Studsvik AB

Studsvik - Bokslutskommuniké för jan-dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:20 CET

Jan-dec 2006 Jan-dec 2005
Koncernens nettoomsättning, MSEK 1 219,6 1 088,3
Rörelseresultat, MSEK 71,3 78,8
Resultat efter skatt, MSEK1) 34,8 47,5
Resultat per aktie efter skatt, SEK1) 4,24 5,81
Eget kapital per aktie, SEK 67,97 68,90
Soliditet, % 41,2 47,9

1) Avser kvarvarande verksamhet


Studsvik förvärvade det amerikanska företaget RACE med verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall.
Order och Letter of Intent tecknades på behandling av 12 ånggeneratorer.
En utbyggnad av den svenska anläggningen för behandling av metalliskt avfall påbörjades.
Det första större avtalet avseende avvecklingsuppdrag i Storbritannien tecknades.
Kontrakt tecknades på installation av programvaran GARDEL i 11 japanska reaktorer.
Dotterbolaget Studsvik Stensand AB såldes den 1 januari 2007.
Koncernen bedöms att under 2007 redovisa en god organisk tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 per aktie.


Inbjudan till journalister och analytiker
Studsvik AB presenterar helårsresultatet vid ett frukostseminarium fredagen den 16 februari, klockan 08:30 (frukost serveras från 08:15).

Plats: Rausingrummet, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Anmälan till: Elsie Marie Lundgren, 0155-22 10 33 eller per e-post elsie-marie.lundgren@studsvik.se

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nordiska Börsen, Stockholm, MidCap.