Statistiska centralbyrån, SCB

Stort intresse för utländska aktier och fonder

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 09:49 CEST

Gränsöverskridande investeringar i utländska aktier och fonder gav under andra kvartalet ett kapitalutflöde på 52 miljarder kronor netto. Utflödet beror främst på att svenska placerare köpte fonder registrerade i Luxemburg.

Svenska investerare visade under kvartalet stort intresse för utländska aktier och fonder. Återinvesterade utdelningar från utländska fonder står för en stor del av nettoutflödet men svenska investerare köpte även utländska aktier och fonder på sekundärmarknaden för 29 miljarder kronor netto. Utöver fonder registrerade i Luxemburg nettoköpte svenskarna bland annat brittiska och amerikanska aktier.

Utländska investerare ökade sitt innehav av svenska aktier och fonder med 5 miljarder. Populärast var Hennes & Mauritz, Telia Sonera och Swedbank A medan aktier i Assa Abloy B nettosåldes i störst utsträckning.

Utlandet köper svenska räntebärande värdepapper

Den gränsöverskridande handeln med räntebärande värdepapper resulterade i ett nettoinflöde på 60 miljarder kronor. Bakom inflödet ligger framför allt svenska bankers ökade upplåning utomlands. Bankerna emitterade valutadenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument för totalt 31 miljarder kronor. Utlandet köpte även bankcertifikat emitterade i SEK på sekundärmarknaden för 6 miljarder kronor.

Utländska placerare ökade även sina innehav av svenska statsobligationer denominerade i valuta med 20 miljarder kronor men minskade samtidigt sina innehav i statsskuldsväxlar med 13 miljarder kronor.

Svenska investerare sålde under kvartalet utländska räntebärande värdepapper för 26 miljarder kronor. Det var framförallt amerikanska obligationer som nettosåldes för 22 miljarder kronor under perioden.

Sammanlagt resulterade andra kvartalets portföljinvesteringar med utlandet i ett kapitalinflöde på 12 miljarder kronor.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sharareh Behrooz
Tfn 08-506 947 68
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Lizette Tegbring
Tfn 08-506 946 87
E-post fornamn.efternamn@scb.se