Myndigheten för yrkeshögskolan

Stylistakademin i Uppsala blir av med sitt statliga stöd

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 15:31 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att dra tillbaka det statliga stödet för den kompletterande utbildningen Stylistakademin i Uppsala efter att utbildningsanordnaren inte vidtagit de rättelser som krävdes.

Myndigheten gjorde tidigare i år tillsyn på förekommen anledning på utbildningen efter att studerande hade lämnat klagomål. Stylistakademin fick två månader på sig att rätta till bristerna som framkom under tillsynen, men de åtgärder som huvudmannen nu har redovisat bedöms inte som tillräckliga för att utbildningen ska kunna drivas vidare med godtagbar kvalitet. Stylistakademin kan därmed inte längre bedriva utbildingen med statlig tillsyn.

I huvudsak går myndighetens kritik ut på att utbildningen inte innehåller den lärarledda tid som utlovats i den ansökan om att få stå under statlig tillsyn som lämnades in till myndigheten 2011. I ansökan anges att utbildningen ska omfatta 336 lärarledda timmar under 42 veckor. I praktiken är knappt 200 timmar lärarledda. Myndigheten bedömer även att det inte finns en godtagbar plan för utbildningens innehåll och mål, att elevinflytandet inte är tillräckligt samt att elevavgifterna inte är skäliga. Avgiften för utbildningen är 110 000 kronor.

Beslutet att återta det statliga stödet gäller från den 20 juni 2013. Utbildningen är en kompletterande utbildning. Stylistakademin omfattas inte av studiestöd eller statsbidrag, utan den bekostas helt och hållet med elevavgifter. En utbildning som får stå under statlig tillsyn enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar är momsbefriad.

För ytterligare information, kontakta utredare Dan Andersson på telefon 010 209 01 00.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. Huvudsyftet med tillsynen är att kontrollera att utbildningarna följer det regelverk som gäller samt att skapa förtroende för utbildningsformerna i alla led. Alla utbildningar får minst en tillsyn så länge utbildningen pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Utöver detta genomför myndigheten också en särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning. Ekonomisk granskning genomförs också för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande.

Fakta om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se

Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar inom framför allt områdena konst, kultur och hantverk. Totalt finns omkring 300 utbildningar, de flesta inom det konstnärliga och estetiska området. Andra kompletterande utbildningar är yrkesutbildningar. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, men de konstnärligt inriktade utbildningarna är förbereder ofta för vidare studier på konstnärliga utbildningar inom högskolan. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd.