Socialdemokraterna

Strategi mot oskäliga fallskärmar och bonussystem

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 12:42 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Daniel Färm
Pressekreterare
08-700 26 94
070-650 12 09

Öppenhet med tydliga och rimliga anställningsvillkor – det är ledorden för socialdemokraternas policy när det gäller löneförmåner för chefer i statliga bolag. De statliga bolagen måste föregå med gott exempel, anser socialdemokraterna. Riktlinjerna som antogs idag av verkställande utskottet innehåller bland annat att VD och koncernchefer inte ska omfattas av bonussystem och att avgångsvederlag (”fallskärmar”) ska vara tidsbegränsade och avräknas vid nya förvärvsinkomster, vilket också ska redovisas öppet.

Partistyrelsen gav på sitt möte den 16-17 juni verkställande utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag på ägarpolicy för statliga bolag med inriktningen att statliga bolag ska bli föregångare vad gäller villkor och löner för direktörer och chefer. Vid verkställande utskottets möte idag antogs nya riktlinjer avseende förmåner för företagsledande personer i statliga bolag. Partisekreterare Lars Stjernkvist presenterade idag verkställande utskottets beslut:

– Vi är många som har upprörts över hiskeliga summor i form av fallskärmar och bonussystem i näringslivet. Det vi som politiker och som parti omedelbart kan göra är att via de styrelser där vi är företrädare för skattebetalarna, verka för rimliga och tydliga lönesystem och anställningsvillkor. Vi vill med detta visa att de statliga bolagen ska vara föregångare och statuera goda exempel i näringslivet, säger Lars Stjernkvist.

Sammanfattning:

Öppenhet om vilka anställningsvillkor som gäller
Vilka anställningsvillkor, inklusive pensionsförmåner och eventuella avgångsvederlag, som gäller för företagsledningen ska redovisas i bolagets årsredovisning.

Lön och andra ersättningar
Löner och övriga ersättningar till företagsledare i statliga företag ska vara konkurrenskraftiga men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Utöver lön ska företagsledare inte få ersättning för styrelseuppdrag i företaget eller i andra företag inom koncernen. Verkställande direktör och koncernchef ska inte kunna omfattas av bonus- eller incitamentsprogram.

Pensionsförmåner
Pensionen bör vara avgiftsbaserad för att bolaget på förhand ska kunna beräkna kostnaden för pensionen. Avgiften ska stå i rimlig proportion till den fasta grundlönen. I de särskilda fall förmånsbestämd pension tillämpas ska en begränsningsregel om hur stor den framtida pensionen kan bli avtalas. Avtalet ska även innehålla tydliga samordningsbestämmelser avseende andra inkomster och pensioner.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå om den anställde inte omfattas av Lagen om anställningsskydd. Avgångsvederlaget ska då garantera företagsledaren trygghet under en övergångsperiod. Det får motsvara högst 18 månadslöner exklusive uppsägningstid. Eventuella nya förvärvsinkomster ska avräknas avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Regeringen bär det yttersta politiska ansvaret för anställningsvillkoren i de statliga bolagen och ska därför ta fram riktlinjer för dessa. Regeringen ska också aktivt följa upp att riktlinjerna följs. Styrelsen i respektive bolag ska ansvara för att samtliga anställningsvillkor för den verkställande direktören är rimliga och följer regeringens riktlinjer.

Läs hela dokumentet ”Riktlinjer avseende löneförmåner för företagsledande personer i statliga bolag” på socialdemokraternas hemsida www.socialdemokraterna.se.