Studsvik AB

Studsviks tillstånd enligt Miljöbalken klara

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 16:01 CEST

Studsvik har som första kärntekniska anläggning i landet fått sin befintliga verksamhet prövad och godkänd enligt Miljöbalken. Därmed är en omfattande genomlysning av verksamheten avslutad, en genomlysning som bland annat omfattat en fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Tillstånden som lämnats är inte tidsbegränsade.

Miljöbalken stadgar att all miljöfarlig verksamhet skall tillståndsprövas. Mot den bakgrunden har Studsvik i likhet med många andra verksamheter i landet genomgått en omfattande ansöknings- och prövningsprocess. Verksamhetens påverkan på miljön skall beskrivas och verifieras. För Studsviks del påbörjades den processen redan 2002 och ansökan om tillstånd inlämnades till Miljödomstolen vid årsskiftet 2002/2003. Ett flertal remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningarna och samråd har hållits med närboende och allmänheten. Miljödomstolens förhandlingar genomfördes på Studsvikområdet under tre dagar i mars 2004.

"Det har varit en mycket omfattande ansöknings- och förberedelseprocess som naturligtvis tagit mycket kraft av organisationen. Vår verksamhet regleras redan tidigare av ett flertal tillstånd, vi bedriver ett omfattande kontrollprogram vad gäller miljöpåverkan och vi är certifierade enligt ISO 14 001. Miljötillståndet innehåller inte några villkor som förändrar förutsättningarna för vår verksamhet. Jag ser Miljödomen som en kvittens på att vi bedriver en mycket miljöansvarig verksamhet under god kontroll", säger Karin Brodén, miljöchef i Studsvik.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Karin Brodén, miljöchef, 0709-67 70 02.