Ålandsbanken Sverige AB

Styrelsebeslut på Kaupthing Bank

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 09:07 CEST

Bolagsstämman i Kaupthing Bank den 5 juli 2004 biföll enhälligt de förslag styrelsen tillställt stämman. Bolagsstämman beslöt således om tillägg till bolagsordningens paragraf 4 enligt följande

"Bolagets styrelse bemyndigas att öka bolagets aktiekapital med upp till ISK 1 100 000 000 i nominellt värde, genom emission av upp till 110 000 000 nya aktier. Nuvarande aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna i proportion till deras aktieinnehav i bolaget. Bemyndigandet sker mot bakgrund av köpet av samtliga aktier i FI-Holding, det holdingbolag som äger den danska banken FIH. Det kommer inte att förekomma några hinder för handel med de nya aktierna. De nya aktierna skall erhålla rättigheter i bolaget från och med det datum då aktiekapitalets ökning registreras. Bolagets styrelse äger rätt att närmare bestämma hur ökningen ska genomföras med avseende på pris och betalningsvillkor. Detta bemyndigande är giltigt till och med den 10 januari 2006, om det inte har utnyttjats innan dess."

"Bolagets styrelse bemyndigas att öka bolagets aktiekapital med upp till ISK 1 100 000 000 i nominellt värde, genom emission av upp till 110 000 000 nya aktier. Nuvarande aktieägare skall inte ha företrädesrätt till de nya aktierna, i enlighet med Paragraf 34, Lag nr 2/1995 om publika aktiebolag. De nya aktierna ska tillhöra samma serie och äga samma rättigheter som övriga aktier i bolaget. De nya aktierna skall erhålla rättigheter i bolaget från och med det datum då aktiekapitalets ökning registreras. Bolagets styrelse äger rätt att närmare bestämma hur sagda ökning ska genomföras med avseende på pris och betalningsvillkor. Detta bemyndigande förfaller den 10 januari 2006."

Vid frågor angående ovanstående, vänligen kontakta Jonas Sigurgeirsson, Head of Investor Relations +354-444-6112 - ir@kaupthing.net