Facilitator AB

Storsatsning förnyar Uddevalla

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 10:55 CEST

En stor satsning på samhällsfastigheter och ett nytt hamnområde skapar attraktiva bostadslägen.

Satsningen inkluderar bland annat ett nytt stadshus, nytt badhus, nytt resecentrum, nya senior- och äldreboenden, nya skolor och anläggningar för kultur– och fritidsverksamheter.

Kommunstyrelsen i Uddevalla beslutade onsdagen den 29 maj att tillsammans med Facilitator AB genomföra en storsatsning på att utveckla centrala delar av Uddevalla.

Det handlar om allt från kommande flytt av hamnen till att stärka den centrala stadsmiljön med nya offentliga miljöer, kommersiellt utbud och attraktiva bostadsområden. Samtidigt har det växande Uddevalla behov av att utveckla nya lokaler för samhällsservice.

Med en sammanhållen stadsutveckling kan kommunen i en gemensam och samlad process driva stadsutvecklingen med full kraft. Med kvaliteter som grönska, vatten och tillgängliga ytor och funktioner för allmänheten som bärande pelare.

Överenskommelser med externa parter – en bärande idé

Projekten ska förverkligas genom samverkan med externa aktörer. Genom samverkan kan större investeringar genomföras mer resolut samtidigt som det begränsar kommunens finansiella åtaganden.

I första fasen har Uddevalla kommun tecknat ett avtal med Facilitator AB som inkluderar komponenter som hållbara lösningar för samhällsservice, kommersiell etablering, utbildning och kvalitativa boendemiljöer.

Tillsammans kommer kommunen och Facilitator identifiera projekt; med innehåll, utförande och huvudmannaskap. Nästa fas blir överenskommelser med större långsiktiga fastighetsägare och investerare, med erfarenheter och kunskaper som kan tillgodose de behov som föreligger i de olika delprojekten.

Investeringar kommer till stor del att genomföras med externa parter - därmed begränsas kommunens finansiella åtaganden väsentligt.

Christer Hasslebäck, Kommunstyrelsens ordförande, Uddevallapartiet, kommenterade beslutet: "Beslutet är resultatet av ett intensivt arbete under en avsevärd tid. Vi har sökt möjligheter att utveckla staden i enlighet med de investeringsplaner vi har – utan stora finansiella åtaganden.Med detta ger vi oss själva rådigheten över Uddevallas centrala utveckling – i ett sammanhållet projekt. Nu ser vi fram mot att sätta spaden i marken.”

De tidiga projekten

Facilitators ambition är att två signaturbyggnader startar arbetet. De två fastigheterna ska exteriört gestalta det nya Uddevalla och tillsammans utgöra porten till det nuvarande centrum och till den kommande nya staden utmed Bäveån ut mot havet.

De två fastigheterna ska spegla varandra från var sida av Bäveån. På norra sidan en kombination av Stads- och kulturhus med publika kajmiljöer ned mot vattnet.

På södra sidan en ny fastighet som fylls med bl.a. bad, friskvård, seniorboende, butiker, arbetsplatser och multifunktionella aktivitetsytor. Även här utvecklas attraktiva publika kajmiljöer som inkluderar det gamla vackra badhuset Bassinen.

Pelle Johansson, VD Facilitator AB, kommenterade: "Vi ser fram mot att börja arbetet med förädlingen av centrala Uddevalla. Vi vill göra det såväl varsamt som hållbart i en sammanhållen process. Ambitionen för Uddevallas del – att göra stadsutveckling med ringa finansiellt åtagande – är en strategi som fler kommuner borde reflektera över. Så kärvt är läget för många av Sveriges kommuner.”


För ytterligare information:

Peter Larsson, Kommundirektör Uddevalla

tel. +46 522 69 60 07

e-mail: peter.larsson@uddevalla.se

Pelle Johansson, VD Facilitator AB

tel. +46 70 588 26 97

e-mail: pelle.johansson@facilitatorab.se

www.facilitatorab.se