Stora Enso AB

Stora Ensos delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 12:08 CEST

Konjunkturen ser ut att ha nått botten; utsikterna förbättras

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-07-28 kl 10:00 GMT


Resultat under andra kvartalet (jämfört med föregående kvartal)
Stora Ensos resultat per aktie var 0,06 EUR (0,06 exkl engångsposter). Rörelseresultatet var 58,5 MEUR (103,4 exkl engångsposter), vilket var 44,9 MEUR lägre än föregående kvartal och motsvarade 1,9 % av omsättningen. Resultatet före skatt och minoritetsintressen uppgick till 49,0 MEUR (80,8 exkl engångsposter). Inga engångsposter förekom under andra kvartalet.

Omsättningen var 3 102,9 MEUR, en ökning med 2,8 % jämfört med föregående kvartal (3 017,9) beroende på ökade leveranser. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 138,5 MEUR (173,2) och kassaflödet efter investeringar till -186,7 MEUR (-54,2). Kassamässigt resultat per aktie var 0,43 EUR (0,41). Finansnettot uppgick till -26,2 MEUR (-20,3), dvs -0,02 EUR per aktie. Marknadsrelaterade produktionsminskningar uppgick till 98 000 ton (125 000).

Utsikter
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:

- De ekonomiska utsikterna i Europa är positivare än under första kvartalet. Återhämtningen är fortfarande begränsad men efterfrågan på papper, särskilt finpapperskvaliteter, förbättras. Prisökningar på finpapper väntas under andra halvåret. För journalpapper förbättras efterfrågan men obalans mellan utbud och efterfrågan medför en fortsatt prismässig hård konkurrenssituation för bestruket journalpapper. För förpackningskartong bedöms priserna och efterfrågan förbli stabila. I fråga om träprodukter väntas marknadsbalansen bestå för gran medan fortsatt utbudsöverskott råder på furu.

- I Nordamerika fortsätter annonseringen att öka och den konkurrerande importen av papper har minskat. Tidigare aviserade prishöjningar på bestruket och obestruket journalpapper är under genomförande. Efterfrågan på specialpapper fortsätter att förbättras och prishöjningar har kunnat genomföras. Utnyttjandegraden väntas förbli hög. Stora Enso North Americas finansiella resultat förutses kunna förbättras avsevärt under andra halvåret tack vare resultatförbättringsprogrammet och förbättrade marknadsförhållanden.

- I Asien sker en säsongsmässig försvagning av marknaderna för finpapper. Priserna är stabila efter att ha stigit under andra kvartalet.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +358 2046 21404
Björn Hägglund, vice koncernchef, tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, CFO, tel +358 2046 21450
Kari Vainio, EVP, Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


Publiceringsdatum för finansiell information
Delårsrapport januari - september 2004 27 oktober 2004
Bokslutskommuniké 2004 3 februari 2005

Delårsrapport januari - mars 2005 27 april 2005
Delårsrapport januari - juni 2005 27 juli 2005
Delårsrapport januari - september 2005 27 oktober 2005

Ordinarie bolagsstämma 22 mars 2005


Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Internet:
www.storaenso.com/investors

Rapporten kan även laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari - juni 2004

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8