Arbetsmiljöverket

Stora säkerhetsbrister i små byggföretag

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:05 CET

Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket

En riksomfattande tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket visar allvarliga brister i arbetsmiljön på små byggföretag i Sverige. Sex av tio byggföretag fick krav på förbättringar. På drygt 200 byggen var bristerna i säkerheten så pass allvarliga att arbetet stoppades.

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Brister i arbetsmiljön är ett stort problem och olycksfallen och arbetssjukdomarna är många.

– Ett viktigt syfte med vår tillsyn var att höja medvetenheten om riskerna hos de mindre byggföretagen och öka deras kunskaper om hur man kan jobba säkert för att förebygga olyckor och arbetssjukdomar, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Totalt inspekterade verket drygt 2 000 små byggarbetsplatser under 2011 och 2012. Huvuddelen av dessa hade 3-10 anställda, och hade inte inspekterats tidigare. 

Till dessa företag ställdes närmare 3 400 krav på förbättringar. Kraven handlar om:

  • Bristande fallskydd och förståelse för de allvarliga konsekvenser det kan få
  • Borttagna skydd och säkerhetsanordningar när det gäller arbete vid maskiner
  • Dålig medvetenhet om vikten av att riskbedöma olika arbetsmoment.
  • Brister i att arbeta systematiskt med arbetsmiljön
  • Belastningsergonomiska brister
  • Dålig kunskap om skydd mot hälsoproblem som orsakas av damm, asbest och buller
  • Bristande kännedom om arbetsmiljölagen

– Huvudelen av inspektionerna genomfördes ute på byggarbetsplatserna. Våra inspektörer har haft möjlighet att direkt rätta till de farligaste säkerhetsbristerna som att sätta tillbaka borttagna maskinskydd och sätta upp fallskydd vid arbete på hög höjd, säger Håkan Olsson.

– Vi har även tagit upp och rättat till ett flertal arbetsmoment som orsakar belastningsskador, som tung eller onödig manuell hantering och arbete i trånga utrymmen.

Byggbranschen omfattar cirka 300 000 anställda och består av närmare 85 000 företag, varav huvuddelen små företag eller ensamföretagare. Endast 5 000 företag har fler än 10 anställda.

Under de senaste sju åren 2006 – 2012 har det inträffat närmare en dödsolycka per månad inom byggverksamheten. Totalt 80 byggnadsarbetare har fått sätta livet till. Varje år anmäls cirka 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro och cirka 1 000 arbetsrelaterade sjukdomar. Var tredje skada inom byggbranschen är en belastningsskada till följd av olämpliga arbetsställningar och manuella lyft. En femtedel av skadorna beror på fallolyckor från höjd.

Läs mer om byggbranschen och arbetsmiljöarbetet på temasidan.

Kontaktpersoner på Arbetsmiljöverket:
Jan Swedberg, 010-730 9430
Presstjänsten, 010-730 91 55

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information. 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö