonferensen hålls på City Conference, Drottninggatan 71 B, Norra Latin, konferensrum 357 (3 trappor).

Düsseldorf
PRESSKONFERENSEN i DÜSSELDORF (kl 10.00 lokal tid) leds av Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Publication Paper och Eberhard Potempa, landsansvarig för Stora Enso Tyskland. Platsen för konferensen är Stora Ensos kontor, Moskauer Straße 27.

Direktsändning av presskonferensen
Man kan avlyssna en DIREKTSÄNDNING (synkroniserad med presentationsmaterialet) av presskonferensen på: www.storaenso.com Presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.storaenso.com/investors från kl 10.00 CET (11.00 finsk tid).

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos resultatförbättringsprogram: www.storaenso.com/press

-23 augusti 2005: Stora Enso undersöker möjligheterna att sälja Grycksbo Bruk
-20 juni 2005: Stora Enso har slutfört förhandlingarna med personalen på Veitsiluoto sågverk
-3 maj 2005: Stora Enso Timber inleder förhandlingar med personalen vid Veitsiluoto sågverk


Förkortningar i pressmeddelandet:

PM pappersmaskin
LWC lättviktigt bestruket journalpapper
SC superkalandrerat papper
WFC träfritt bestruket papper
FBB falskartong
WPB trämassekartong
SBS helblekt homogen sulfatkartong
MF maskinglättat papper
WFU träfritt obestruket papper


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8