Quantify Research

Stora utmaningar för vård av bensköra

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 17:15 CEST

Svensk vård av benskörhet, eller osteoporos, karaktäriseras av kraftig underbehandling. Detta trots att Sverige har bland de högsta frakturriskerna i världen. En ny rapport – Svensk Osteoporosvård – visar på stora regionala skillnader i tillgång till vård, att patientgrupper behandlas olika och att många behandlingar avbryts i förtid. Samtidigt visar rapporten att flera landsting nu investerar i förbättrade vårdprocesser för att höja vårdkvaliteten.

Varje år inträffar cirka 60 000 frakturer kopplade till benskörhet i Sverige. Runt 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av männen beräknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.

Trots detta behandlas endast cirka 14 procent av svenska kvinnor i dag efter en benskörhetsfraktur, betydligt lägre än de 60-70 procent som Socialstyrelsen rekommenderar. Andelen patienter som behandlas efter fraktur varierar också stort mellan landstingen. Tillgången till behandling är dessutom lägre för kvinnor äldre än 65 år jämfört med yngre, samt betydligt lägre för män. Utöver att alltför få patienter fångas upp i vården visar rapporten att många behandlingar också avbryts i förtid.

– Rapporten visar på underbehandlingen av osteoporos och de ojämlikheter avseende utredning och behandling som finns, beroende på var i landet du bor eller om du är man eller kvinna. Det är beklagligt, särskilt som det finns så starka vetenskapliga data som visar värdet av att behandla, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Centrum för ben- och artritforskning på Sahlgrenska akademin, och ordförande för Svenska Osteoporossällskapet.

Få behandlas trots tydliga rekommendationer

År 2012 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer för osteoporos i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar och i de flesta landsting har ett arbete inletts för att förbättra osteoporosvården. Det är dock än så länge för tidigt att säga om införandet av riktlinjerna kommer att ha en effekt på frakturrisken eller läkemedelsförskrivningen.  Uppgifter i rapporten talar för att riktlinjernas rekommendationer ännu inte fullt nått ut till vårdens verksamheter, trots att en preliminär version av riktlinjerna funnits tillgänglig sedan 2010.

– Exempelvis avråder Socialstyrelsen i riktlinjerna från behandling med calcium och vitamin D. Trots det så har antalet uthämtade doser ökat med 35 procent sedan 2009. Samtidigt råder en kraftig underbehandling när det handlar om rekommenderade läkemedel till riskpatienter. Det här tyder på att riktlinjerna ännu inte fått tillräckligt genomslag i verksamheten, säger Oskar Ström, forskningsledare vid Quantify Research.

Rapporten Svensk Osteoporosvård i korthet:

  • Mellan 0 och 8 procent av alla män behandlas efter fraktur. Motsvarande siffra för kvinnor är 6 till 22 procent, beroende på landsting och ålder.
  • Tillgången till behandling är lägre för kvinnor äldre än 65 år jämfört med yngre. Detta trots att frakturrisken ökar med stigande ålder.
  • Hälften av de patienter som får behandling med alendronsyra avbryter den inom ett år och beroende på landsting byter endast mellan 4 och 16 procent till en ny behandling vid tidiga behandlingsavbrott.
  • Sedan 2006 har andelen behandlade med osteoporosläkemedel inte förändrats, medan kalcium och vitamin D som monobehandling ökat kraftigt, vilket går emot Socialstyrelsens riktlinjer.
  • Flera landsting arbetar i dag aktivt med att förbättra möjligheterna att fånga upp högriskpatienter som råkat ut för en fraktur.

Rapporten Svensk Osteoporosvård är framtagen i samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet och uppdragsforskningsföretaget Quantify Research. Forskningen har fått finansiellt stöd från MSD.

Rapporten finns publicerad i sin helhet på Svenska Osteoporossällskapets hemsida, www.svos.se

För mer information, kontakta:

Mattias Lorentzon, Professor i geriatrik och ordförande Svenska Osteoporossällskapet

E-post: mattias.lorentzon@svos.se, Tel: 0733-388185

Oskar Ström, Forskningsledare vid Quantify Research

E-post: oskar.strom@quantifyresearch.com, Tel: 0704-322717


Quantify Research är ett internationellt forskningsinriktat konsultföretag specialiserat inom hälsoekonomi som leds av erfarna forskare med anknytning till Karolinska Institutet. Våra kunder är läkemedels- och hjälpmedelsföretag, patient- och intresseorganisationer samt myndigheter i och utanför Sverige. Quantify Research arbetar tillsammans med sina kunder för att möjliggöra ett informerat beslutsfattande för ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården (www.quantifyresearch.com).