Stora Enso AB

Stora Enso tecknar samarbetsavtal med UNDP i Kina

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 13:58 CEST

Stora Enso Oyj Pressmeddelande 2006-03-29 kl 8:00 GMT

Stora Enso har idag tecknat en avsiktsförklaring med FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) för hantering av de viktigaste faktorer som framkom vid bedömningen av de miljörelaterade och sociala effekterna av Stora Ensos plantager i Guangxi-provinsen i Kina. Under en femårsperiod ska Stora Enso och UNDP tillsammans arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i Guangxi och förbättra välbefinnandet för de boende i samhället. Resultatet av bedömningen av de miljörelaterade och sociala effekterna publicerades i samband med undertecknandet. Denna typ av bedömning har ännu inte blivit praxis för plantageprojekt i Kina.

Resultatet av studien visar att det inte finns några stora miljörelaterade eller sociala frågor som skulle kunna äventyra Stora Ensos plantageprojekt i Guangxi. De miljörelaterade effekter som påvisades i studien kommer att hanteras genom Stora Ensos goda praxis för plantageledning. I fråga om socialt ansvar har Stora Enso för avsikt att fortsätta stärka samarbetet med de lokala markägarna och lokalsamhället.

- Utifrån våra tidigare erfarenheter är vi övertygade om att den här typen av studie måste genomföras i samarbete med en pålitlig partner för att få en öppen process som ligger i linje med våra finansiella mål och kunna publicera resultatet. Det ökar projektets trovärdighet och hjälper Stora Enso att få intressenternas förtroende, säger Hannu Ryöppönen, CFO, som närvarade vid undertecknandet.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Kari Tuomela, President, Guangxi Stora Enso Forestry, tel. +86 771 553 5661
Markku Pentikäinen, Executive Vice President, Stora Enso Asia Pacific,
tel. +86 1376 430 0175
Eija Pitkänen, Vice President, Sustainability Communications and CSR, tel. +358 2046 21348
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel. +44 7799 348 197


www.storaenso.com
www.storaenso.com/sustainability


Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos plantager i Guangxi-provinsen i Kina finns på www.storaenso.com/press
- 10 november 2005, Stora Enso stärker sin närvaro i Guangxi
- 10 juni 2005, Stora Enso tecknar låneavtal med International Financing Corporation
- 31 mars 2005, UNDP to Assess Environmental and Social Impact of a Forestry Investment Project in Guangxi, China


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8