Statistiska centralbyrån, SCB

Stora regionala skillnader i taxeringsvärden för byggnader och mark

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:41 CEST

Enligt allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 var taxeringsvärdet per kvadratmeter för byggnader (exklusive markvärde) taxerade som helårsbostäder 4 100 kronor per kvm. Det genomsnittliga värdet i Stockholms län uppgick till 7 500 kronor. De lägst värderade bostadsytorna finns i Västernorrland, 2 200 kronor per kvm. Småhus taxerade som fritidshus hade ett genomsnittligt taxeringsvärde på 3 000 kronor per kvm.

För småhustomter är de regionala skillnaderna i taxeringsvärdena också stora. Genomsnittet för hela riket var 257 kronor per kvm och de lägsta värdena återfinns i Västernorrlands och Norrbottens län med cirka 100 kronor per kvm. Det genomsnittliga markvärdet i Stockholms län var 359 kronor per kvm.

Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda hus
Den totala bostadsytan för samtliga småhusenheter enligt den allmänna fastighetstaxeringen 2003 uppgick till 231 miljoner kvadratmeter. Biutrymmesytan uppgick till 74 miljoner kvm. Av den totala bostadsytan var 206 miljoner kvm bostadsyta i permanentbostäder och 25 miljoner kvm bostadsyta i fritidsbostäder.
Den genomsnittliga bostadsytan för helårsbostäder var 122 kvm. För hus byggda efter år 2000 var den genomsnittliga bostadsytan 138 kvm. Av bostadsytan ägde fysiska personer 213 miljoner kvm.

Taxeringsvärdeförändringar i samband med den allmänna fastighetstaxeringen 2003
För helårsbostäder har taxeringsvärdehöjningen mellan taxeringsåren 2002 och 2003 för jämförbara enheter beräknats till 5 procent. För fritidshusenheter beräknas höjningen till 11 procent. Höjningarna i förhållande till de basvärden som fastställdes vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 var 58 procent för helårsbostäder och 60 procent för fritidshus. I Stockholms län beräknas höjningen från basvärdet 1996 till 104 procent för helårsbostäder och 95 procent för fritidshus. De regionala skillnaderna är stora och i övriga län är höjningarna från basvärdena 1996 betydligt lägre. För helårsbostäder i Västernorrland var höjningen 10 procent och i Norrbotten 15 procent.

Vilka äger småhusen?
De vanligaste typerna av småhusenheter, helårsbostäder respektive fritidsbostäder ägs huvudsakligen av privatpersoner (97 procent). Oftast ägs husen gemensamt av makar/sambor. 1,9 miljoner taxeringsenheter har drygt 2,6 miljoner ägare. Av dessa ägare är 54 procent män och deras ägarandel motsvarar 55 procent av det totala taxeringsvärdet medan kvinnornas andel uppgick till 45 procent.

Definitioner och förklaringar


Helårsbostad avser småhusenhet, helårsbostad 1-2 familjer (typkod 220). Med fritidsbostad avses småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer (typkod 221).


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, (BO 38 SM 0401), som finns på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Fastighetstaxeringar
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05
Förfrågningar
Dan Borglund
Tfn 08-506 947 83
Epost dan.borglund@scb.se