Arena Personal

STYRELSEN FÖR ARENA REKOMMENDERAR NORGESINVESTORS BUD

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:55 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49896(NGM:AREN)

Med hänvisning till punkt II.14 i Nordic Growth Market NGM AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden gör styrelsen för Arena Personal AB (publ) ("Arena") följande uttalande.

NorgesInvestor 4 AS ("NorgesInvestor"), genom dotterbolaget AB Grundstenen 122 485 under namnändring till SMTW Personal Holding AB, org nr 556764-1393 ("Budbolaget"), har genom pressmeddelande den 30 september 2008 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Arena för 6,25 kronor kontant för varje aktie ("Erbjudandet").

Aktierna i Arena är noterade vid NGM-börsen i Stockholm på listan NGM Equity. Senaste betalkurs för Arenas aktie på NGM-börsen den 29 september 2008, dagen före offentliggörandet av Erbjudandet, var 4,56 kronor per aktie. Erbjudandet innebär således en premie om cirka 37 procent i förhållande till denna kurs. Baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna innebär Erbjudandet en premie om 38 procent.

Styrelsen har erfarit att Arenas VD Magnus Eriksson och försäljningschef Patrick Lundstedt, båda av stor betydelse inom Arenas organisation och för bolagets fortsatta utveckling, deltar på budgivarsidan och har förbundit sig att tillskjuta sina aktier i Arena och därigenom inträda som aktieägare i budbolaget. NorgesInvestor har bekräftat till Arenas styrelse att de aktier som tillskjuts av Arenas VD Magnus Eriksson och försäljningschef Patrick Lundstedt kommer att värderas till priset i Erbjudandet.

Aktieägare, vilka innehar sammanlagt 51,0 procent av antalet aktier och röster, har förbundit sig att oåterkalleligt acceptera Erbjudandet. Tillsammans med aktier som kommer att tillskjutas av Arenas VD Magnus Eriksson och försäljningschef Patrick Lundstedt enligt ovan motsvarar dessa åtaganden totalt 72,29 procent av antalet aktier och röster i Arena.

Som en förutsättning för att lämna erbjudandet har NorgesInvestor skriftligen begärt att få genomföra en så kallad due diligence-undersökning. Styrelsen för Arena, som bedömt det tilltänkta erbjudandet vara av intresse för aktieägarna att ta ställning till, har medgivit NorgesInvestor att genomföra en begränsad undersökning av Arena. NorgesInvestor har inom ramen för due diligence-undersökningen inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information.

Styrelsen har i sitt arbete med utvärdering av erbjudandet anlitat Access Partners som finansiell rådgivare. Access Partners har avgivit en så kallad fairness opinion till styrelsen med innebörd att det erbjudna priset för aktierna per den 29 september 2008 är skäligt för aktieägarna från ett finansiellt perspektiv (med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet). Utlåtandet kommer att offentliggöras i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Budbolaget. Som juridisk rådgivare har styrelsen anlitat Advokatfirman Vinge.

Vidare har styrelsen i sin utvärdering av Erbjudandet bland annat beaktat följande:

Arena har utvecklats väl under de senaste åren med kraftig tillväxt och goda marginaler. Styrelsen konstaterar dock att man nu befinner sig i ett osäkert konjunkturläge med betydande risker för en försvagad arbetsmarknad med de konsekvenser detta potentiellt skulle kunna innebära för bemanningsbranschen.

Styrelsen konstaterar även att likviditeten i Arenas aktie är låg, vilket dels begränsar bolagets möjlighet att använda den egna aktien som vederlag i samband med förvärv, dels försvårar för aktieägare att handla aktien i större poster. Vidare har styrelsen beaktat att Erbjudandet innebär en skälig budpremie både i förhållande till den sista betalkursen för Arena-aktien på NGM-börsen dagen före Erbjudandets offentliggörande och även sett över längre tidsperioder.

Baserat på ovanstående bedömer styrelsen att det erbjudna priset för aktierna är fördelaktigt för Arenas aktieägare samt rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet. 1)

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol.


Stockholm den 30 september 2008
Arena Personal AB (publ)
Styrelsen1) Magnus Eriksson och Hans Risberg har på grund av jäv ej deltagit i styrelsens handläggning och beslut avseende Erbjudandet och ej heller i utformningen av detta uttalande.