Stora Enso AB

Stora Ensos delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 12:54 CEST

Förbättrad lönsamhet till följd av stigande efterfrågan samt positiva effekter av resultatförbättringsprogram i Nordamerika

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-10-27 kl 10:00 GMT

Resultat under tredje kvartalet (jämfört med föregående kvartal)
Stora Ensos resultat per aktie exklusive engångsposter var 0,10 EUR (0,06). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 131,6 MEUR (58,5), vilket var 73,1 MEUR mer än föregående kvartal och motsvarade 4,3 % av omsättningen. Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter uppgick till 114,8 MEUR (49,0). Under tredje kvartalet förekom två engångsposter med en sammanlagd positiv effekt på rörelseresultatet om 90,9 MUSD (74,1 MEUR), bestående av en återföring av kostnader som redan tagits i samband med olika hälsovårdsprogram för pensionärer i USA samt ökade kostnader i samband med en kommande minskning av underhållspersonal i USA.

Omsättningen på 3 033,1 MEUR var något lägre än föregående kvartals 3 102,9 MEUR. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 448,1 MEUR (138,5) och kassaflödet efter investeringar till 127,1 MEUR (-186,7). Kassamässigt resultat per aktie exklusive engångsposter var 0,45 EUR (0,43). Finansnettot uppgick till -27,0 MEUR (-26,2). Produktionen minskades med totalt 61 000 ton (98 000) som en anpassning till efterfrågan på marknaden.

Tabell på: www.storaenso.com/investors

Utsikter
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:

- I Europa leder den ekonomiska återhämtningen till ökad efterfrågan på papper och kartong. Efterfrågan på tryckpapper fortsätter att stiga och prishöjningar väntas i början av nästa år. Efterfrågan på finpapper väntas också vara stark under resten av året. Vissa prishöjningar på bestruket och obestruket finpapper genomförs under fjärde kvartalet i år. Efterfrågan på förpackningskartong är stabil och måttliga prishöjningar är på väg. I fråga om träprodukter råder fortsatt överutbud på furu, medan marknaden för gran är i balans med relativt stabila priser.

- I Nordamerika är efterfrågan på journalpapper fortsatt stark. Ytterligare prishöjningar kommer att genomföras för spotkunder under fjärde kvartalet och för kontraktskunderna i början av nästa år. Efterfrågan på bestruket finpapper är stark och ytterligare prishöjningar väntas under fjärde kvartalet.

- Tillväxten fortsätter i Asien. Priserna på tryck- och finpapper stiger.

- En ytterligare försvagning av US-dollarn samt stigande oljepriser kan komma att inverka negativt på utvecklingen.

Helgstängningarna av produktionen, huvudsakligen i Finland, får återigen en negativ inverkan på koncernens resultat för fjärde kvartalet.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +358 2046 21404
Björn Hägglund, vice koncernchef, tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, CFO, tel +44 20 7016 3115
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Internet:
www.storaenso.com/investors

Resultatet för år 2004 publiceras den 3 februari 2005.

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8