Landsbygdsdepartementet

Storsatsning på Matlandet ska ge jobb på landsbygden

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:28 CEST

I budgetpropositionen för 2011 presenterar regeringen ytterligare satsningar på Sverige – det nya matlandet, som tillförs 80 miljoner kronor årligen under fyra år. För att stärka de gröna näringarna föreslår regeringen också ett konkurrenskraftpaket med inriktning mot offensiv regelförenkling samt klimat och miljö. 40 miljoner kronor satsas årligen 2011-2014. Till länsstyrelsernas och Jordbruksverkets djurskyddsarbete går 30 miljoner kronor.

- Årets budget är en investering i våra gröna framtidsnäringar. Jag är säker på att de satsade pengarna kommer att skapa fler jobb i alla delar av Sverige, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Sverige – det nya matlandet
Regeringens vision är att Sverige ska bli det främsta matlandet i Europa. Jordbruket har en nyckelroll i visionen Sverige – det nya matlandet, genom att kombinera god mat med upplevelser kan fler jobb skapas och tillväxten öka i hela landet. Under en fyraårsperiod förstärks därför arbetet med 80 miljoner kronor årligen, 2011 satsas därmed 120 miljoner kronor på visionen, utöver satsningarna som görs i Landsbygdsprogrammet.

Maten i offentlig sektor är viktig del av Sverige – det nya matlandet. Livsmedelsverket får därför i uppdrag att förmedla en samlad kunskap och ge stöd till kommunerna som har ansvaret för maten i skolor och äldreomsorg.

Närproducerad mat som är framtagen med god djuromsorg och hög miljöhänsyn efterfrågas av allt fler konsumenter. Regeringen vill därför se fler mindre slakterier som både ger kortare djurtransporter och lokalt producerad mat. Livsmedelsverket får också i uppdrag att utveckla sin rådgivning så att de kan stötta framförallt små livsmedelsföretagare. Regeringen vill också se fler företag inom kust- och inlandsfisket liksom en ökad samisk livsmedelsproduktion.

Klimatsmartare jordbruk och minskad regelbörda
Regeringen föreslår att 40 miljoner kronor satsas årligen under perioden 2011-2014 i ett konkurrenskraftspaket för de gröna näringarna. Paketet innehåller satsningar på regelförenklingar samt på att ställa om jordbrukets fordon och maskiner till förnybara bränslen.

Regeringen vill satsa på en offensiv regelförenkling för de gröna näringarna, bland annat genom fördjupad samverkan mellan myndigheter och kommuner. Jordbruksverket får t.ex. i uppdrag att förbättra och förenkla för lantbrukarna inom kundservice och stödhantering, och Skogsstyrelsen får i uppdrag att bygga upp en nationell skogsdatabas.

Jordbruket är beroende av fordon och maskiner. För att minska näringens miljöpåverkan och producera mer klimatsmart mat vill regeringen införa en omställningspremie till icke-fossila alternativ. Förutom att åtgärden ökar jordbrukets konkurrenskraft och möjlighet att bidra i klimatomställningen kan den också skapa fler jobb när ny teknik ska utvecklas.

Regeringen gör dessutom en satsning på skogsträdsförädling som bidrar till en långsiktigt ökad produktionsförmåga och till skogens anpassning till ett förändrat klimat. Totalt satsas 21 miljoner kronor under en fyraårsperiod i ett program där även näringen bidrar. Utöver detta satsar regeringen på ökad skoglig kompetensförsörjning genom att inrätta fler platser på det så kallade ”skogliga basåret” för skogsmästarutbildningen. Satsningen omfattar 5 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

30 miljoner kronor till djurskyddsarbetet
Den 1 januari 2009 överfördes ansvaret för djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet var att ge ett kvalitetssäkrat och likvärdigt djurskydd i hela landet. Övergångskostnaderna för reformen har dock blivit större än tidigare beräknat och situationen när det gäller djurskyddskontroller i en del län är mycket ansträngd. Regeringen tillför därför 25 miljoner kronor till länsstyrelsernas djurskyddskontroller samt ytterligare 5 miljoner till Jordbruksverket för att de ska kunna ge stöd till länsstyrelsernas arbete med att effektivisera och förbättra kontrollerna.

Anna-Karin Nyman
Pressekreterare hos
Eskil Erlandsson
070-5190159