Modul 1 Data AB

Styrelsen för Modul 1 rekommenderar Softronics bud

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:27 CEST

Styrelsen för Modul 1 Data AB rekommenderar aktieägarna att acceptera Softronics offentliga uppköpserbjudande om att överlåta samtliga aktier i bolaget

Bakgrund


Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Modul 1 Data AB (publ) ("Modul 1 Data" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Den 27 september 2010 lämnade Softronic AB (”Softronic”), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i Modul 1 Data AB (”Modul 1”) att överlåta samtliga aktier i Modul 1. Aktieägare i Modul 1 erbjuds en nyemitterad aktie i Softronic samt 9,50 kronor kontant för varje tjugotal aktier. För innehav upp till 10 000 aktier i Modul finns möjlighet till kontant betalning om 0,83 kronor per aktie. Per den 24 september uppgick det totala värdet på Erbjudandet till 77,6 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarade per detta datum en premie om 27,7 procent baserat på sista betalkurs den 24 september 2010.

Styrelsen för Modul 1 har i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), skyldighet att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutas, enligt gällande tidplan, den 3 december 2010.

Styrelsens uppfattning


Styrelsen för Modul 1 har anlitat Remium AB (”Remium”) som finansiell rådgivare i samband med utvärderingen av Erbjudandet. Remiums uppfattning, som framgår av bilaga, är att Erbjudandet kan anses skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavarna av aktier i Modul 1.

Styrelsen gör bedömningen att en sammanslagning av Modul 1s verksamhet med Softronics skulle innebära flera positiva effekter för såväl Modul 1:s som Softronics kunder och anställda.

Företagen har i grunden snarlik kärnkompetens, men kompletterande marknadserbjudanden och kundkretsar. Detta skapar förutsättningar för ökad försäljning till en bredare kundkrets. För de anställda förbättras också förutsättningarna för en attraktiv kompetensutveckling bl. a. genom fler och större kundåtaganden.

Ökad storlek ger också ett antal fördelar. I det större bolaget ökar konkurrenskaften genom att kunna genomföra större och mer specialiserade affärer samtidigt som branchbredden ger en minskad risk. Ökad storlek ger också bättre förutsättningar för att konkurrera i det högre kundsegmentet, där kunderna i ramavtalsupphandlingar ofta värdesätter leveranskapacitet. Kostnadsminskningar är också möjliga när verksamheterna samordnas.

Styrelsen noterar vidare, enligt det pressmeddelande som Softronic publicerade med anledning av Erbjudandet den 27 september 2010, att Softronic sätter stort värde på Modul 1s såväl företagsledning och Bolagets alla medarbetare och förutser att Erbjudandet på lång sikt skapar stark tillväxt och positiva effekter för medarbetarna i såväl Modul 1 som Softronic. Softronic förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för Modul 1s medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller för de platser där Modul 1 idag bedriver verksamhet.

Styrelsen för Modul 1 rekommenderar därför enhälligt aktieägarna, utifrån en samlad bedömning och med hänsyn taget till det ovanstående, att acceptera budet.

Modul 1s styrelseledamot Bengt Stillström har ej deltagit i Modul 1s styrelses behandling av eller beslut i anledning av Erbjudandet.

Frågor kan riktas till: Styrelsens ordförande Johan Kihl, tfn 070-615 0715