Landsbygdsdepartementet

Strängare krav på minkuppfödning

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:03 CET


Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen om strängare krav på minkuppfödning. Bakgrunden är att regeringen bedömer att minkar som idag hålls för pälsproduktion inte i tillräcklig utsträckning kan få utlopp för sina naturliga beteenden, vilket kan leda till beteendestörningar, som s.k. stereotypa beteenden.

Propositionens förslag till ändring i djurskyddslagen överensstämmer med den lagrådsremiss som presenterades den 10 februari. I propositionen gör också regeringen den bedömningen att företag som tvingas upphöra med verksamheten till följd av de nya reglerna ska kunna få ersättning. Regeringen har tagit fram propositionen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

- Som två socialdemokratiska partikongressbeslut slagit fast så stämmer inte förhållandena på pälsfarmerna överens med våra värderingar om god djuromsorg. Djur ska skyddas mot onödigt lidande och ska kunna bete sig naturligt. Det är därför nödvändigt med skärpta krav på minkuppfödningen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Propositionen innebär...
- att en ny bestämmelse införs i djurskyddslagen om att minkar som föds upp för pälsproduktion ska kunna utöva sitt behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende, ha vatten att simma i, ägna sig åt annan sysselsättning och periodvis vara ensamma.
- att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2007, men befintliga anläggningar får en övergångsperiod och ska börja tillämpa de nya reglerna först den 1 januari 2009.
- att regeringen bedömer att företag som tvingas upphöra med verksamheten pga. de nya reglerna bör kunna få ersättning. Utgångspunkten för ersättning bör vara att företagen ersätts för förlorade intäkter, oavskrivet restvärde på byggnader och inventarier samt rivning av anläggning och iordningställande av mark. De närmare ersättningsreglerna kommer att utredas av Jordbruksverket.

- Äntligen ska djurskyddslagens intentioner, att djur inte ska utsättas för allt för mycket lidande, få genomslag också för minkar, säger miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Domeij.

Lagrådet var i sitt yttrande över lagförslaget kritiskt till kravet på tillgång till vatten att simma i som finns med i lagförslaget. Lagrådet har hänvisat till Pälsdjursnäringsutredningens betänkande. Men regeringen gör i propositionen bedömningen att den forskning som finns ger tillräckligt stöd för slutsatsen att tillgång till vatten att simma i är en värdefull miljöberikning som underlättar för minkarna att utöva sitt naturliga beteende.

Lagrådet menade också i sitt yttrande att regelförändringarna inte bör införas i djurskyddslagen utan istället i djurskyddsförordningen. Regeringen delar inte lagrådets bedömning utan anser att ändringen ska finnas med i djurskyddslagen eftersom konsekvenserna av de nya bestämmelserna blir omfattande för näringen.

- Vi behöver inga ytterligare utredningar för att se att minkpälsuppfödningen innebär ett djurplågeri som måste upphöra. Den farmade minken kan inte bete sig naturligt som djurskyddslagen kräver, det har redan konstaterats av ett stort antal utredningar, säger Sven-Erik Sjöstrand Vänsterpartiets förhandlare.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ingrid Mossberg
Ämnesråd
08-405 12 26

Jacob Wichmann
Kansliråd
08-405 10 73-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om minknäringen (http://www.regeringen.se/sb/d/6389)