Teleca AB

Strategiska förändringar i Teleca

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 08:45 CEST

Mobilt fokus med åtföljande ledningsförändringar
Förvärv av Rysslands ledande konsultföretag inom mobiltelefonutveckling
I syfte att öka fokus och sänka kostnaderna för leverans har Teleca beslutat genomföra följande satsningar:

Mobilt fokus - från 1 april organiseras Teleca i tre divisioner: Teleca Mobile, Teleca Systems och Benima. Som egna renodlade enheter kommer Teleca Systems och Benima få en tydligare profil på marknaden och bättre kunna fokusera på konsultaffären till nytta för såväl kunder som medarbetare. Flera intressanta nya ägarlösningar utanför Teleca kommer att prövas inklusive att bolagen blir egna börsbolag. Därmed kommer Teleca att bli identiskt med Teleca Mobile, samtidigt som förutsättningar skapas att stärka verksamheterna även i Teleca Systems och Benima. För mer information om respektive verksamhet, se bilaga 1.


Till chef för respektive division har utsetts René Svendsen-Tune, Örjan Frid och Tore Helgeson. Genom att Teleca långsiktigt planeras att utgöras av Teleca Mobile erfordras ej dubbla ledningsfunktioner, René Svendsen-Tune ersätter därför Dag Sundström som ny koncernchef, 1 juni 2006.


Teleca förvärvar konsultföretaget Telma i Ryssland med cirka 825 medarbetare. Det ger Teleca en betydande lågkostnadsproduktion samtidigt som ett väsentligt resultattillskott erhålls. Telma har framgångsrikt utvecklat sin konsultverksamhet åt globala kunder inom mobiltelefonområdet p.g.a. mycket förmånlig pris/prestanda relation. Tillsammans med Teleca finns betydande intäkts- och kostnadssynergier. Telma kommer att ingå i Teleca Mobile.


Styrelsens prognos för helåret 2006 om ökad omsättning och resultat är oförändrad. Koncernens resultat under första kvartalet blir lägre än föregående år på grund av lägre resultat i Products.
Teleca Mobile
Teleca har i de tidigare divisionerna Products och Teleca Mobile Devices en globalt ledande produkt- och konsultorganisation för programvara för mobiltelefoner. Den långsiktiga konkurrensförmågan stärks nu genom förvärvet av Telma, vilket gör att Teleca Mobile kan nyttja betydande och kvalificerade lågkostnadsresurser i konsultprojekten samtidigt som den egna produktutvecklingen i Obigo kan ske till lägre investeringar. För Popwire, som inte uppnått målsättningarna för första kvartalet är avsikten att omstrukturera verksamheten till en lägre kostnadsnivå, delvis genom överflytt av delar till Obigo för att uppnå större skalfördelar i utvecklingsarbetet men även genom överflytt av delar av verksamheten till konsultverksamheten. Förhandlingar med facket kommer att inledas inom kort.

Teleca Mobile kommer att inkludera affärsområdet Obigo, som i huvudsak kommer att utgöras av den nuvarande produktverksamhet samt de direkt kopplade resurserna för systemintegration. Affärsområdet kommer att drivas utifrån produktlogik.

Affärsområdet Mobile Consulting kommer primärt att skräddarsy avancerade lösningar för de största mobiltelefonföretagen. Affärsområdet kommer att drivas utifrån konsultlogik.

Det skapas utökade affärsmöjligheter hos de ledande globala kunderna och bättre förutsättningar för att ligga i teknikens framkant om både produkt- och lösningsverksamhet kan erbjudas inom ett så fokuserat segment som programvara för mobiltelefoner. Det är väsentligt att särskilja produkt- och lösningsverksamheterna operativt eftersom de drivs av olika affärslogik. Genom tillskottet av René Svendsen-Tune erhålls en chef med omfattande managementerfarenhet av såväl produkt- som tjänsteförsäljning till stora globala kunder. Teleca Mobile kommer att ledas från Lund/Malmö, dit avsikten är att på sikt även flytta koncernkontoret.

Teleca Mobile har en konkurrensfördel jämfört med konkurrenter, som t.ex. japanska Access och amerikanska Openwave, genom en väsentlig konsultverksamhet med lång erfarenhet inom mobila applikationer som kan stödja de stora kunderna med utveckling av nästa generation av mobiltelefoner. Vidare bedöms Teleca Mobile genom Obigos nya release ha en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Detta tillsammans med en betydande lågkostnadsproduktion ger sammantaget en stor potential för en genuint global verksamhet.

Teleca Systems och Benima
Samtidigt som Telecas framtida fokus blir tydligt inriktat på programvara för mobiltelefoner skapas även bättre förutsättningar för Teleca Systems och Benima. Som egna renodlade enheter kommer de att få en tydligare profil på marknaden och bättre kunna fokusera på konsultaffären till nytta för såväl kunder som medarbetare. Flera intressanta nya ägarlösningar utanför Teleca kommer att prövas inklusive att bolagen blir egna börsbolag. Oberoende av lösning bedöms denna förändring tillföra Teleca väsentliga belopp samtidigt som möjligheterna att utveckla och stärka respektive verksamhet är goda.

Teleca Systems utgörs av de nuvarande divisionerna Enterprise & Operators och Network Equipment Providers och kommer att ledas av Örjan Frid, för närvarande divisionschef för Enterprise & Operators.

Inom Benima sker inga operativa förändringar och Tore Helgeson fortsätter att leda verksamheten med Göteborg som bas.

Telma
Telma är ett framgångsrikt konsultföretag med cirka 825 medarbetare, varav cirka 775 ingenjörer inom programvaruområdet. Bland kunderna återfinns Motorola, Freescale, Esmertec och McAfee. Omsättningen 2005 var 26 MUSD (200 Mkr) och proforma resultat efter finansnetto var cirka 7,5 MUSD (58 Mkr). Genomsnittlig omsättningstillväxt de senaste tre åren har varit cirka 65%. Telma startades 1991 och utnämndes 2004 till Rysslands näst snabbaste växande programvaruutvecklingsföretag. Telma har erhållit ett antal kvalitetsutmärkelser och är certifierade enligt SEI CMM nivå 5.

För att förbli, och stärka sin position som, en globalt ledande aktör inom programvara för mobiltelefoner är det väsentligt att Teleca Mobile kan erbjuda en substantiell lågkostnadskomponent till kunderna. Genom förvärvet finns 36% av antalet anställda inom Teleca Mobile i lågkostnadsländer där tillväxten beräknas bli högre än i högkostnadsländer.

Telma har sin verksamhet i Nizhny Novgorod, som är beläget 450 km öster om Moskva. Nizhny Novgorod är Rysslands fjärde största stad med flera tekniska universitet och ett flertal IT-bolag. Kostnadsnivån i Nizhny Novgorod är betydligt lägre än i Moskva eller S:t Petersburg. Telmas konsulter bedöms av Teleca ha en kompetensnivå jämförbar med Telecas konsulter inom Teleca Mobile.

Teleca betalar 22 MUSD kontant i basköpeskilling samt två tilläggsköpeskillingar på totalt 0-35 MUSD.

Tilläggsköpeskilling 1 utgår i augusti 2006 om Telmas resultat efter finansnetto under första halvåret 2006 överstiger 4 MUSD. Vid resultat på 4 respektive 6 MUSD första halvåret uppgår Tilläggsköpeskilling 1 till 6,5 respektive 8 MUSD. Tilläggsköpeskilling 2 utgår i februari 2009 och baseras på fortsatt omsättnings- och resultattillväxt. Maximal Tilläggsköpeskilling 2 är 35 MUSD med avdrag för Tilläggsköpeskilling 1. Detta skulle innebära en mycket kraftfull resultathöjning motsvarande 75% årlig tillväxt och 40% marginal, vilket är väsentligt över Telecas förväntningar. Lösningen är konstruerad för att en betydande tilläggsköpeskilling ska vara till gagn för både Teleca och Telmas tidigare ägare. Teleca har förväntningar på fortsatt god resultattillväxt.

Telma konsolideras från 1 mars 2006. Telmas eget resultat beräknas öka Telecas vinst per aktie 2006 med cirka 0,50 kr. Härtill kommer synergier genom att Telmas organisation kan nyttjas i Telecas kundprojekt och i Obigos produktutveckling. För att nå betydande synergier tillsätts särskilda resurser härför under ledning av Jackie Boscher, för närvarande VD för ett av Telecas dotterbolag i Frankrike. Verksamheten i Ryssland kommer även fortsättningsvis att ledas nuvarande VD Valery Kalachev och vVD Sergey Parshin, tillika tidigare ägare.

Transaktionen är villkorad av vissa sedvanliga finansiella och legala villkor uppfylls i anslutning till ägarskiftet.För mer information, se www.telma.ru
René Svendsen-Tune
René kommer att den 1 juni 2006 tillträda som koncernchef i Teleca. Renés långsiktiga huvuduppgift blir att driva Teleca Mobiles utveckling.

René är 50 år, dansk medborgare och utbildad civilingenjör inom elektronik. René är Senior Vice President inom Nokia Networks och globalt ansvarig för Nokia Networks markandsföring, försäljning och tjänster. Han har resultatansvar för en affärsenhet som hade en omsättning på 6,6 miljarder Euro under 2005 och har 7 000 anställda över hela världen.

René har bred management erfarenhet från såväl att leda utvecklingsprojekt som att sälja produkter och tjänster globalt. Han har som en av få ”icke finländare” nått en toppbefattning inom Nokia Networks genom en rad framstående prestationer under sin 12-åriga karriär inom Nokia. Inledningsvis var han VD för Nokia Networks i Danmark och Norge och lyckades tiofaldiga försäljningen under en femårsperiod. År 2000 fick René i uppdrag att ta Nokias 3G satsning till marknaden, vilket skedde framgångsrikt. Därefter blev René ansvarigt Nokia Networks samlade försäljning.

Personliga egenskaper som lyssnade, analytisk och exekutiv i genomförande kombineras med stor linjeerfarenhet att leda organisationer som säljer såväl tjänster som produkter på en global marknad. Detta kombinerat med att René alltid levererat mycket väl i de olika chefsbefattningar han haft, gör att Telecas styrelse gör bedömningen att René har goda förutsättningar att utveckla den betydande potential som finns i Teleca Mobile.

Prognos
Styrelsens prognos för 2006 om ökad omsättning och resultat är oförändrad.

Popwire, som ingår i Teleca Mobile, har haft en svag inledning på året till följd av försenade projekt leveranser samt kostnader kopplade till färdigställandet av en ny produkt release av programvaran PC Connectivity. Härtill har aviserats att det positiva mottagande av Obigos ny release förväntas leda till ökad orderingång under kommande kvartal, senare följt av en positiv resultateffekt.

Koncernens resultat under första kvartalet blir lägre än föregående år på grund av lägre resultat i Products.

Telefonkonferens
Med anledning av de strategiska förändringarna håller Teleca en telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor tisdagen den 11 april kl. 09.30.

Telefonnummer för medverkan: 08 5853 6966 eller +44(0)20 7138 0832.

En inspelning av presentation kommer finnas tillgänglig t.o.m. den 19 april via telefonnummer +46 (0)8 5876 9441 eller +44 (0)20 7806 1970, ange kod: 4337018

Presentationen hålls på engelska.För ytterligare information, kontakta:

Dan Olofsson, Styrelseordförande, Teleca AB, telefon: 040 665 90 00
Dag Sundström, Koncernchef, Teleca AB, mobil: 070 511 64 58
René Svendsen-Tune, mobil: +45 40 54 00 68
Johannes Rudbeck, Informationschef, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56
Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 800 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se
Telecas tre divisioner Bilaga 1Division
Teleca Mobile
Teleca Systems
Benima

Ansvarig
René Svendsen-Tune
Örjan Frid
Tore Helgeson

Verksamhet
Programvaru-applikationer och skräddarsydd program-varuutveckling för mobiltelefoner. Teleca har tagit fram lösningar för fler än 200 mobil-telefonmodeller som sålts i över 400 miljoner exemplar.
Utvecklar och förvaltar avancerade programvaru- och IT-lösningar för kunder inom Telecom, Automotive, Life Science och Enterprises.
Lösningar inom industriell IT och automation som hjälper kunder att producera effektivare och säkrare.

Exempel på kunder
Arima, BenQ /Siemens, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba
Aerocrine, Alcatel, AMS, Axis-Shield, Ericsson, Siemens Medical, Vodafone
Akzo Nobel, Alfa Laval, Astra Tech, Kvaener Pulping, LKAB, OKG, Ringhals, Westinghouse

Exempel på konkurrenter


Access, BVRP/Avanquest, , Elektrobit, Opera, Openwave, Sasken, SysopenDigia
Cap Gemeni, Combitech, IBM, ITS, TCS, Tieto Enator, WM-data,
Jaako Pöyry, Rejlers, Semcon, Sweco,WSP, ÅF

Antal anställda dec 2005 proforma *
2 172


1 227
495

Omsättning 2005 proforma, MSEK *
1 586


1 245
496


* Preliminära siffror. Teleca Mobile inkluderar Telma, Ryssland. Mer detaljerad finansiell information per segment rapporteras i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2006