Socialdepartementet

Stora satsningar på patientsäkerhet och förstärkt bostadsbidrag för barnfamiljer

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:23 CEST

Regeringen fortsätter att förbättra den svenska sjukvården. Genom en särskild satsning på 500 miljoner ska vården bli säkrare för patienterna. Samtidigt fortsätter arbetet med att korta vårdköerna genom kömiljarden och skärpt vårdgaranti.
Regeringen vill också förstärka bostadsbidraget med en satsnings särskilt riktad till barnfamiljer.

– Vi har under den gångna mandatperioden haft fokus på att korta väntetiderna i vården. De resultat vi åstadkommit är fantastiska. Arbetet fortsätter och förstärks samtidigt som vi nu höjer ambitionsnivån ytterligare när det gäller kvalitet och säkerhet för patienterna, säger socialminister Göran Hägglund.

I dag presenteras budgetpropositionen för 2011. En lång rad satsningar föreslås för att ytterligare förstärka tillgängligheten och kvalitén i den svenska sjukvården. Regeringen föreslår också flera reformer för att stärka ekonomin för barnfamiljer med låga inkomster och för att förenkla tillvaron för småbarnsfamiljer.

Några av de viktigaste satsningarna beskrivs nedan:

Hälso- och sjukvård

Patientsäkerhet
Den nya lagstiftningen om patientsäkerhet, som träder i kraft den 1 januari 2011, innebär att patienten blir delaktig på ett helt annat sätt än tidigare. Satsningen ska leda till en säkrare vård för patienten och ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete. Regeringen föreslår att ett stimulansbidrag införs 2011 där de landsting som åstadkommer förbättringar i patientsäkerhetsarbetet får del av pengarna. Satsningen uppgår till 500 miljoner för 2011 och avses höjas till 675 miljoner per år för åren 2012-214. Satsningen är tidsbegränsad till mandatperioden.

Tillgänglighet
Den kömiljard som regeringen tagit initiativ till har inneburit att vårdköerna kortats kraftigt. Sedan kömiljardens införande har antalet personer som väntar längre än den tid som vårdgarantin föreskriver halverats. Regeringen föreslår att satsningen förlängs.
För att ytterligare förbättra tillgängligheten för patienter vill regeringen också skärpa tidsgränserna i vårdgarantin så att tiden mellan patientens första vårdkontakt och inledd behandling kortas. Regeringen vill också göra särskilda insatser för att minska väntetiderna på landets akutmottag¬ningar.

Psykiatri
Den särskilda psykiatrisatsning som regeringen initierat och så pågått sedan 2007 förlängs. Det övergripande syftet med regeringens politik inom psykiatriområdet är att vård- och stödinsatser ska vara kunskapsbaserade, att tillgängligheten ska vara god och att det ska finnas ett bra och varierat utbud av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel för förbättrad hälsa och vardagsliv för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Satsningen omfattar cirka 900 miljoner årligen.

Ekonomisk familjepolitik

Förstärkt ekonomi för barnfamiljer med låga inkomster
För att stärka ekonomin för de barnfamiljer som har den sämsta ekonomin och därmed öka deras marginaler avser regeringen återkomma med ett förslag om höjning av det särskilda bidraget i bostadsbidraget med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1 750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2 350 kronor per månad för tre eller fler barn. Förslaget beräknas öka kostnaderna för bostadsbidraget med cirka 710 miljoner kronor.

Föräldraförsäkringen
För att underlätta för familjer avser regeringen att föreslå att föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i trettio dagar under barnets första levnadsår.
Regeringen vill också ytterligare förbättra möjligheterna för ensamstående föräldrar att använda föräldraförsäkringen. Regeringen vill därför utreda möjligheten för föräldrar som är ensamma i sitt föräldraskap att kunna överlåta en del av föräldrapenningen.

Jämställdhetsbonus
Jämställdhetsbonusen förenklas och förtydligas och kopplas direkt till uttaget av föräldrapenning. Därmed blir jämställdhetsbonusen enklare att använda för föräldrar som delar på föräldrapenningen.

VårdnadsbidragVårdnadsbidraget görs mer flexibelt genom att karenstiden förkortas till tre månader när den enskilde själv sagt upp vårdnadsbidraget.

Kontakt:
Martin Kits
Pressekreterare
hos Göran Hägglund
070-535 07 87