Vetenskapsrådet

Stora förändringar vid Manne Siegbahnlaboratoriet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 09:00 CEST

En överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Stockholms universitet om stöd till Manne Siegbahnlaboratoriet innebär att merparten av forskningen vid CRYRING måste avslutas. Överenskommelsen ger dock möjligheter för en omorienterad verksamhet i framtiden.

Överenskommelsen innebär att nuvarande forskningsverksamhet som använder CRYRING-anläggningen kan fortsätta vid MSL under en begränsad tid. För år 2003 för Vetenskapsrådet över 16 miljoner kronor till MSL och för åren 2004 – 2006 förs 33 miljoner kronor över till Stockholms universitet. Vetenskapsrådet kommer att föreslå regeringen att MSL upphör som nationell forskningsanläggning.

– Det är beklagligt att Sverige idag inte kan upprätthålla stödet för den här typen av internationellt unik forskning i fysik, säger professor Örjan Skeppstedt, föreståndare för MSL.

– Överenskommelsen innebär dock att risken för vetenskapliga förluster till följd av alltför snabb avveckling har minskats och pågående forskningsprojekt kan avslutas under den återstående tid som CRYRING-anläggningen kan drivas. Sannolikt kan nu delar av den kompetens som finns vid MSL och den kunskapsuppbyggnad som skett under lång tid inom accelerator-projektet CRYRING föras vidare i ett nytt projekt, kallat DESIREE.

- Vi är nöjda med överenskommelsen som båda parter ser positiva delar i, säger Kåre Bremer, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Även vi finner det beklagligt att den ekonomiska situationen vid Vetenskapsrådet har gjort det nödvändigt att avveckla stödet till MSL.

Vid MSL utnyttjas acceleratoranläggningen CRYRING för forskning inom atom- och molekylfysik. Forskningsprojekten har ofta relevans för närliggande områden, t.ex. astrofysik och atmosfärskemi.

DESIREE är en föreslagen ny typ av mindre acceleratoranläggning för studier av kollisioner mellan atomära och molekylära joner. Denna typ av anläggning lämpar sig bl.a. för undersökningar av enskilda mycket stora molekyljoners egenskaper och kan enligt internationella utvärderare ge svenska forskare unika möjligheter.

För mer information kontakta:
Professor Örjan Skeppstedt, föreståndare för MSL, Stockholms universitet, tfn 08-16 10 78.
Professor Henning Rodhe, dekanus naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, tfn 08-16 43 42.
Kåre Bremer, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet, tfn 0733-66 91 69
Carina Bergqvist, informationsansvarig, naturvetenskap och teknikvetenskap, 08-546 44 225.