Strict

STRICT Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:47 CEST

(Aktietorget: STRI B)

(Aktietorget: STRI)

Mats Löfgren som är VD i 1,618 STRICT AB (publ) ("STRICT") har idag via bolag förvärvat 405.000 aktier av serie B i STRICT. Säljare av aktierna är Björn Johannesson som är medarbetare i dotterbolaget STRICT Corporate Finance AB.

Transaktionen medför att Mats Löfgren via bolag ökar sitt innehav av aktier av serie B i STRICT från 11.500.000 aktier till 11.905.000 aktier. Efter transaktionen innehar Löfgren via bolag 57,6 procent av rösteandelen i STRICT (en ökning från 56,7 procent) och 41,1 procent av kapitalandelen (en ökning från 39,8 procent).

Transaktionen medför att Björn Johannesson minskar sitt innehav av aktier av serie B i STRICT från 1.800.000 aktier till 1.395.000 aktier. Efter transaktionen innehar Johannesson 3,1 procent av rösteandelen i STRICT (en minskning från 4,0 procent) och 4,3 procent av kapitalandelen (en minskning från 5,6 procent).


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Löfgren
Verkställande direktör 1,618 STRICT AB (publ)

Tel 08-5450 7351
Mobil 0704-91 81 71
mats.lofgren@strict.se

Vänligen se även www.strict.se


STRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 32 företag med sammanlagt 62 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 20 noterade och tolv är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fyra st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.