Strict

STRICT: Norrlandsfonden investerar MSEK 7,0 i STRICT-bolaget Norrlandsindustrier

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:09 CEST

Norrlandsfonden har investerat MSEK 7,0 i STRICT-bolaget Norrlandsindustrier AB (publ). Investeringen har skett i form av ett konvertibelt lån med en löptid på sju år. Finansieringen stärker Norrlandsindustrier väsentligt och skapar ytterligare resurser till att expandera koncernen genom förvärv.

Norrlandsfondens investering är mycket glädjande. Kapitaltillskottet skapar nya möjligheter att förvärva fler företag till vår industrigrupp. Med Norrlandsfonden som partner är vi övertygade om att den seriositet och trygghet vi vill förmedla till tänkbara säljare av industriföretag ökar säger Ronnie Bergström, Styrelseordförande i Norrlandsindustrier.

Norrlandsindustriers affärsidé är att genom ett aktivt och långsiktigt ägande skapa ökad tillväxt i försäljning och förbättrad lönsamhet i en koncern bestående av 6-10 industriföretag. Därigenom skall koncernföretagen emellan uppnå industriella och ekonomiska samordningsvinster som stärker respektive företags kunderbjudande och konkurrenskraft. För närvarande består koncernen Norrlandsindustrier av de tre företagen ÅMV Production AB, Berco Produktion AB och Scandinavian Terrain Vehicles AB. Därutöver ingår i ÅMV Production AB inkråmet till tidigare NSP Maskin AB. Koncernen Norrlandsindustrier bedöms omsätta MSEK 140 - 150 under 2010.

Vi tycker att Norrlandsindustriers fokus på generationsskiftesföretag är viktigt. Generationsväxlingen beskrivs ofta som ett problem, här är en aktör som ser möjligheterna, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Norrlandsindustriers störste aktieägare med 47,7 procent av röste- och kapitalandelen är STRICT Equity AB. Bakgrunden till att STRICT under 2008 tog initiativ till att bilda Norrlandsindustrier var att Norrland bedömdes som särskilt intressesant inom den målgrupp som identifierats, så kallade generations-skiftesbolag med stabil finansiell historik och positiva kassaflöden. STRICT Equity AB är ett helägt dotterbolag till 1,618 STRICT AB (publ) vars aktie är listad på Aktietorget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronnie Bergström
Verkställande direktör STRICT Equity AB

Telefon 08-5450 7357
Mobil 0702-59 38 00
ronnie.bergstrom@strictequity.se

Lars-Olov Söderström
VD Norrlandsfonden

Telefon 0920-24 42 50
Mobil 070-626 42 56
lars-olov.soderstrom@norrlandsfonden.se

Vänligen se även www.strict.se och www.norrlandsindustrier.seSTRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fem st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.