Stora Enso AB

Stora Ensos delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:16 CEST

Lönsamheten förbättrades främst beroende på högre priser

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-4-26 kl 10:00 GMT

Stora Ensos resultat under första kvartalet förbättrades till följd av att de genomsnittliga produktpriserna steg och efterfrågan var fortsatt god. Lönsamheten påverkades negativt av produktionsstoppet vid Port Hawkesbury Bruk i Kanada samt av högre energipriser.

Resultatet första kvartalet (jämfört med fjärde kvartalet 2005)
Resultatet per aktie var 0,20 EUR (0,13) exklusive engångsposter. Rörelseresultatet exklusive engångsposter steg med 60,5 % till 194,1 MEUR (120,9), vilket motsvarar 5,4 % av omsättningen. Resultatet före skatt uppgick till 210,9 MEUR (96,4) exklusive engångsposter.

Omsättningen var 3 607,7 MEUR, i nivå med föregående kvartal (3 636,1 MEUR). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 288,6 MEUR (169,7) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 120,9 MEUR (-109,7). Kassamässigt resultat per aktie var 0,54 EUR (0,50) exklusive engångsposter.

Finansnettot uppgick till 115,2 MEUR (-48,9), inklusive en realisationsvinst om 130,0 MEUR från försäljningen av aktierna i Sampo Abp för 155,4 MEUR.

Det förekom två engångsposter med en sammanlagd negativ effekt om 23,2 MEUR i rörelseresultatet (baserat på massapriserna och växelkurserna per den 31 mars) med anledning av avyttringarna av Grycksbo Bruk och Lingheds sågverk i Sverige. Dessa avyttringar är ett led i det tidigare presenterade Asset Performance Review-programmet.


Nyckeltal
MEUR

2004

2005

Q1/05

Q4/05

Q1/06
Nettoomsättning

12 395,8

13 187,5

3 144,9

3 636,1

3 607,7
EBITDA 1) 2)

1 508,4

1 487,4

388,8

411,6

463,3
Rörelseresultat 2) 4)

426,7

357,5

112,7

120,9

194,1
Engångsposter (rörelsen)

369,7

-451,4

-

-439,4

-23,2
Engångsposter (finansnetto)

-

-

-

-

130,0
Rörelsemarginal 2) 4), %

3,4

2,7

3,6

3,3

5,4
Rörelseresultat 4)

796,4

-93,9

112,7

-318,5

170,9
Resultat före skatt
och minoritetsintressen 2) 4)

359,6

273,1

83,6

96,4

210,9
Resultat före skatt
och minoritetsintressen 4)

729,3

-178,3

83,6

-343,0

317,7
Periodens nettoresultat 4)

747,8

-126,3

60,0

-244,2

226,4Resultat per aktie (EPS) 2), EUR

0,25

0,28

0,07

0,13

0,20
Resultat per aktie (EPS), EUR

0,89

-0,16

0,07

-0,31

0,29
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2) 3), EUR

1,67

1,70

0,41

0,50

0,54
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), %

3,0

3,1

4,1

4,1

6,5

1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill.
2) Exklusive engångsposter. Exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet redovisas som engångsposter. De vanligaste engångsposterna är kapitalvinster, extra nedskrivningar, avsättningar för omstrukturering samt vitesförelägganden.Varje engångspost specificeras normalt individuellt om den överstiger en cent per aktie.
3) CEPS = (Periodens nettoresultat + avskrivningar)/genomsnittligt antal aktier.
4) Jämförelsesiffrorna är exklusive goodwillavskrivningar om 90,3 MEUR för 2004.

Resultatet första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2005)
Omsättningen på 3 607,7 MEUR var 14,7 % högre än första kvartalet 2005, beroende på effekten av förvärvet av Schneidersöhne, högre priser i alla segment samt högre leveranser från Finpapper och Förpackningskartong.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 81,4 MEUR och var högre i alla segment främst beroende på stigande priser.

Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter ökade med 127,3 MEUR och resultatet per aktie exklusive engångsposter ökade med 0,13 EUR till 0,20 EUR. Resultatet per aktie inklusive engångsposter var 0,29 EUR (0,07).

Utsikter
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:

- I Europa väntas ökningen av annonsering och direktreklam fortsatt gynna efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter. Efterfrågan på tryckpapper förblir god med stabila priser. Efterfrågan på finpapper väntas bli något svagare under det andra kvartalet än det första, beroende på säsongsfaktorer. Vissa prishöjningar har aviserats för en del obestrukna kvaliteter. Efterfrågan på förpackningskartong väntas förbli stabil och vissa prishöjningar har aviserats för industriella förpackningskvaliteter. Efterfråga på träprodukter är i huvudsak god och möjliggör vissa prishöjningar. Oavsett dessa faktorer förväntas affärsvillkoren i Europa dock inte förbättras ytterligare från första kvartalet.

I Nordamerika väntas priserna på journalpapper förbli stabila med en säsongsmässig förbättring av efterfrågan mot sommaren. För tidningspapper väntas den sjunkande trenden i efterfrågan fortsätta, men priserna tros förbli stabila. Efterfrågan på bestruket finpapper väntas förbli god.

I Asien väntas en säsongsmässigt förbättrad efterfrågan på bestruket finpapper hålla priserna stabila.


Profit 2007-programmet fortgår som planerat. Ytterligare detaljer kommer att lämnas i samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +358 2046 21450
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

Resultatet för andra kvartalet 2006 publiceras den 26 juli 2006.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Internet:
www.storaenso.com/investors


Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8