Umeå kommun

Strategi för framtidens äldreomsorg antagen

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:47 CET

Beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2006:

Strategi för framtidens äldreomsorg antagen

Det ska vara attraktivt och tryggt för äldre att bo i Umeå. För att nå målet har kommunfullmäktige nu bestämt hur strategin för morgondagens äldreomsorg ska se ut.

Arbetet med att ta fram handlingsplanen inleddes 2004 när socialförvaltningen gick ut med en enkät till 2700 äldre i Umeå. Socialnämndens politiker har också tillsammans med tjänstemän från socialförvaltningen regelbundet träffat personal, anhörigvårdare och andra för att samla in åsikter och synpunkter.

Sju punkter ligger till grund för äldreplanen:

1. Bygg klokt
Kommunen ska arbeta för att det ska byggas fler seniorboenden (hyreslägenheter där kommunen kan gå in med hemtjänst). Socialtjänsten vill komma in i planeringsprocessen tidigare så att de äldres behov tillgodoses. Socialnämnden lovar också att de ska fortsätta påverka bostadsbolagen i Umeå för att få dem att bygga fler bostäder anpassade för äldre.

Under perioden 2007-2016 planeras 150 nya platser i särskilt boende för seniorer, 175 platser i särskilt boende för funktionshindrade, tre nya familjecentraler för barn och deras familjer samt tre boenden för hemlösa.

2. Underlätta för äldre att bo kvar hemma
Det ska bli lättare för friska äldre att bo kvar hemma längre. Några insatser som planeras för att uppnå målet är avlösning i hemmet för anhörigvårdare, bättre och snabbare insatser i hemmet, telefonservice och utökat trygghetslarm.

3. Samarbete
Landstinget och kommunen ska fördjupa sitt samarbete. Det finns en vision om skapa ”omsorgsteam” med personal från både kommunen och landstinget som jobbar tillsammans för de äldres bästa. Nämnderna ska också försöka minimera antalet utskrivningsklara på sjukhuset.

4. Förbättra informationen
Socialtjänsten ska bli bättre på att informera om vilken service och vilka tjänster som Umeå kommun kan erbjuda.

5. Frivilligarbete och volontärer
Kommunen vill att fler personer engagerar sig i volontärverksamheterna. Motivet är att frivilligarbetet ger mycket tillbaka både till den som ger och den som får.

6. Se till att man kan välja vem som utför hjälpen
Umeås äldre ska ha möjlighet att välja bland fler än kommunen, till exempel olika privata företag för att få sin hjälp. Socialtjänsten ska också uppmuntra andra förvaltningar inom kommunen, samt privata företag, att erbjuda olika former av servicetjänster anpassade för äldre.

7. Särskilt boende
Under perioden 2007-2016 planeras 150 nya platser i särskilt boende för seniorer. Strategin är också att utveckla hjälp och stöd till äldre som bor hemma. En följd av det blir att trycket på särskilda boenden minskar samtidigt som servicenivåerna kan utvecklas.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville återremitera äldreomsorgsplanen. De efterlyste ett bättre underlag samt formuleringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

För mer information kontakta:
Eva Andersson (S) Socialnämndens Ordförande tel 070- 326 63 80 Marianne Normark (fp) Vice ordförande tel 070-225 24 62


Höjda avfallstaxor trots ifrågasättande i fullmäktige

Kommunfullmäktige höjer avfallstaxorna med 25 procent. Förslaget kommer från UMEVA, Umeå Vatten och Avfall. Höjningen beror främst på att staten infört en ny avfallsskatt.

Höjningen av avfallstaxor beror på framförallt två saker. Det främsta skälet är att UMEVA höjer ambitionerna på miljöområdet genom att göra en rad investeringar. UMEVA förbereder sig bland annat för att kunna genomföra organisk separering av avfallet.~~Det andra skälet till höjning är att en ny avfallskatt införts i Sverige, en skatt som blir dyrbar för UMEVA.

De nya taxorna gäller från och med årsskiftet. Inom VA-området (Vatten och
avlopp) förblir taxorna oförändrade.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se