Stora Enso AB

Stora Ensos delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:23 CEST

Lönsamheten fortfarande låg - resultatförbättringsprogram introducerade

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-10-27 kl 07:00 GMT


Sammandrag av resultatet för tredje kvartalet (jämfört med föregående kvartal)
Stora Ensos resultat per aktie var 0,08 EUR (0,00) exklusive engångsposter. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 106,2 MEUR (17,7). Resultatet före skatt uppgick till 93,0 MEUR (0,1) exklusive engångsposter. Det förekom inga engångsposter i resultatet för tredje kvartalet 2005.

Omsättningen på 3 219,2 MEUR var 1,0 % eller 31,9 MEUR högre än föregående kvartals 3 187,3 MEUR. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 351,2 MEUR (387,9) och kassaflödet efter investeringar exklusive förvärv till 94,9 MEUR (130,6). Kassamässigt resultat per aktie var 0,44 EUR (0,35) exklusive engångsposter. Finansnettot uppgick till -25,0 MEUR (-34,6).

MEUR 2003 2004 Q1-Q3/04 Q1-Q3/05 Q3/04 Q2/05 Q3/05
Nettoomsättning 12 172,3 12 395,8 9 153,9 9 551,4 3 033,1 3 187,3 3 219,2
EBITDA1)2) 1 707,7 1 510,9 1 179,7 1 075,8 425,8 298,4 388,6
Rörelseresultat2) 522,9 338,9 297,5 236,6 139,1 17,7 106,2
Engångsposter -54,4 369,7 189,8 -12,0 74,1 -12,0 -
Rörelsemarginal2), % 4,3 2,7 3,2 2,5 4,6 0,6 3,3
Rörelseresultat 468,5 708,6 487,3 224,6 213,2 5,7 106,2
Resultat före skatt och minoritets­intressen 2) 316,3 271,8 248,6 176,7 122,3 0,1 93,0
Resultat före skatt och minoritets­intressen 207,8 641,5 438,4 164,7 196,4 -11,9 93,0
Periodens nettoresultat 136,0 740,8 591,7 114,9 136,1 -10,1 66,4

Resultat per aktie (EPS) 2), EUR 0,24 0,26 0,23 0,15 0,11 0,00 0,08
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,16 0,89 0,71 0,14 0,16 -0,01 0,08
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)2)3), EUR 1,63 1,67 1,29 1,20 0,46 0,35 0,44
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)2), % 4,5 3,0 3,5 2,8 5,1 0,6 3,7

1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter avskrivning och goodwill.
2) Exklusive engångsposter. Exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet redovisas som engångsposter. De vanligaste engångsposterna är kapitalvinster, extra nedskrivningar, avsättningar för omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras normalt individuellt om den överstiger en cent per aktie.
3) CEPS = (Periodens nettoresultat + avskrivningar)/genomsnittligt antal aktier.Utsikterna på kort sikt
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:

- I Europa väntas efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter förbättras och därigenom öka efterfrågan på tryckpapper. Priserna på dessa kvaliteter väntas förbli stabila under resten av året, men väntas sedan förbättras i början av nästa år. En säsongsmässig uppgång i efterfrågan på finpapper väntas medföra måttliga prisökningar för obestruket finpapper och ytterligare prisökningar förväntas i början av nästa år. Efterfrågan på förpackningskartong väntas bli stabil, vilket kan medföra enskilda prishöjningar. Marknaden för träprodukter förblir sannolikt balanserad med stabila priser.

I Nordamerika väntas efterfrågan på journalpapper förbli stabil men efterfrågan på tidningspapper minskar. En prisökning för tryckpapper har aviserats. En säsongsmässig ökning av efterfrågan på bestruket finpapper bedöms medföra en del prisökningar.

I Asien väntas marknaden för finpapper vara tämligen trög och ett fortsatt prisfall förutses.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter väntas bli högre under fjärde kvartalet än under tredje kvartalet trots högre underhållskostnader. Efter det nya kollektivavtalet i Finland kan kapaciteten utnyttjas under hela året, vilket innebär att underhållsavbrott kan optimeras.

Koncernen har bedömt att avsättningar och nedskrivningar relaterade till de planerade nedläggningarna kan uppgå till cirka 300 MEUR, varav cirka 50 MEUR bedöms ha kassamässig effekt. Avsättningarna avses att redovisas i fjärde kvartalet 2005. Dessutom beräknas rörelsekapitalet att minska med 30 MEUR.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, koncernchef, tel +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


Resultatet för år 2005 publiceras den 2 februari 2006.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Internet: www.storaenso.com/investors

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner m3 sågade träprodukter, varav
3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8