Fastighetskontoret, Stockholms stad

Stort intresse för att utforma stadens framtida korvkiosker

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 11:17 CEST

Redan under de första dagarna av den pågående arkitekttävlingen kring framtidens kiosk- och serveringspaviljonger, har cirka 200 personer registrerat sig för att ta del av tävlingsunderlaget. Även aktörer från andra länder har visat sitt intresse. Men arrangörerna hoppas på att fler ska registrera sig, både från de etablerade aktörerna men också yngre förmågor.

Runt om i Stockholm finns idag en stor mängd mindre serveringar och kiosker av varierande arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalité. Genom den arkitekttävling som fastighetskontoret i Stockholms stad arrangerar i samarbete med Sveriges Arkitekter, är tanken att dessa byggnaders estetiska uttryck ska höjas och göras till inspirerade inslag i det offentliga rummet.

– Kiosk- och serveringspaviljongerna fyller en mycket viktig funktion och bidrar till levande gatumiljöer med ett rikt folkliv, kultur, restauranger och handel. Vi vill se fler mobila serveringar och kiosker runt om i staden, säger Juan Copovi-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Idén om att utveckla dessa byggnader väcktes när lagen om tillfälliga bygglov ändrades och tiden för bygglovet förkortades. För kioskägarna blev konsekvensen att det blev svårare att investera i byggnaden. För att lösa detta, tänker nu Stockholms stad ta fram en färdig modul som kan hyras ut till kioskägarna, som på så sätt kan fortsätta att erbjuda stadens invånare och besökare ett brett utbud av service.

– Det här är ett prestigeprojekt i sin enkelhet, säger fastighetskontorets chefsarkitekt Pontus Werlinder. Paviljongerna kommer att serieproduceras och bli en viktig del i identitetsskapandet av Stockholm som en stad i världsklass. Det stora intresset för tävlingen visar på hur viktiga dessa symbolbyggnader är för oss, menar Pontus Werlinder.

Tanken är att paviljongerna – som ska fungera både på gator, torg och strandbad – ska vara ett igenkännbart inslag i stadsmiljön, precis som de forna telefonkioskerna, och att de ska signalera nytänkande kombinerat med omsorg om stadens medborgare och besökare.

 – Genom att välja ut platser som representerar olika typer av problematik och frågeställningar, vill vi öka möjligheten att få in ett brett spektrum av idéer och lösningar, fortsätter Pontus Werlinder. – Fokus ligger på att hitta en estetisk tilltalande lösning som både är mobil och anpassningsbar, och exempelvis kan växa under sommarsäsongen, men som också är miljövänlig och möjlig att produceras på ett kostnadseffektivt sätt, avslutar Pontus Werlinder.

Tävlingens totala prissumma ligger på 600.000 kronor och tävlingsbidragen kommer att ställas ut i fastighetskontorets regi under våren 2013. Sista inlämningsdatum är i mitten av januari 2013.

Upplysningar

Pontus Werlinder, chefsarkitekt vid fastighetskontoret, 08-508 270 59, pontus.werlinder@stockholm.se
Tävlingsprogram samt information om tävlingen finns på Sveriges Arkitekters hemsida http://www.arkitekt.se .

Fakta om tillfälligt bygglov
Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL) och varje kommun ska enligt denna lag ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov. Denna nämnd kallas oftast byggnadsnämnd.

Om en åtgärd inte uppfyller alla villkor för bygglov, exempelvis strider mot gällande detaljplan, kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas. Förutsättningen är bland annat att verksamheten är av tillfällig art och att marken kan återställas när bygglovet upphör.

Reglerna för när man får ha ett tidsbegränsat bygglov och hur lång total tid ett tillfälligt bygglov får finnas skärptes i och med en lagändring i plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2008. Tidsbegränsat bygglov beviljas för upp till 5 år, varefter det kan förlängas med upp till 5 år varje gång. Den sammanlagda tiden för ett tillfälligt bygglov får numera inte överstiga 10 år. Innan lagändringen fick den inte överstiga 20 år.