Statistiska centralbyrån, SCB

Stora oskördade arealer på grund av regn

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 10:11 CET

Liksom förra hösten försvårades tröskningen av ihållande regnväder på många håll i landet. De arealer som ändå kunnat tröskas har i många fall gett goda skördar.

Mycket av spannmålsskörden blev oskördad i Norrland i år igen. I Västernorrlands och Norrbottens län blev uppemot 45 procent av spannmålsarealen obärgad. I Jämtlands och Västerbottens län är andelen obärgad spannmålsareal 32 respektive 29 procent. I Gävleborgs län är motsvarande andel nästan 14 procent. De oskördade arealerna i norrlandslänen är därmed större, eller för Norrbottens län i samma storleksordning som förra året. Stora arealer har lämnats oskördade även i Uppsala, Värmlands och Jönköpings län i år.

Den totala spannmålsskörden blev 5,1 miljoner ton. Det är en ökning med 10 procent jämfört med förra året. På en del håll har höga spannmålsskördar kunnat bärgas, men utdragna perioder av regn har medfört att betydande arealer inte skördats alls. För landet som helhet är andelen obärgad spannmålsareal drygt 3 procent eller nästan 32 000 hektar. Det är ungefär tre gånger så mycket som normalt och med stor variation mellan olika delar av landet.

Rekordhöga hektarskördar av höstvete, höstkorn och rågvete

Förra vintern var ovanligt mild vilket gav de höstsådda grödorna en gynnsam start. Grödorna utvecklades sedan väl under den svala och regniga sommaren. Hektarskörden av höstvete beräknas på riksnivå till 6 830 kg per hektar, vilket är den högsta som redovisats. Hektarskörden av höstkorn beräknas till 6 610 kg per hektar och rågvete till 5 910 kg per hektar. Även dessa avkastningsnivåer är rekordhöga. Höstrågen tangerar ett tidigare rekord. Framförallt i de sydöstra delarna av landet, som annars brukar drabbas av försommartorka, har de höstsådda grödorna gett god avkastning. Gotlands och Kalmar län är exempel på län med höga avkastningsnivåer.

Även höstrapsen gav rekordhög avkastning

Hektarskörden av höstraps beräknas till 3 700 kg/ha, vilket är den högsta som hittills redovisats på riksnivå. På länsnivå är det rekordhöga avkastningsnivåer i Kalmar, Gotlands och Blekinge län. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 322 500 ton, vilket är 29 % mer än förra årets resultat och den högsta totalskörden på 19 år.

Odlingen av åkerbönor är störst i Västra Götalands län

Odlingen av åkerbönor ökade för femte året i rad och på riksnivå tangerar hektarskörden i år liksom förra året rekordnivån från år 2009. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 57 600 ton. Odlingen av åkerbönor är störst i Västra Götalands län och näst störst i Östergötlands län. Totalskörden av ärter beräknas till 34 800 ton.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Publikationen finns även tillgänglig på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Statistikdatabaser

Tidsserier med slutlig skördestatistik för åren 1965-2011 finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i Statistiskdatabasen på SCB:s webbplats. Åtkomst sker via www.jordbruksverket.se respektive www.scb.se.

Mer om statistiken Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där 4 377 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Slutliga resultat för 2012 kommer att redovisas under våren 2013. Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2013 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson Tfn 036-15 59 33 E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent SCB, Lantbruksstatistik 701 89 Örebro Fax 019-17 70 88

Förfrågningar

Gerda Ländell Tfn 019-17 68 07 E-post fornamn.efternamn@scb.se
Olle Funcke Tfn 019-17 60 51 E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges