Stora Enso AB

Stora Ensos delårsrapport januari - september 2003, Förbättrad lönsamhet trots svåra marknadsförhållanden

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 12:06 CEST

Tredje kvartalets resultat
Stora Ensos resultat per aktie exklusive engångsposter var 0,09 EUR (0,07). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 139,8 MEUR (106,7), vilket var 31,0 % högre än föregående kvartal och motsvarade 4,7 % av omsättningen. Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, uppgick till 107,4 MEUR (86,9). Periodens engångskostnader på sammanlagt 39,9 MEUR utgjordes av 27,4 MUSD (24,6 MEUR) i omstruktureringskostnader relaterade till kostnadsreduktionsprogrammet i Nordamerika samt ytterligare 15,3 MEUR vid Corbehems bruk i Frankrike.

Omsättningen på 2 987,4 MEUR var 2,3 % lägre än föregående kvartal (3 057,0). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 373,8 MEUR (383,3) och kassaflödet efter investeringar till 87,4 MEUR (40,2). Kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, var 0,44 EUR (0,41). Finansnettot uppgick till -23,4 MEUR (-11,3). Produktionen minskades med totalt 170 000 ton som en anpassning till efterfrågan på marknaden.

Utsikter
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:
- Den sedan länge förväntade återhämtningen för skogsindustriprodukter i Europa är ännu inte tydligt märkbar. Det makroekonomiska läget har inte givit förutsättningar för en uthållig ökning av annonsinvesteringarna och därför förblir efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter måttlig. Efterfrågan på koncernens kartongprodukter, som är beroende av den allmänna konjunkturen, är fortsatt stabil. Utsikterna för produktpriserna i Europa är i huvudsak stabila, med undantag för finpapper där fortsatt prispress råder.

I Nordamerika är tecknen på återhämtning tydliga, även om takten är långsam och något ojämn för skogsindustriprodukter. Nordamerika väntas komma att leda vägen mot bättre förhållanden på den globala pappersmarknaden. Detta märks i de prishöjningar som nu genomförs för vissa kvaliteter.

Finpappersmarknaden i Asien har hämtat sig från effekterna av sars-epidemin men präglas fortfarande av hård konkurrens. BNP-tillväxten i regionen är emellertid relativt hög, särskilt i Kina.

Dessa utmanande marknadsvillkor har föranlett koncernen att öka fokuseringen på vissa kostnadssänkande åtgärder. Det gäller, förutom programmen i Nordamerika, produktivitetsprogram som upprättats för vart och ett av bruken, åtgärder för att minska både fasta och rörliga kostnader samt sänka kostnaderna för koncernstaber och IT-verksamhet. Som offentliggjordes i föregående kvartalsrapport har åtgärder också vidtagits för att hålla koncernens investeringar i anläggningar under 2003-2004 i nivå med avskrivningarna.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, Chief Executive Officer, tel +44 20 7016 3110
Björn Hägglund, Deputy Chief Executive Officer, tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, CFO, tel +44 20 7016 3115
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146 eller +44 7775 788 659


Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso kan hämtas från http://www.storaenso.com/images


Resultatet för år 2003 publiceras den 4 februari 2004.
Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.storaenso.com/investors.
Rapporten kan även laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport 1 januari - 30 sept. 2003

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.