Strand Interconnect AB

Strand rekonstrueras och förvärvar Tromb

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 08:39 CEST

· Strand genomgår en finansiell rekonstruktion på initiativ av de nya huvudägarna
· Bolagsstämma i Strand den 22 juni 2004 föreslås besluta att likvidationen upphör genom att det egna kapitalet återskapats
· Strand förvärvar Tromb som utgör den första nya verksamheten i Strand
· Strand kommer att verka inom IT-intensiv affärsutveckling med fokus på kundkritiska affärsprocesser
· Prospekt för återupptagandet av noteringen på NGM är under utarbetande


Strand Interconnect AB ("Strand") genomgår en finansiell rekonstruktion och ombildning på initiativ av ett konsortium bestående av de nya huvudägarna i Strand; Rolf Hallencreutz och Johan H Larson via egna bolag samt NewCap AB genom Johan Lavén. Detta konsortium förvärvade i januari huvudposten om 31,9 % i Strand från Industrifonden. Första delen av det formella ombildandet sker i samband med Strands bolagsstämma den 22 juni 2004.

Avtal har träffats mellan Strand och Tromb Internet Solutions AB ("Tromb") om att Strand förvärvar Tromb. Förvärvet sker genom en apportemission varvid ägarna till Tromb överlåter aktierna i Tromb mot ersättning i form av nya Strandaktier.

Tromb har 21 medarbetare och omsätter c:a 17 mkr. Företaget har sedan starten, 1999, haft en lönsam verksamhet såsom en ledande leverantör av lösningar och tjänster inom området globala intranät och företagsportaler till svenska och internationella företag. Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, FöreningsSparbanken, IBX, Korsnäs, Kronfågel, McDonalds, Polisförbundet, Schenker, SEB, Stockholms Läns Landsting, TeliaSonera, Tornet, TV4 med flera. Inom dessa företag finns mer än 140 000 personer världen över som använder de av Tromb levererade lösningarna.

Bolagsstämma i Strand kommer att hållas den 22 juni 2004. Vid denna bolagsstämma föreslås aktieägarna besluta om finansiell rekonstruktion bestående av bland annat; kvittningsemissioner, en kontantemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier samt en apportemission såsom likvid för aktierna i Tromb. Företrädesemissionen är garanterad av konsortiet. Genom de olika emissionerna återskapas det egna kapitalet i Strand och likvidationen kan upphöra. De huvudsaklig förslagen till beslut till stämman framgår av bifogad kallelse.

Strand kommer att verka inom IT-intensiv affärsutveckling med fokus på kundkritiska processer. Kärnerbjudandet fokuserar på uppdragsgivarnas frontlinje - kundmötet. Via tjänster och programvaror förbättras de affärsprocesser som spelar störst roll i kontaktytan mellan leverantör och kund. Stranderbjudandet säkerställer att uppdragsgivarnas operativa och strategiska målsättningar uppnås. Utöver Tromb förbereder konsortiet även kompletterande förvärv under 2004. Vid årsskiftet beräknads Strand sysselsätta upp till 50 personer med motsvarande 50 Mkr i årsomsättningstakt. Strands utbud kommer att inkludera konsulttjänster, programvarulicenser och driftsåttaganden. Mer information om Strand kommer att lämnas i prospektet för företrädesemissionen.

Strand är noterat på NGM Equity (under observation pga likvidationen). Ett prospekt utarbetas för närvarande vilket skall utgöra noteringsprospekt för återupptagandet av den riktiga noteringen på NGM Equity samtidigt som det skall utgöra prospekt för aktieägarna i företrädesemissionen. Prospektet skickas ut till aktieägarna i samband med avstämningsdagen för företrädesemissionen den 16 juli 2004.För vidare information kontakta

För konsortiet i Strand
Rolf Hallencreutz, tel 08-670 65 32 el 0709-642 160

För Tromb
Henrik Forzelius, tel 08-661 96 50 el 0702-655 733BILAGA

Aktieägarna i Strand Interconnect AB (publ) i likvidation

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 22 juni 2004 klockan 10.00 på Advokatfirman Lindh Stabell Horten, Kungsgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 11 juni 2004,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Strand Interconnect AB, c/o Advokatfirman Lindh Stabell Horten, Box 7315, 103 90 Stockholm, per telefon 08 701 78 00 eller per telefax 08 701 78 99 senast torsdagen den 17 juni 2004 kl. 12.00. I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC fredagen den 11 juni 2004. Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt godkännande av årsredovisningen
7. Framläggande av proformabalansräkning per den 30 april 2004 samt yttrande av bolagets revisor
8. Beslut om likvidationens upphörande och återupptagande av verksamheten
9. a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
b) Fastställande av styrelsearvoden
c) Val av styrelse och styrelsesuppleanter
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom kvittningsemission
12. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom företrädesemission
13. Beslut om utgivande av förlagslån med teckningsoptioner
14. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Förslagen till beslut enligt punkterna 8-15 har framlagts av aktieägarna eBIZ AB, Tropato AB och New Cap AB som tillsammans äger aktier representerande 31,9 % av aktierna och rösterna i bolaget ("Huvudägarna").

Framläggande av proformabalansräkning samt likvidationens upphörande och återupptagande av verksamheten (punkterna 7-8)

Av proformabalansräkning per den 30 april samt revisorns yttrande i anledning av likvidationens upphörande framgår att, under förutsättning av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 10-14, uppgår det egna kapitalet till lägst det registrerade aktiekapitalet. Det föreslås att bolagsstämman skall besluta att likvidationen skall upphöra på angivna villkor.

Val av styrelse (punkt 9)

Det föreslås att bolagsstämman skall besluta att välja Else Werner Pousette, Rolf Hallencreutz, Johan Larson och Johan Lavén till ordinarie styrelseledamöter samt Jan Hallberg till styrelsesuppleant för tiden fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits 2005. Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammanlagt 375.000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

För att möjliggöra de föreslagna emissionerna enligt nedan föreslås att bolagsordningen skall ändras, innebärande att styrelsens säte ändras till Stockholm, att föremålet för bolagets verksamhet ändras, att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor samt att ett nytt aktieslag införs i form av B-aktier med en tiondels röst och att nuvarande aktier benämnes A-aktier.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom kvittningsemission (punkt 11)

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 364.000 kronor genom nyemission av högst 1.820.000 aktier av serie B. Teckning av nya aktier skall ske av Tropato AB, eBIZ AB samt Norrköpings Kommunala Fastighets AB med betalning genom kvittning av fordringar som tecknarna har på bolaget om sammanlagt 910.000 kronor.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission med företrädesrätt (punkt 12)

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 2.517.332,80 kronor genom nyemission av högst 12.586.664 aktier av serie B till en teckningskurs om 50 öre per aktie. Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid en gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning, under perioden från och med den 19 juli 2004 till och med den 2 augusti 2004. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 16 juli 2004. Företrädesmissionen är garanterad av bolagets Huvudägare, vilka i avtal med bolaget åtagit sig att i emissionen teckna sammanlagt högst 12.586.664 aktier, till ett sammanlagt belopp av 6.293.332 kronor.

Beslut om utgivande av förlagslån med teckningsoptioner (punkt 13)

Det föreslås att bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt 100 kronor genom emission av ett skuldebrev förenat med 12.586.664 avskiljbara teckningsoptioner avseende aktier av serie B. Rätt att teckna skuldebrevet förenat med teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Huvudägarna som garanterat företrädesemissionen.
Teckning av aktier med stöd av optionsrätter - varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B - kan äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2004 till och med den 30 november 2007.

För envar aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionerna skall vid teckningstillfället erläggas 50 öre kontant.


Beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission (punkt 14)

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 2.250.000 kronor genom utgivande av högst 11.250.000 aktier av serie B till en teckningskurs om 50 öre per aktie. De nya aktierna får tecknas endast av ägare till aktier i Tromb Internet Solutions AB med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Strand av sina aktier i Tromb. Därvid skall för varje aktie i Tromb teckning ske av 225 nya aktier i Strand.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) av aktier av serie B, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 5,5 miljoner aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1.100.000 kronor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. ___________

Det föreslås slutligen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.


Huvudägarnas fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt punkten 1 ovan och handlingar enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som anmält att de avser deltaga i stämman samt till de aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i maj 2004
Likvidator


Strand Interconnect AB, med säte i Norrköping, utvecklar och marknadsför egenproducerade substrat, avancerade mönsterkort för uppbyggnad av mikroelektroniska system eller Multi Chip-Moduler. Substraten Strand Interconnect producerar framställs med tunnfilmsteknik. Bolagets process ger förutsättningar att bygga mycket små, snabba och effektiva elektroniksystem.