Skogsstyrelsen

Stormdrabbade skogsägare tror på framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 13:01 CEST

Tio drabbade skogsägare har som en del i Skogsstyrelsens stormanalysprojekt djupintervjuats av en psykolog kring sin upplevelse av stormen Gudrun. Många upplevelser vittnar om sorg, vrede men också framtidstro. Rapporten ingår i ett delprojekt kring stormen där ekonomiska och sociala konsekvenser av stormen analyseras.

Huvudsyftet med intervjuerna är att få exempel på hur skogsägarna upplevt och reagerat på stormen, samt hur stormen har påverkat skogsägarnas sociala situation. De tio intervjupersonerna representerar inte stormdrabbade skogsägare i allmänhet, utan kompletterar stormanalysprojektet med så levande bilder av skogsägarnas upplevelser som möjligt.

– Det är tydligt att stormen väckt starka känslor av såväl handlingsförlamning och vrede som sorg och nedstämdhet. De sex månader som gått från stormnatten till intervjutillfället har gett distans till det inträffade, men trots denna distans har upplevelserna satt tydliga spår hos skogsägarna och minnena är levande och tydliga, säger psykolog Alger Klasson som genomfört intervjuerna och skrivit rapporten.

Intervjupersonerna har valts ut från två av de drabbade regionerna och varierar när det gäller ålder, kön, storlek på fastighet och mängden stormfälld skog. I intervjuerna ställs bland annat frågor om händelseförloppet, upplevelser och känslor, kontakter med samhället, förtroendet för myndigheter och synen på framtiden.

– Det finns en framtidstro hos de intervjuade. De ser de svårigheter som stormen förorsakat, men är inställda på att återställa skogen i funktionsdugligt skick, säger Alger Klasson.

Delprojektet är en del i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen att analysera konsekvenserna för skogsbruket efter den svåra storm som drabbade södra Sverige i januari 2005. Analysen skall utgöra ett underlag för framtida rådgivning och insatser för återbeskogning.

Mer information:

Alger Klasson
psykolog och rapportförfattare
tel: 013-35 89 55 mobil: 070-339 60 811

Sven A Svensson
projektledare Stormanalysprojektet Ekonomiska och Sociala konsekvenser
tel: 036-15 56 55 mobil: 070–345 83 15

Ida Northfell
pressekreterare Skogsstyrelsen
tel: 036-15 55 52 mobil: 070-600 21 99

Läs den preliminära rapporten ”Tio skogsägares erfarenheter av stormen Gudrun”
http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/aktuellt/press/2005/Preliminar%20rapport.pdf