NASDAQ OMX

Styrelsen för OMX sänder brev till Borse Dubai

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:03 CEST

Den 25 maj, 2007 offentliggjorde OMX och NASDAQ planerna på en föreslagen fusion, som stöddes av rekommendationer från båda styrelserna och avtal om förhandsaccept från nyckelägare och ledningen både i OMX och i NASDAQ.

Nyligen har Borse Dubai Limited (“Borse Dubai”) offentliggjort ett oförankrat bud på OMX. Därpå meddelade styrelsen för OMX att den skulle överväga budet från Borse Dubai i förhållande till NASDAQ:s bud och återkomma till aktieägarna med information inom en snar framtid.

Styrelsen för OMX har idag sänt ett brev till Borse Dubai vilket innehåller en lista med frågor vilka kommer att hjälpa styrelsen att på ett korrekt bedöma budet från Borse Dubai. Styrelsen för OMX ser fram emot att erhålla Borse Dubais svar.


För mer information, vänligen kontakta

Jonas Rodny, OMX +46 8 405 72 67

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Det gemensamma erbjudandet från OMX Nordiska Börs i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.

Denna information offentliggörs enligt krav ställda i lag, noteringsavtal och föreskrifter.

Varning avseende framtidsinriktad information

Informationen i detta dokument innehåller framtidsinriktade uttalanden vilka inbegriper ett antal risker och osäkra faktorer. OMX varnar läsare att framåtblickande information inte är någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig markant från de som anges i sådan framtidsinriktad information. Sådana framtidsinriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden om fördelarna med NASDAQs erbjudande och det föreslagna samgåendet mellan NASDAQ och OMX, inklusive uppskattade intäkts- och kostnadssynergieffekter, den Nya Koncernens planer, målsättningar, förväntningar och avsikter samt andra uttalanden som inte är baserade på historiska fakta. Ytterligare risker och faktorer identifieras i NASDAQs anmälan/registrering hos U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”), vilken inkluderar rapporten på formulär 10-K (Form 10-K) för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2006, som finns tillgänglig på NASDAQs hemsida http://www.nasdaq.com och på SEC:s hemsida www.sec.gov och i OMX registrering hos Finansinspektionen, vilken inkluderar årsredovisningen för 2006 som också finns tillgänglig på OMX hemsida http://www.omxgroup.com. OMX har inte åtagit sig att offentliggöra några uppdateringar av några framåtblickande uttalanden, oavsett om dessa är ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat.

Meddelande till aktieägarna i OMX
Även om NASDAQs erbjudande görs till alla aktieägare i OMX, utgör inte detta dokument något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några OMX värdepapper och inte heller något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några NASDAQ värdepapper i någon jurisdiktion i vilken Erbjudandet eller en anmälan om att byta ut aktier inte skulle vara lagenlig. NASDAQs erbjudande görs inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller Republiken Sydafrika. NASDAQ förbehåller sig rätten att genomföra NASDAQs erbjudande i eller till Storbritannien eller någon annan jurisdiktion, förutom de som anges ovan, efter NASDAQs vederbörliga anmälan/registrering och offentliggörande av prospekt eller motsvarande dokumentation i sådan jurisdiktion.

Ytterligare information om denna Transaktion
I samband med det föreslagna samgåendet, NASDAQ ingav den 7 augusti 2007 en anmälan Registration Statement on From S-4 till SEC, innehållande ett Proxy Statement/Prospectus från NASDAQ. Investerare och innehavare av värdepapper uppmanas att läsa Proxy Statement/Prospectus och alla tillägg och andra tillämpliga dokument avseende det föreslagna samgåendet då de kommer att innehålla viktig information. Du kan erhålla en gratis kopia av dessa dokument och andra relaterade dokument som getts in av NASDAQ till SEC via SEC’s hemsida www.sec.gov. Proxy Statement/Prospectus och andra dokument kan också erhållas gratis via NASDAQs hemsida http://www.nasdaq.com och OMX hemsida http://www.omxgroup.com. NASDAQ och dess styrelseledamöter och ledning och anställda kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling från NASDAQs aktieägare i förhållande till transaktionen som beskrivs i detta meddelande. Du kan hitta information om NASDAQs styrelseledamöter och ledning i NASDAQs slutgiltiga Proxy Statement som ingavs den 20 april, 2007. Du kan erhålla en gratis kopia av dessa dokument och Proxy Statement från NASDAQ på NSADAQs hemsida.