Statistiska centralbyrån, SCB

Storföretagen fortsatt försiktiga med nyanställningar

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:12 CEST

Storföretagens outsourcings- och anställningsplaner

Storföretagens anställningsplaner tyder på att uppgången i sysselsättningen kommer fortsätta att låta vänta på sig. För en knapp majoritet av de undersökta branscherna ser antalet anställda på 6 månaders sikt ut att förbli oförändrat eller minska. Företagens planer på att lägga ut verksamhet på andra företag är också de ganska försiktiga, främst är det industribranscher som gör detta övervägande.

Storföretagens planer för antalet anställda och planer på så kallad outsourcing varierar ganska kraftigt mellan branscherna. Genomgående verkar dock anställningsplanerna inom de närmaste 6 månaderna mer begränsade än man kunnat vänta sig. Trots ljusa konjunkturbedömningar inom de flesta branscher tycks de flesta branscher fortsätta att vara återhållsamma med nyanställningar. Undersökningen visar även att de flesta branscherna inte har några större planer på att lägga ut verksamhet på andra företag. Industriföretagen tycks däremot vara något mer benägna att överväga detta än tjänsteföretagen. Ett sådant beslut är däremot snarare mer strukturellt än konjunkturellt.

Många branscher avvaktar med nyanställningar
De mest optimistiska branscherna när det gäller nyanställningar är företagstjänster m.m., men även hälso- och sjukvård och byggverksamhet verkar se ljust på sysselsättningen. 45 procent av företagen inom företagstjänster m.m. uppger att de planerar att nyanställa inom 6 månader och av dessa uppger 6 procentenheter att de planerar omfattande nyanställningar. Inom hälso- och sjukvård samt byggverksamhet uppger 35 procent att de planerar att utöka personalen. För byggföretagens del rör det sig dock bara om en viss utökning samtidigt som 12 procent planerar att minska antalet anställda. Inom hälso- och sjukvård planerar även flera företag för en omfattande utökning. Gemensamt för dessa branscher är att alla tre är mycket personalintensiva. Verksamheten har därmed svårt att växa utan nyanställningar.

Planerna tycks för vissa branscher ha en ganska tydlig koppling till hur branschen bedömer konjunkturen. Av storföretagen inom livsmedelsindustrin, som enligt SCB:s Snabbindikator på konjunkturen har ett dystert konjunkturläge, planerar 56 procent att minska antalet anställda och resterande företag uppger ingen förändring. Men även inom verkstadsindustrin uppger 33 procent av företagen att de planerar att minska personalen, verkstadsindustrin är dock den bransch med den mest positiva konjunkturbedömningen enligt Snabbindikatorn.

Tabeller på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____104976.asp


Outsourcingsplaner
Det är främst företagen inom industribranscher som överväger att lägga ut verksamhet. Av storföretagen i branschen annan tillverkning uppger 65 procent att de överväger att lägga ut verksamhet i viss omfattning inom de närmaste 12 månaderna. Inom kemi- och läkemedel och verkstadsindustri är det 6 procent som har planer på omfattande outsourcing och 39 procent överväger viss outsourcing. Av tjänstebranscherna är det finansiell verksamhet, partihandel och företagstjänster m.m. som främst har planer på att lägga ut verksamhet. Av de branscher som i minst omfattning överväger att lägga ut verksamhet hamnar utbildning överst. Utbildning planerar i klart minst utsträckning att lägga ut verksamhet. 6 procent av storföretagen inom utbildning planerar att lägga ut verksamhet i viss utsträckning, resterande företag har inga planer på att lägga ut verksamhet.


Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer 20 september till 1 oktober 2004. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 324 företag ingått i urvalet. För respektive bransch har de 18 största företagen, mätt i antalet anställda, valts ut. Svarsfrekvensen har uppgått till 97 procent av antalet företag i urvalet.

Till respektive företag har man ställt följande frågor:

· ”Planerar ert företag att förändra antalet anställda de närmaste sex månaderna?”, med svarsalternativen Ja, planerar en omfattande utökning; Ja, planerar en viss utökning; Ja, planerar att minska antalet anställda; Nej, ingen förändring och Vet ej.

· ”Överväger ert företag att - inom de närmaste 12 månaderna - lägga ut verksamhet på andra företag, så kallad outsourcing?”, med svarsalternativen Ja, vi överväger att lägga ut verksamhet i stor omfattning; Ja, vi överväger att lägga ut verksamhet i viss omfattning; Nej, vi överväger inte att lägga ut verksamhet inom det närmaste året och Vet ej.


SCB:s Företagsbuss
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning. Flera frågeställare (SCB-kunder) delar på frågeutrymmet, men varje kund ställer sina egna frågor. Konceptet ger lägre kostnader för respektive frågeställare, än om var och en finansierar en egen undersökning, utan att göra avkall på kvaliteten. Varje kund ”äger” sina frågor, det vill säga det är endast kunden som får svaren på sina frågor i form av tabeller.

I SCB:s Företagsbussar kan kunderna ställa frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat då vi vill hålla telefonintervjuerna korta. SCB hjälper till med utformning av frågorna. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningen.

Kommande Företagsbuss är inplanerad för våren 2005. För frågor kontakta Ulla Angarano tel. 019-17 62 66.