Justitiedepartementet

Storstadsarbetet – insatser som gör skillnad

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:46 CET

Regeringen redovisar i dag resultaten av fyra års storstadsarbete i en
skrivelse till riksdagen. Sammanfattningsvis visar skrivelsen att i de
stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal så:· ökar
sysselsättningen,· minskar socialbidragsberoendet,
· ökar utbildningsnivåerna och
· ökar valdeltagandet
mer än i andra jämförbara stadsdelar.

– Det är oerhört glädjande att vi kan konstatera att sysselsättningen,
utbildningsnivån och valdeltagandet ökat i storstadssatsningsområdena.
Detta betyder att storstadspolitiken på ett avgörande sätt inneburit en
reell förändring i positiv riktning. Metoden att använda lokala
utvecklingsavtalet mellan staten och staden ska därför fortsätta och
utvecklas, säger statsrådet Mona Sahlin.
Storstadspolitiken övergår nu i en andra fas där de verksamheter som
hittills finansierats med särskilda medel ska inordnas i ordinarie
strukturer. Det är en kritisk övergång som ställer höga krav på
samverkan och ett fortsatt utvecklingsarbete från både statliga
myndigheter, deltagande kommuner och övriga aktörer.
Regeringen är angelägen att de erfarenheter som hittills gjorts inom
ramen för de lokala utvecklingsavtalen tas tillvara och omvandlas till
kunskaper. Därför tillsatte regeringen under oktober en särskild
utredare för att sammanställa och värdera hittills vunna erfarenheter.
En fortsatt viktig uppgift i storstadsarbetet blir därför att öka
spridningen av erfarenheter och kunskaper till andra kommuner med
liknande situationer.

Regeringen driver sedan 1998 en nationell Storstadspolitik. Det
viktigaste verktyget för att motverka segregation är de lokala
utvecklingsavtal som regeringen träffat med de sju storstadskommunerna;
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Göteborg, Malmö, Stockholm samt
Södertälje. De lokala utvecklingsavtalen omfattar 24 stadsdelar och
bygger på de centrala metoderna; underifrånperspektiv, samverkan,
långsiktighet, målstyrning och utvärdering. Riksdagen har anslagit ca
2,1 miljarder i särskilda medel för ett uthålligt lokalt
utvecklingsarbete. För mer information se www.storstad.gov.se.

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Tommi Riihonen
Departementsråd,
08-405 12 78
070-398 54 71

Beatrice Larsson
Departementssekreterare storstadskansliet
08-405 17 08

Storstadsdelegationens hemsida:www.storstad.gov.se