Opcon AB

Storförvärv inom bioenergi banar väg för fortsatt internationalisering - Opcon tecknar avsiktsförklaring om köp av Saxlund

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:22 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva
75 procent av Saxlund Holding AB som är en av norra Europas absolut ledande leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Saxlundkoncernen omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat.

Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl etablerade kund- och leverantörsnät, inte minst i Europa. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av helhetslösningar.

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, stor miljömedvetenhet och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt avfallshantering.

- Vi skapar nu en väsentligt slagkraftigare organisation internationellt. Särskilt gäller det den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion eller för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

- Det här innebär också att vi skyndar på steget ut i Europa för våra produkter och system för bland annat elproduktion ur spillvärme, som Opcon Powerbox. För såväl Opcon som för Saxlund innebär det också att vi kan erbjuda en bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. När affärsområdets internationella närvaro ökas på det här avgörande sättet leder det också till möjligheter att effektivisera och koordinera produktion och säljarbete ytterligare, säger Rolf Hasselström.

Saxlund har under de senaste sex åren haft en genomsnittlig EBIT-marginal på 3 procent och har likt andra påverkats negativt av finanskris och lågkonjunktur, vilket påverkar såväl omsättning som resultat negativt. På kort sikt är därför bedömningen att såväl omsättning som resultat kommer att sjunka. Inom något år bedöms dock utsikterna för såväl stärkt lönsamhet som tillväxt som mycket goda med de stora synergier som Opcon ser i kombinationen av verksamheter. Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Opcon samt en kontantdel, värdet fastställs på tillträdesdagen. Transaktionen är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Opcon utfärdar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en emission som avviker från befintliga aktieägares företrädesrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 360. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor och Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar dotterbolagen REAC och Balle.