Strict

STRICT: STRICT genomför omvänt förvärv av Micus AB

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 08:40 CET

(Aktietorget: STRI B)

1,618 STRICT AB (publ) ("STRICT") har ingått avtal om att genomföra ett omvänt förvärv av Micus AB ("Micus"). Micus bedriver utveckling och försäljning av portabla intensivvårdssystem avsedda för ambulans- och trafikflyg. Bolaget omsatte under 2009 cirka MSEK 17 och har sju medarbetare. Syftet med det omvända förvärvet är att åstadkomma en ägarspridning i Micus inför en planerad listning av bolagets aktie under det andra kvartalet 2010.

Utdelning av de aktier i Micus som STRICT erhåller i affären planeras att ske i månadsskiftet februari/mars. STRICTs aktieägare kommer efter det omvända förvärvet och vederlagsfri utdelning av Micus-aktier tillsammans att äga 8,0 procent av Micus. Utdelningens värde per STRICT-aktie uppskattas till cirka SEK 0,03.

Verksamheten i Micus
Den globala marknaden för transport av sjuka och skadade med flyg och helikoptrar växer och mycket tyder på att tillväxten kommer att fortsätta att öka i takt med att samhället förändras. Vårdtagarna ställer högre krav på vårdens kvalitet och ökningen av det globala resandet leder till att fler människor utsätts för risker att skadas utomlands. Detta ökar behovet av att kunna erbjuda transport av sjuka och skadade under kvalificerad vård vilket är just vad Micus-systemet löser.

En stor fördel med Micus-systemet är det minimerar behovet av att koppla loss patienten från den medicinska utrustningen i samband med omlastningar mellan olika transportsätt (t.ex. från helikopter till vägburen ambulans). Detta är en fördel eftersom risken för komplikationer ökar markant vid varje omlastning där patienten måste kopplas loss.

Micus erbjuder sina kunder en certifierad lösning som inkluderar allt som krävs för att konvertera flygplan och helikoptrar till uppdrag för ambulansflyg. De stora fördelarna med Micus-systemet är hög patientsäkerhet och flexibilitet vid beredskap och användning.

I lösningen ingår Micus-båren som den viktigaste komponenten. Den har de certifikat och godkännanden som behövs för att kunna användas i de flesta av dagens och morgondagens flygplan och helikoptrar. Micus-båren har noga utvald medicinsk utrustning för att kunna ge livsuppehållande behandling till svårt skadade. Sedan Micus grundades 2003 har cirka MSEK 13 investerats i utveckling av bolagets portabla intensivvårdssystem.

Det omvända förvärvet och vederlagsfri utdelning av Micus-aktier
Det omvända förvärvet genomförs på så sätt att ett till STRICT nybildat dotterbolag förvärvar Micus via apportemission. Därefter genomför STRICTs moderbolag en vederlagsfri utdelning till sina cirka 500 aktieägare. Syftet med det omvända förvärvet och utdelningen är att åstadkomma en ägarspridning i Micus inför en planerad listning av bolagets aktie. Utdelning av de aktier i Micus som STRICT erhåller i affären planeras att ske i månadsskiftet februari/mars.

Listning av Micus-aktien och finansiering
För närvarande pågår förberedelserna inför listningen av aktien i Micus, bland annat anslutning till Euroclear. I samband med listningen planeras en mindre emission att genomföras. Det huvudsakliga syftet med emissionen är att stärka bolaget med expansionskapital men även att ytterligare sprida bolagets aktie. Micus-aktien planeras att upptas till handel i april 2010. Val av marknadsplats kommer att meddelas senast under februari.


Utspädningseffekt vid det omvända förvärvet samt värde per STRICT-aktie
STRICTs aktieägare kommer efter det omvända förvärvet och den vederlagsfria utdelningen av Micus-aktier tillsammans att äga 8,0 procent av Micus. Utdelningens värde per STRICT-aktie uppskattas till cirka SEK 0,03.

Extra bolagsstämmor
Det omvända förvärvet och utdelningen kräver beslut på extra bolagsstämma i nuvarande Micus AB, det nybildade dotterbolaget till STRICTs moderbolag som via apportemission förvärvar Micus AB samt, i STRICTs moderbolag 1,618 STRICT AB (publ). Samtliga dessa tre bolagsstämmor planeras att hållas i början av februari.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Löfgren
Verkställande direktör 1,618 STRICT AB (publ)
Tel 08-5450 7351
Mobil 0704-91 81 71
mats.lofgren@strict.se


Jan Benjaminson
Verkställande direktör Micus AB
Tel 0910-194 90
Mobil 070-666 93 88
jan.benjaminson@micus.se