Utbildningsdepartementet

Stora satsningar på ungdomar i budgeten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:05 CEST

Vårpropositionen innehåller stora satsningar på ungdomar. Det är ett ungdomspaket som rör arbete, utbildning, bostäder, fritid, trygghet och hälsa. Att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen är en huvuduppgift för regeringen. Att inte kunna försörja sig själv gör det svårt för unga att få en bostad, bilda familj och leva ett fullvärdigt vuxenliv.

- Jobb, bostad och trygghet ska vara självklart för dagens unga och inte upplevas som en utopi. Därför gör vi nu den största samlade satsningen någonsin på ungdomar, säger ungdomsminister Lena Hallengren.

Insatser för arbete
· Ungdomsplusjobb: Regeringen aviserar en ökning av antalet plusjobb från den 1 juli 2006 med 1000 platser som särskilt riktas till ungdomar.

· Fler jobb till arbetslösa ungdomar: Allmänt anställningsstöd efter sex månaders inskrivningstid vid arbetsförmedlingen för unga 20-24 år. Normalt krävs tolv månaders inskrivningstid för att komma ifråga för allmänt anställningsstöd. Det förkortade inskrivningsvillkoret för unga kommer att gälla även 2007.

· Sommarjobb: En satsning på totalt 100 miljoner kronor 2006 för att stödja kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb.

· Lättare att söka jobb i hela landet: Ungdomar mellan 20 och 24 år som inte kan få jobb på hemorten ska kunna få ersättning för sina resekostnader i samband med anställningsintervjuer.

· Tryggare anställningar: För att motverka otrygga anställningar skall den nya anställningsformen fri visstidsanställning övergå i en tillsvidareanställning efter 14 månader inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Förslaget innehåller även förstärkningar av rätten till föräldraledighet och ett mer omfattande förbud mot diskriminering av föräldralediga.

· Nationell koordinator: Regeringen har tillsatt en nationell koordinator för att undersöka förutsättningarna och utarbeta metoder för arbetsmarknadens parter att sluta avtal som gör det möjligt för ungdomar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.

· Fortsatt stöd till navigatorverksamheter: Satsningen på verksamheter där kommunerna i samarbete med arbetsförmedlingen, olika organisationer och det lokala näringslivet erbjuder stöd och personlig rådgivning till ungdomar förlängs t.o.m. 2007.

Insatser för utbildning
· Sommarkurser för ungdomar som behöver extra stöd: 15 miljoner satsas per år under 2006 och 2007 för att ge kommuner möjlighet att erbjuda sommarkurser till elever som ligger efter i skolan.

· Stöd till lärlingsutbildning: För att etablera lärlingsutbildningar satsas 20 miljoner kronor per år 2007-2009 till ett antal kommuner där andelen elever med slutbetyg från yrkesinriktade program är särskilt låg.

· 100 skolor - 1 000 resurspersoner. 1 000 resurspersoner kommer att kunna anställas på skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund och/eller låg måluppfyllelse. Resurspersonerna ska fungera som stöd i undervisningen och därigenom hjälpa eleverna att gå ut skolan med fullständiga betyg.

· Höjt studiebidrag: Studiebidraget till gymnasiestudenter höjs retroaktivt från den 1 april 2006 med 100 kronor till 1 050 kronor i månaden. Kostnaden beräknas till 277 miljoner kronor för 2006 och 360 miljoner kronor 2007.

· Höjt studiemedel: Redan den 1 juli i år höjs studiemedlet med 300 kronor per studiemånad, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor är lån. Denna reform kommer att kosta ca 500 miljoner kronor per år när den får full effekt.

· Folkhögskoleutbildning för långtidsarbetslösa: De 500 nya utbildningsplatser som infördes 2005 för långtidsarbetslösa ungdomar ska förlängas till 2007.

· 1 000 fler platser i kvalificerad yrkesutbildning: En förlängning av den pågående satsningen från och med hösten 2007 till våren 2009. Kostnaden för dessa platser, inklusive studiestödet, beräknas till 188 miljoner kronor.

· Uppbyggnad av regionala utbildningscentra: 5 miljoner kronor per år mellan år 2007 och 2009 satsas på att stärka yrkesutbildningen i gymnasieskolan genom en utvidgning av försöksverksamheten med regionala utbildningscentra.

· Ökat fokus på pojkars resultat i skola: 10 miljoner kronor årligen i fyra år satsas på att fördjupa kunskaperna om olikheterna mellan flickors och pojkars skolresultat.

· Bättre information om studieval och jobb: Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att, tillsammans med ett antal kommuner, driva projekt för att öka kvaliteten i skolans studie- och yrkesvägledning. För detta avsätts 10 miljoner kronor per år 2007 och 2008. AMS får dessutom i uppdrag att genomföra informationsinsatser.

Insatser för bostad
· Hyresgarantier: Regeringen avser att införa ett statligt bidrag till kommuner som vill använda sig av hyresgarantier för att underlätta för bland annat ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. För detta ändamål avsätts 100 miljoner kronor per år fr.o.m. 2007.

· Möjlighet till bostadslån för unga undersöks: Den nationella bostadssamordnaren får ett tilläggsuppdrag om att förbättra ungas möjlighet att beviljas bostadslån.

· Förlängda investeringsbidrag: 700 miljoner kronor avsätts för att stimulera byggandet av mindre hyreslägenheter under 2007 och 350 miljoner kronor under 2008. Av dessa medel avsätter regeringen 100 respektive 50 miljoner kronor för investeringsbidrag till omkring 1 300 studentlägenheter.

· Förlängd investeringsstimulans: Även det nuvarande systemet för investeringsstimulans för anordnande av hyres- och studentbostäder i tillväxtområden med bostadsbrist, förlängs inom en ram om maximalt 1 000 miljoner kronor 2007 och 500 miljoner kronor 2008.

Insatser för hälsa och mot utsatthet
· Hälsa och trygghet i skolan - stärkt förebyggande arbete för bättre elevhälsa
Pilotprojekt initieras för att få till stånd en ökad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Myndigheten för skolutveckling får också i uppdrag att sprida information om lyckade samverkansprojekt. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor per år avsätts till arbetet under 2007 och 2008.

· Satsning på barn- och ungdomspsykiatrin: Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor under 2007 och 2008 på inrättande av ett nationellt centrum för stöd-, kunskaps- och metodutveckling för ungdomar som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa. Därutöver bedömer regeringen att det behövs ett riktat stöd på 200 miljoner kronor under 2007 och 2008 för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin.

· Stöd till barn och unga som drabbas av brott - så kallade barnahus: Regeringen har givit Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i uppdrag att bedriva försöksverksamheter för bättre samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarlig brottslighet.

· Minskad ungdomsbrottslighet: Regeringen initierar flera åtgärder som både bekämpar ungdomsbrottsligheten och dess orsaker. Ungdomstjänst föreslås till exempel som ny brottspåföljd. Dessutom föreslås en försöksverksamhet för att stärka insatserna för vissa ungdomar i utvalda områden för vilken regeringen avsätter 50 miljoner kronor under 2006 och 90 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

· Åtgärder mot skuldsättning av barn: Regeringen har lämnat en proposition med förslag bland annat om att när ett barn uppges vara ägare till fordon skall istället en förmyndare registreras i vägtrafikregistret, i syfte att motverka att barn skuldsätts.

Insatser för inflytande och delaktighet
· Svenskt deltagande i Europarådets kampanj "Alla olika, alla lika": Kampanjen kommer att arbeta emot alla typer av diskriminering och för ökad tolerans och mångfald.

· Skolval 2006: Ungdomsstyrelsen har tilldelats 1,3 miljoner kronor för att arrangera projektet Skolval 2006 inför de allmänna valen i september.

Insatser för kultur och fritid
· Satsning på ungdomsverksamheter: Regeringen vill främja utvecklingen av stimulerande fritidsverksamheter för unga. Regeringen avser att satsa 80 miljoner kronor per år under tre år för att utveckla verksamheter och mötesplatser som utgår från ungdomars specifika behov.

· Open Jam: Riksteatern ges bidrag om 2 miljoner kronor per år under åren 2007 till 2009 för att sprida scenkonst för, av och med ungdomar runt om i landet.

· Mötesplatser för ungdomar: En satsning på 3,5 miljoner per år 2007 och 2008 ska ge ungdomar i storstadsområden bättre tillgång till samlingslokaler.


Kontakt:
Erika Ullberg
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 28 15
070-328 88 48