Strict

STRICT: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:03 CET

* Periodens rörelseintäkter uppgick till KSEK 10.965 (KSEK 9.275)
* Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -3.234 (KSEK -2.999)
* Periodens resultat uppgick till KSEK -10.723 (KSEK -8.801)
* Resultat per aktie: SEK -0,20 (SEK -0,18)
* Eget kapital per aktie: SEK 0,10 (SEK 0,29)
* Aktiekurs 31 december 2010: SEK 0,24 (SEK 0,52)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2009.

KOMMENTARER AVSEENDE FJÄRDE KVARTALET
* Intressebolaget Norrlandsindustriers resultat för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 2.597 vilket medförde att STRICTs resultatandel från intressebolag uppgick till KSEK 1.239.
* Norrlandsindustriers dotterbolag Berco Produktion AB redovisade ökad försäljning och orderstock.
* Norrlandsindustriers dotterbolag Scandinavian Terrain Vehicles AB fortsatte att ta större affärer.
* Jim Wallström tillträdde i november som ny VD i Norrlandsindustrier AB (publ).
* Rådgivningsverksamhetens fakturering ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period 2009.
* Satsning på nytt kontor, IT-investering och rekryteringskostnader belastade resultatet med KSEK 953.
* Av försiktighetsskäl reserverades för en osäker kundfordran på KSEK 1.072.
* STRICT förstärkte sina rådgivningsresurser inom området governance (bolagsstyrning).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
* Kallelse till extra bolagsstämma i syfte att genomföra emissioner på totalt MSEK 18,5.
* STRICT förstärkte sina rådgivningsresurser inom området affärsjuridik.