Statistiska centralbyrån, SCB

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2007/08: Fler studerar vid högskolan igen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:35 CEST

Sedan början av 2000-talet har antalet nya studenter legat på samma nivå, men förra läsåret vände trenden och nästan 6 000 fler började studera än året innan. Utländska studenter står för en stor del av ökningen. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Läsåret 2007/08 började drygt 87 000 personer att studera vid högskolan, vilket var 5 800 fler än föregående läsår. Utländska studenter stod för en stor del av ökningen. Den stora ökningen av utländska studenter sedan slutet av 1990-talet har medfört att de utgjorde 25 procent av samtliga nya studenter läsåret 2007/08.

Antalet examina minskade för andra året i rad, men det handlar om en liten minskning med en procent. 66 procent av alla examina togs ut av kvinnor. Antalet examina inom teknikområdet fortsatte att minska. Högskoleingenjörs-examina minskade för fjärde året i rad till cirka 1 700, vilket är det lägsta antalet på tio år.

Störst ökning på socionom- och civilingenjörsutbildningarna

Den största ökningen av nybörjare på yrkesexamensprogram fanns läsåret 2007/08 på socionomprogrammen och civilingenjörsprogrammen, 470 respektive 440 fler nybörjare. Att socionomprogrammen ökar beror framför allt på att de har övertagit studenterna från sociala omsorgsprogrammen, som har lagts ner.

Var femte student studerade på avancerad nivå

Läsåret 2007/08 var det första läsåret efter införandet av de nya utbildnings-nivåerna grundnivå och avancerad nivå. 19 procent av alla studenter läste på den avancerade nivån. Andelen var högre för män än för kvinnor. Områdena teknik och medicin hade högst andel studenter på avancerad nivå.

Det största ämnet var liksom tidigare år företagsekonomi med drygt 48000 studenter, varav 14 procent läste på avancerad nivå. Därefter följde pedagogik, matematik och juridik.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av studenter och examina 2007/08 redovisas i ett statistiskt meddelande

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.




Statistikansvarig myndighet

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax08-563 085 50

Förfrågningar

Lena Eriksson
Tfn08-563 08671
E-postfornamn.efternamn@hsv.se

Producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar

Ewa Foss
Tfn019-17 68 58
E-posthogskolestatistik@scb.se

Mats Haglund
Tfn019-17-60 22
E-posthogskolestatistik@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.