Strict

STRICT avvaktar med noteringen av Norrlandsindustrier

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:52 CEST

(Aktietorget: STRI B)

(Aktietorget: STRI)
STRICT Equity AB som är ett helägt dotterbolag till 1,618 STRICT AB (publ) har tillsammans med övriga större ägare och styrelsen i Norrlandsindustrier AB (publ) beslutat att tills vidare avvakta med den planerade noteringen av Norrlandsindustrier.

STRICT har tidigare kommunicerat att Norrlandsindustrier planerades att noteras under andra kvartalet 2009. Mot bakgrund av det rådande marknadsklimatet har STRICT i samråd med övriga större ägare och styrelsen i Norrlandsindustrier beslutat att tills vidare avvakta med den planerade noteringen. STRICT Equity AB är störste aktieägare i Norrlandsindustrier med 34,6 av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nyligen genomfördes en utdelning av aktier i Norrlandsindustrier till aktieägarna i STRICT vilket var ett led i att sprida bolagets aktie inför den planerade noteringen.

Norrlandsindustriers affärsidé är att genom ett aktivt och långsiktigt ägande skapa ökad tillväxt i försäljning och förbättrad lönsamhet i en koncern bestående av 5-7 industriföretag. Därigenom skall koncernföretagen emellan uppnå industriella och ekonomiska samordningsvinster som stärker respektive företags kunderbjudande och konkurrenskraft. För närvarande finns två företag inom koncernen, Berco och ÅMV som under 2008 tillsammans omsatte drygt MSEK 151.

Bakgrunden till initiativet till att bilda Norrlandsindustrier var att Norrland bedömdes som särskilt intressesant inom den målgrupp som STRICT identifierat, så kallade generationsskiftesbolag med en omsättning i intervallet MSEK 50-200. I takt med att vi utvecklat Norrlandsindustrier har det blivit allt tydligare att det finns ett stort utbud av generationsskiftesföretag som har problem att finna nya ägare och att börsnedgång och försämrat konjunkturläge har medfört lägre priser på dessa företag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Löfgren
Verkställande direktör 1,618 STRICT AB (publ)

Tel 08-5450 7351
Mobil 0704-91 81 71
mats.lofgren@strict.se

Vänligen se även www.strict.se


STRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 32 företag med sammanlagt 62 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 20 noterade och tolv är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fyra st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.