Strand Interconnect AB

Strand Interconnect utökar verksamheten

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:10 CEST

· Konsultrörelse i Corus Technologies förvärvas
· Tjänsteutbudet Affärsutveckling, Rollstyrda Portaler och CRM-system kompletteras nu med Affärsintegration
· Bolagsstämma sker den 11 november 2004


Strand Interconnect AB (publ), noterat på NGM Equity har som affärsidé, "Att ständigt förbättra organisationers kundmöten, processer och lönsamhet genom IT-baserade lösningar och tjänster". Detta speglar ett växande behov bland företag och organisationer. För att komplettera och utveckla den befintliga verksamheten förvärvas nu konsultverksamheten i Corus Technologies AB.

Corus Technologies har en stark position inom området Affärsintegration. Affärsintegration kopplar ihop flera och ofta heterogena IT-system för att skapa en ökad affärsnytta. I förvärvet av rörelsen i Corus Technologies ingår förutom konsultrörelsen även support- och utvecklingstjänster för Corus Technologies integrationsprogramvara Corus QuickLink samt ett återförsäljaravtal för produkten.

Affärsintegration är ett växande område som utgör ett viktigt tillskott till befintlig verksamhet och affärsidé i Strand Interconnect. Den förvärvade konsultverksamheten består av 14 medarbetare. Bland kunderna kan nämnas; Landstinget (SLL), PTS, Skanska, Sodexo och Luftfartsverket. Förvärvet kommer att bredda Strand Interconnects erbjudande till befintliga och nya kunder, samt tillföra en lönsam verksamhet på c:a 13 miljoner i årsomsättning.

Avtalet mellan Strand Interconnect och Corus Technologies innebär att Corus Technologies överlåter hela sin rörelse förutom QuickLink-programvaran till Strand Interconnect. Överlåtelsen är avhänglig beslut från bolagsstämma i Strand Interconnect om en emission av cirka 3,7 miljoner B-aktier såsom betalning för rörelsen i Corus Technologies samt beslut från aktieägarna i Corus Technologies. Strand Interconnect håller extrabolagsstämma den 11 november 2004. Avtalet innehåller även andra villkor, såsom att parterna före bolagsstämman skall ingå avtal om support- och utvecklingstjänster och återförsäljaravtal för QuickLink. Övertagandet sker 11 november 2004. Med detta förvärv kommer Strand Interconnect att ha 44 medarbetare verksamma inom; Affärsutveckling, Rollstyrda Företagsportaler, CRM-system och Affärsintegration. Med förvärvet ökar intäkterna från programvaror och supporttjänster.

Styrelsens förslag till bolagsstämman om apportemission innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 736.610 kronor och 20 öre genom utgivande av högst 3.683.051 aktier av serie B till en teckningskurs om 59 öre per aktie. De nya aktierna får endast tecknas av Corus Technologies med rätt och skyldighet att betala aktierna genom överlåtelse av rörelsen i Corus Technologies.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om ett nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av högst 5 miljoner B-aktier. Bemyndigandet skall kunna användas i samband med förvärv av rörelser eller vid reglering av bolagets skulder. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Kallelsen till bolagsstämman den 11 november 2004 är bifogad detta pressmeddelande och kommer vara införd i SvD och PoIT den 28 oktober 2004.

För vidare information kontakta
för Strand; VD Rolf Hallencreutz, tel 08-661 96 50 eller 0709-642 160
för Corus Technologies; Sune Lundin, tel 08-440 38 60 eller 0706-227 077

AKTIEÄGARNA I STRAND INTERCONNECT AB (PUBL)

kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 november 2004 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 57A 2 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast måndagen den 1 november 2004,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Strand Interconnect AB (publ), Box 5261, 102 46 Stockholm, per telefon 08-661 96 50 eller per telefax 08-662 96 50 eller per e-mail: aktie@strandinterconnect.com senast måndagen den 8 november 2004 kl. 12.00. I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC måndagen den 1 november 2004.

ÄRENDEN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och granskning av likvidatorns slutredovisning
7. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn
8. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Förslagen till beslut enligt punkterna 8 – 9 har framlagts av styrelsen.

BESLUT OM ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM APPORTEMISSION (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 736.610 kronor och 20 öre genom utgivande av högst 3.683.051 aktier av serie B till en teckningskurs om 59 öre per aktie. De nya aktierna får tecknas endast av Corus Technologies AB med rätt och skyldighet för Corus Technologies AB att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Strand Interconnect AB (publ) av Corus Technologies AB:s rörelse enligt avtal.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) av aktier av serie B, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma med anledning av bemyndigandet ej får överstiga 5 miljoner aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 miljon kronor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Likvidatorns slutredovisning jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som anmält att de avser deltaga i stämman samt till de aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i oktober 2004

Styrelsen för Strand Interconnect AB (publ)
Box 5261, 102 46 Stockholm