Strict

STRICT: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:51 CET

(Aktietorget: STRI B)

* Årets rådgivningsintäkter uppgick till KSEK 9.275 (KSEK 4.298*)
* Årets resultat uppgick till KSEK -8.821 (KSEK 2.917)
* Resultat per aktie: SEK -0,18 (SEK 0,11)
* Eget kapital per aktie: SEK 0,29 (SEK 0,62)
* Aktiekurs 31 december 2009: SEK 0,52 (SEK 0,29)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2008.

*Under motsvarande period 2008 konsolideras det dåvarande dotterbolaget Berco Intressenter ABs räkenskaper i STRICT-koncernen. För att göra jämförelsebeloppet meningsfullt har Berco Intressenter ABs räkenskaper exkluderats i det belopp som anges då Berco under 2009 ej varit dotterbolag till STRICT.

_________________________________________________________________________________
KOMMENTARER
* Rådgivningsintäkterna inom STRICT Equity och STRICT Corporate Finance ökade med 116 procent.
* Antalet förvaltningsuppdrag inom STRICT Equity ökade från två till åtta.
* Icke kassaflödespåverkande engångskostnader på KSEK 5.539 i form av reserveringar och särskilda kostnader för räkenskapsåret 2009 har belastat koncernens resultat kraftigt.
* Ett genomfört omvänt förvärv (Norrlandsindustrier AB (publ)).
* Samtliga styrelseledamöter har under 2009 kraftigt ökat sina aktieinnehav i STRICT.
* Bra trend inför 2010 tack vare ett allt starkare rörelseresultat under andra halvåret 2009.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
* Antalet förvaltningsuppdrag i STRICT Equity har ökat från åtta till elva
* Omvänt förvärv av Micus AB
* VD Mats Löfgren har ökat sitt aktieinnehav